PL EN


2018 | 1(144) | 113–134
Article title

Racjonalizacja wolności prasy — od modelu absolutnego do warunkowego. Europejski i krajowy kontekst wykładni prawa

Content
Title variants
EN
Rationalisation of the Freedom of the Press — From an Absolute to a Conditional Model: The European and National Contexts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The freedom of the press is very highly placed in hierarchy of values legally protected in national and international legal order. The manner and scope of the protection of the freedom of the press is determined not only by the standards of domestic law, but, above all, the standards of international law. They set the standard of freedom of the press binding on the countries which are signatories of international agreements on which this standard has been established. Any violation of the European standard of freedom of the press constitutes the reason for incriminating a particular state and justifi es the application of the recourse for compensation against it. The aim of the article is to examine the changes occurred within the European law in the sphere of protection of freedom of expression. In particular, it is aimed at pointing out the process of giving up the model of absolute freedom of the press in favour of the conditional model proposed in domestic legal systems of Member States of the Council of Europe. An analysis is made of both historical and current case law of the European Court of Human Rights. The author also identifi es the relationship between the position taken by the Court of Human Rights and the views expressed by the Court of Justice of the European Union on the basis of the Charter of Fundamental Rights.
Year
Issue
Pages
113–134
Physical description
Contributors
 • Dr hab., prof. nadzw. Akademii Sztuki Wojenne
References
 • 1. Banaszak B., Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i in. System ochrony praw człowieka, Zakamycze, Kraków 2003.
 • 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 3. Bisztyga A., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i in., System ochrony praw człowieka, Zakamycze, Kraków 2003.
 • 4. Brandenburg H., Dziennikarstwo w USA, [w:] Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, red. P.J. Anderson, G. Ward, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • 5. Chajewska S.A., Prawo prasowe a Europejska Konwencja Praw Człowieka, [w:] Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych. Komentarz, red. I. Matusiak, K. Orlik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • 6. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck Warszawa 2014.
 • 7. Garlicki L., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 8. Gronowska B., Instytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak i in, Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, TNOiK, Toruń 2005.
 • 9. Jasudowicz T., Zagadnienia wstępne, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak i in., Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, TNOiK, Toruń 2005.
 • 10. Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 11. Kowalik-Bańczyk K., Komentarz do Protokołu nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, [w:] Karta Praw Podstawowych. Komentarz, red. A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • 12. Levinet M., L’incertaine détérmination des limites de la liberté d’éxpression. Réflexions sur les arr, RFDA 1997, t. 13, nr 15.
 • 13. Madeja A., Wykładnia prounijna w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego (1997– –2005), „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. 8.
 • 14. Matscher F., Idéalisme et réalisme dans la juriprudance de la Cour européenne des droits de l’homme, [w:] Protection des droits de l’homme: le perspective européenne. Protecting Human Rights: The European perspective. Studies in memory of Rolv Ryssdal, red. F. Matscher, H. Petzold, L. Wildhaber, Heymann, Köln 2000.
 • 15. Morawska E.H., Prawa konstytucyjne człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • 16. Muszyński M., Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
 • 17. Noam E.M., A public and private-choice model of broadcasting, „Public Choice” 1987, nr 55.
 • 18. Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • 19. Sadurski W., System demokracji politycznej a wolność środków masowego przekazu, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, ekspertyza nr 13, maj 1993 r.
 • 20. Sobczak J., Polskie prawo prasowe, TNOiK, Poznań 1993.
 • 21. Sobczak J., Prawo prasowe. Podręcznik akademicki, Muza SA Oficyna Prawnicza, Warszawa 2000.
 • 22. Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 23. Sobczak J., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, cz. II, „Ius Novum” 2007, nr 4.
 • 24. Sobczak J., Gołda-Sobczak M., Poszukiwanie nowego modelu dziennikarstwa, [w:] O profesjonalizacji dziennikarstwa, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2014.
 • 25. Sokolewicz W., Prasa i konstytucja, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 26. Wójtowicz K., Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak i in., System ochrony praw człowieka, Zakamycze, Kraków 2003.
 • 27. Wyrozumska A., Karta Praw Podstawowych — polskie obiekcje, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31c117bd-4d65-4aea-b8e9-cfa858533b96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.