PL EN


2008 | 1(3) | 23-67
Article title

Ekonomizacja organizacji pozarządowych

Content
Title variants
EN
Economisation of Non-Government Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opisanie zjawiska ekonomizacji sektora pozarządowego. W ramach tego procesu organizacje tradycyjnie postrzegane jako organizacje działające nie dla zysku angażują się w działania, których celem jest wygenerowanie przychodu ze sprzedaży usług i produktów. W artykule opisano skalę tego procesu w wymiarze międzynarodowym i krajowym. W tym ostatnim przypadku skorzystano z danych zgromadzonych w trakcie badań ilościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (załączono je w aneksie). Wskazano na powody, dla których organizacje mogą decydować się na ekonomizację działań, a także ryzyko, jakie może towarzyszyć takiej decyzji. Przeanalizowano specyficzne i ważne z punktu widzenia pozycji na rynku zasoby, jakimi dysponują organizacje.
EN
The aim of the article is to describe the phenomenon of economisation of the non-government sector. As part of the process, traditional organisations perceived as non-profit ones engage in activities geared towards the generation of income from the sale of products and services. The article discusses the scale of the process, both nationally and internationally. In the case of the former, quantitative surveys conducted by the Klon/Jawor Association have been used. The Authors indicate reasons for which organisations may decide to embark on business activity as well as the risks associated with the decision to do so. Individual types of organisational resources important from the vantage point of their market position have also been analysed.
Contributors
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
References
 • Aiken M. (2002). What Strategies do Value-based Organizations Adopt to Resist Incursions on their Organizational Values from Public or Private Sector Markets?. Co-operatives Research Unit Faculty of Technology The Open University, http://www.eme.s.net/Slea.dmin/e.mes/ PDF_files/Articles/Aiken/Aiken_Dilemmas_2002. pdf.
 • Alter K. (2000). Managing the Double Bottom Line: A Business Planning Reference Guide for Social Enterprises. Washington: PACT Publications.
 • Alter K. (2004). Social Enterprise Typology, Virtue Venures LLC, http://www.virtueventures.com/sety-pology.pdf.
 • Anheier H.K. (2004). "Organizational Theory and Nonprofit Management: An Overview", w: A. Zimmer, E. Priller (red.) Future of Civil Society. Making Central European Nonoproßt-Organizations Work. Wiesbaden: VS Verlag.
 • Borzaga C., Defourny J. (2001). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
 • Brown E., Slivinski A. (2006). "Nonprofit Organizations and the Market", w: WW. PoweU, R. Steinberg (red.), The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Clark C. i in. (2004). Double Bottom Line Project Report: Assessing Social Impact in Double Bottom Line Ventures. New York: Rockefeller Foundation.
 • Davis L. (2000). Przedsiębiorstwa sektora pozarządowego. Warszawa: Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
 • Deakin N., Taylor M. (2002). Citizenship, Civil Society and Governance, artykuł prezentowany na konferencji "Third Sector from a European Perspective" w Trento, http:www.istr.org/networks/europe/deakin. taylor.pdf.
 • Defourny J., Develter P. (2006). "Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor", w: J. Wyg-nański (red), Trzeci Sektor dla Zaawansowanych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Diagnoza społeczna (2005), http://www.diagnoza. com.
 • Evans M. (2003). "Social Capital in thé Social | Economy: The Growth Dynamic of the Third System", w I. Bartle, D. Castiglione (red.), Social Capital in the Economy, RUSEL Working Paper (Civic Series nr 4). Exeter: University of Exeter.
 • Frumkin P. (1998). "Rethinking Public Non-Profit Relations: Towards a Neo-Institutional Theory of Public Management". Yale University: Program on Non-Profit Organizations Working Papers, nr 248.
 • Gumkowska M., Herbst J., Wygnański K. (2006). The Role of Social Enterprises in Employment Generation in CEE and t he CIS- Case of Poland. Bratislava: UNDP Regional Center in coopertation with EMES.
 • Laville J.L. (2003). "A New European Socioeconomic Perspective", Review of Social Economy, t. LXI, nr 3.
 • McNally H. (2006). "Przetrwanie osób niepełnosprawnych w środowisku komercyjnym", w: K. Wygnański, P. Frączak (red.), Raport Otwarcia projektu " W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Warszawa: FISE.
 • Rodger J.J. (2000). From Welfare State to Welfare Society. Basingstoke: Macmillan.
 • Salamon L. (1987). "Of Market Failure, Voluntary Failure and Third-Party Government - Nonprofit Relations in the Modern Welfare State", Journal of Voluntary Action Research, 1.16, nr 1, s. 29-49.
 • Salamon L. (2003). Global Civil Society -An Overview. The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Baltimore: Johns Hopkins University.
 • Schumpeter J.A. (1934). The Theory of Economic Development. New York: Oxford University Press.
 • Siennicka A. (2006). "Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Anglii i Walii", w: K. Wygnański, P. Frączak (red.), Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Warszawa: FISE.
 • Spear R. (2006). "Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich", w: K. Wygnański, P. Frączak (red.), Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Warszawa: FISE.
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor (2006). Kondycja sektora ekonomii społecznej w Polsce 2006, www.badania.ngo.pl.
 • Wygnański K., Frączak P. (red.), Raport Otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Warszawa: FISE.
 • Wygnański K. (2006). Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nowe Dylematy Polityki Społecznej w Polsce. Warszawa: CASE.
 • Young Dennis R. (2005). "Mission-Market Tension in Managing Nonprofit Organizations", Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series, nr 06-26, czerwiec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31d3b174-bf05-43a6-a4a0-268875ff8d22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.