PL EN


Journal
2015 | 2 | 189-201
Article title

The Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

Title variants
EN
The Causal Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case
RU
Причинно-следственная связь между трансфертом знаний и экономическим ростом на примере Турции
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje determinanty międzynarodowych przepływów wiedzy za pośrednictwem importu dóbr inwestycyjnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływ na wzrost gospodarczy na przykładzie Turcji. W tym celu zbadane zostały krótkoi długookresowe zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy transferami wiedzy i głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi opisującymi rozwój gospodarki Turcji w okresie od 1 kw. 1992 r. do 3 kw. 2007 r. (tzn. w okresie 15 lat poprzedzających wybuch globalnego kryzysu fi nansowo-ekonomicznego). Wyniki testu kointegracji ARDL wskazują na istnienie długookresowej zależności pomiędzy zmiennymi modelu (import dóbr inwestycyjnych, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, PKB, akumulacja kapitału trwałego, eksport i import) na poziomie istotności 1%. Artykuł bada także zależność między transferem wiedzy a wzrostem gospodarczym, wykorzystując do tego celu testy przyczynowości. Grangera z opóźnioną korektą błędu. Wyniki wskazują, że wystęouje tu długookresowa zależność przyczynowo-skutkowa w sensie Grangera pomiędzy zmiennymi niezależnymi modelu a importem dóbr inwestycyjnych, jednokierunkowa zależność krótkookresowa między importem dóbr inwestycyjnych i wielkością krajowych inwestycji oraz jednokierunkowa krótkookresowa zależność między eksportem i PKB.
EN
This study has pointed out the long run determinants of the foreign knowledge and it spillovers effects, which come from capital goods imports. For this purpose, we explored both short-run and long-run causal relationships between foreign knowledge spillovers and its main determinants for Turkish economy over the 1992:Q1–2007:Q3 period. Results from ARDL bounds testing approach of cointegration indicate that there is an evidence of a long-run relation between the variables (capital goods imports, foreign direct investment, GDP, fixed capital formation, exports and imports) in the model at 1% significance level. This study also investigates the causality relationship between knowledge spillovers and economic growth by using Granger causality models augmented with a lagged error-correction term. According to the results from causality models, there are a long-run Granger causality running from the independent variables to capital goods imports variable, and an unidirectional short-run causal relationship from capital goods imports to domestic investments, and an unidirectional short-run causal relationship from exports to GDP.
RU
В статье анализируются детерминанты международных трансфертов знаний, осуществляемых посредством импорта инвестиционных благ и прямых иностранных инвестиций, а также их влияние на экономический рост на примере Турции. С этой целью были исследованы кратко- и долгосрочные причинно-следственные зависимости между трансфертами знаний и главными макроэкономическими показателями, описывающими развитие экономики Турции в период с первого квартала 1992 г. до третьего квартала 2007 г. (т.е. в период 15 лет, предшествующих всплеску глобального финансово-экономического кризиса). Результаты теста коинтеграции ARDL указывают на существование долгосрочной зависимости между переменными модели (импорт инвестиционных благ, прямые иностранные инвестиции, ВВП, накопление постоянного капитала, экспорт и импорт) на уровне существенности в 1%. В статье исследуется зависимость между трансфертом знаний и экономическим ростом, с использованием для этой цели теста Гренджера на причинность с лагами корректировки ошибок. Результаты указывают на наличие долгосрочной причинно-следственной зависимости по Гренджеру между независимыми переменными модели и импортом инвестиционных благ, односторонней краткосрочной зависимости между импортом инвестиционных благ и величиной отечественных инвестиций, а также односторонней краткосрочной зависимости между экспортом и ВВП.
Publisher

