PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 67–91
Article title

Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym

Authors
Content
Title variants
EN
System of tax relief, tax exemption, tax deduction, tax-free amount and tax costs in income tax in light of the constitutional principles of fair taxation, equality and universality of taxation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article investigates the legal framework for tax privileges within the Polish income tax regulations in light of principle of fair taxation (fiscal justice). The paper begins with an overview of fiscal justice and different categories of privileges (tax relief, tax exemption, etc.). In the next section, the author addresses the question of relation between these privileges and the principle of fair taxation. The final part of the article focuses on assessment of detailed regulation related to fiscal justice. The author argues that the current system of tax privileges in general complies with the requirements of fair taxation, however there is a need to introduce some changes.
Journal
Year
Issue
Pages
67–91
Physical description
Contributors
author
 • Doradca podatkowy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
References
 • Borszowski P., Pojęcie i elementy zobowiązania podatkowego [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2000.
 • Dauter B., Komentarz do art. 67(a) ustawy – Ordynacja podatkowa [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Działocha K., Uwagi do art. 84 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Dzwonkowski H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, „Glosa” 1999, nr 6.
 • Dzwonkowski H., Gliniecka J., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 1996, nr 5.
 • Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne [w:] System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, stanowisko Rady Społeczno-Gospodarczej, raport nr 36, Warszawa 1999.
 • Gomułowicz A., Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 5.
 • Gomułowicz A., Lobbistyczny aspekt tworzenia prawa podatkowego [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Gomułowicz A., Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania – zasady i kontrowersje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, t. LXVII, nr 3.
 • Gomułowicz A., Podatki a etyka, Lex Wolters Kluwer Bussines, 2013, el.
 • Gomułowicz A., Zagadnienia etyki w opodatkowaniu [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora E. Teglera, Wydawnictwo Kameleon, Poznań 1997.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, t. LI, nr 3.
 • Hałajasz T., Przestrzeganie zasad podatkowych w konstrukcji podatków dochodowych [w:] Finanse publiczne w warunkach przekształceń w gospodarce, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 • Kulicki J., Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa w Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Kulicki J., Przejrzystość i spójność polskiego ustawodawstwa podatkowego w ocenie respondentów badania ankietowego Biura Analiz Sejmowych, seria „Analizy BAS” nr 2(144), 2017, http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
 • Leszczyńska A., Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 2.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Nykiel W., Cele i funkcje ulg i zwolnień podatkowych [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, TNOiK, Toruń 2002.
 • Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Oniszczuk J., Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 • Partyka A., Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 • Presnarowicz S., Zwolnienia i ulgi uznaniowe – przesłanki rozstrzygnięć, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 7.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935, wydanie wznowione Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Szczepańska I., Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Ius Novum” 2015, nr 1.
 • Szołno-Koguc J., Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Podatkowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294.
 • Szumlakowski R., Zasada sprawiedliwości podatkowej, seria „Acta Erasmiana” t. V, Varia, red. M. Sadowski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
 • Tegler E., Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne sprawiedliwości podatkowej [w:] Księga jubileuszowa prof. dr Leona Kurowskiego. Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach 1989–1997, red. E. Chojna-Duch, W. Gronowski, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 • Ziembiński J., O pojmowaniu sprawiedliwości, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a494e1-939a-493b-a4a0-4f56577055d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.