Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 99-109

Article title

Mechanizmy współpracy jedostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań

Authors

Content

Title variants

EN
Mechanisms of Cooperation of Local Self-Governments of the Radom Subregion with Clusters and Business in the Light of Own Surveys

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest istniejącym mechanizmom współ-pracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) subregionu radomskiego z klastrami i biznesem. Artykuł powstał na podstawie własnych badań prezentowanych w raporcie końcowym pt. „Badanie istniejących mechanizmów współpracy JST subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w ramach projektu Orkiestra realizowanego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” oraz aktualnych źródeł i informacji dotyczących subregionu radomskiego. W toku badania wykorzystano bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego w tym m.in. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Cennym źródłem wiedzy dla poszczególnych powiatów były informacje znajdujące się na ich oficjalnych serwisach internetowych oraz w dokumentach strategicznych poszczególnych gmin i powiatów. Na potrzeby niniejszego opracowania skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego.
EN
This study is devoted to the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business. The article is an outcome of the author’s own research presented in the final report “Research of the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business within the framework of the project named Orchestra implemented within the priority VIII, Regional Stafffor Economy, Measure 8.1, Development of Employees and Enterprises in the Region, Sub-measure 8.1.2, Support for adaptive and modernisation processes in the region” as well as the present sources and information on the Radom subregion. In the course of the research, there were used bases of the regional data of the Central Statistical Offi ce, including,inter alia, Statystyczne Vademecum Samorządowca[Statistical Vademecum of Regional Civil Servant]. A valuable source of knowledge for individual districts was information displayed on their offi cial Internet services as well as in strategic documents of particular municipalities and districts. For the purposes of this study, the author constructed a research tool in the form of survey questionnaire.

Year

Issue

Pages

99-109

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 • Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 • Klastry w województwie mazowieckim (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Oleksiuk A. (2012), Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie MG (2006), Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1651.
 • Zawadzki P.(2001), Sytuacja demografi czna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, Warszawa.
 • Serwisy internetowe klastrów/inicjatyw klastrowych:
 • Radomski Klaster Metalowy – http://www.investinradom.pl/
 • Mazowiecki Klaster Owocowy – http://pniewy.pl/
 • Mazowiecki Klaster Energetyczny – http://www.mae.com.pl/
 • Mazowiecki Klaster Lotniczy AVIATION MAZOVIA – http://www.smlpoland.eu
 • Serwisy internetowe powiatów subregionu radomskiego:
 • białobrzeskiego – http://www.bialobrzegipowiat.pl/
 • kozienickiego – http://www.kozienicepowiat.pl/
 • lipskiego – http://powiatlipsko.pl/
 • przysuskiego – http://www.przysucha.pl/
 • Radomia – http://www.radom.pl/
 • radomskiego – http://www.radompowiat.pl/
 • szydłowieckiego: http://www.szydlowiecpowiat.pl/
 • zwoleńskiego: http://www.zwolenpowiat.pl/
 • Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm., art. 2-3.
 • Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 8, ust. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-31bd03da-90a2-4772-8c81-d2b55f32f3e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.