Journal
Year
Issue
2
Pages
189-201
Physical description
Contributors
author
 • Assoc. Prof. Dr., Cag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mersin, Turkey, ilhanozturk@cag.edu.tr
author
 • Assoc. Prof. Dr., Mustafa Kemal University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hatay, Turkey, acaravci@mku.edu.tr
 • Assoc. Prof. Dr., Karadeniz Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Trabzon, Turkey;, sartan@ktu.edu.tr
References
 • Asafu-Adjaye J., The Relationship between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian Developing Countries, “Energy Economics” 2000, no. 22.
 • Bitzer J., Geishecker I., What Drives Trade-related R&D Spillovers? Decomposing Knowledge-diffusing Trade Flows, “Economics Letters” 2006, no 93.
 • Borensztein E., De Gregorio J., Lee J-W., How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth, “Journal of International Economics” 1998, no. 45.
 • Branstetter L., Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge Spillovers? Evidence from Japan’s FDI in the United States, “NBER Working Paper Series” 2000, w8015.
 • Coe D., Helpman E., International R&D Spillovers, “European Economic Review” 1995, no. 39.
 • Coe, D.T., Helpman E., Hoffmaister A.W., International R&D Spillovers and Institutions. “European Economic Review” 2009, no. 53.
 • Eaton J., Kortum S., Trade in Capital Goods, “European Economic Review” 2001, no. 45.
 • Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, “Econometrica” 1987, no. 55.
 • Granger C.W.J., Some Recent Developments in a Concept of Causality, “Journal of Econometrics” 1988, no. 39.
 • Hatanaka M., Time-Series-Based Econometrics: Unit Roots and Cointegration, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Jacob J., Szirmai A., International Trade and Knowledge Spillovers: The Case of Indonesian Manufacturing, “Eindhoven Centre for Innovation Studies” 2006, Working Paper 06.01.
 • Johansen S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, “Journal of Economic Dynamics and Control” 1988, no. 12.
 • Johansen S., Juselius K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – with Applications to the Demand for Money, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1990, no. 52.
 • Kao C., Chiang M., Chen B., International R&D Spillovers: An Application of Estimation and Inference in Panel Cointegration, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1999, Special Issue.
 • Keller W., Are International R&D Spillovers Trade-related? Analyzing Spillovers Among Randomly Matched Trade Partners, “European Economic Review” 1998, no. 42.
 • Lee G., International R&D Spillovers Revisited, “Open Economies Review” 2005, no. 16.
 • Lee H.H., Tan H.B., Technology Transfer, FDI and Economic Growth in the ASEAN Region, “Journal of the Asia Pacifi c Economy” 2006, no. 11(4).
 • Leybourne S.J., Kim T., Newbold P., Examination of Some More Powerful Modifi cations of the Dickey-Fuller Test, “Journal of Time Series Analysis” 2005, no. 26.
 • Lichtenberg F.R., Van Pottelsberghe de la Potterie B., International R&D Spillovers: A Re-Examination, “NBER Working Paper Series” 1996, w5668.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics” 1988, no. 22.
 • Lumenga-Neso O., Olarreaga M., Schiff M., On ‘Indirect’ Trade-related R&D Spillovers, “European Economic Review” 2005, no. 49.
 • Masih A.M.M., Masih R., Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Results from a Multi-country Study Based on Cointegration and Error-correction Modeling Techniques, “Energy Economics” 1996, no. 18.
 • Narayan P.K., The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests, “Applied Economics” 2005, no. 37.
 • OECD Statistics Portal, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CSP2009.
 • Park H.J., Fuller W.A., Alternative Estimators and Unit Root Tests for the Autoregressive Process, “Journal of Time Series Analysis” 1995, no. 16.
 • Pesaran H.M., The Role of Economic Theory in Modelling the Long-run, “Economic Journal” 1997, no. 107.
 • Pesaran H.M., Shin Y., Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, in: Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, ed. S. Storm, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Pesaran M.H., Shin Y., Smith R.J., Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, “Journal of Applied Econometrics” 2001, no. 16.
 • Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, “The Journal of Political Economy” 1986, no. 94(5).
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics” 1956, no. 70(1).
 • TCMB, The Central Bank of the Turkish Republic Electronic Data Delivery System, 2010, http://evds.tcmb.gov.tr
 • Xu Bin., Wang J., Capital Goods Trade and R&D Spillovers in the OECD, “The Canadian Journal of Economics” 1999, no. 32(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31cf316c-f2fa-421f-a6a2-1cf0f4b400e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.