PL EN


2017 | 1 (20) | 111-127
Article title

Usuwanie drzew i krzewów w związku z działalnością rolniczą (aspekty prawne)

Content
Title variants
EN
REMOVAL OF TREES AND SHRUBS IN CONNECTION WITH AGRICULTURAL ACTIVITY (LEGAL ASPECTS)
IT
LA RIMOZIONE DI ALBERI E ARBUSTI CONNESSA ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA (ASPETTI GIURIDICI)
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of these deliberations is an attempt to determine in which situations the re-moval of trees and shrubs in connection with agricultural activity requires a special permit or entails a fee. Some general reflexions have also been made with regard the tendencies that arise in the work on the development of legal solutions regulating the removal of trees, especially from the point of view of their effectiveness and enforceability. It would be purposeful to re-introduce the legal solutions implemented in the first amending act which was a reasonable compromise. The third amending act binding today has introduced amendments that are unsatisfactory and which continue to raise concerns about the effi-ciency of greenery and tress protection in Polish law.
IT
L’articolo si propone di rispondere alla domanda in quali situazioni sia necessario chiedere il permesso per la rimozione di alberi o arbusti connessa all’attività agricola svolta e se essa sia impositiva di un contributo finanziario. Lo studio contiene anche osser-vazioni di natura generale riguardanti la valutazione delle tendenze di sviluppo relative alle concezioni giuridiche in base alle quali vengono elaborate le regolamentazioni giuridiche in materia di rimozione di alberi, sopratutto per quanto riguarda l’efficienza e il rispetto delle norme giuridiche. Sarebbe opportuno ritornare alla regolamentazione giuridica in materia di rimozione di alberi e arbusti introdotta dalla prima legge di modifica, la quale rappresentava un ragionevole compromesso. I cambiamenti attuali, introdotti con la terza legge di modifica, non sono soddisfacenti e le soluzioni ivi contenute destano preoccu-pazioni circa l’efficacia della tutela del verde nel diritto polacco.
Keywords
Year
Issue
Pages
111-127
Physical description
Contributors
References
 • 1. Blajer P., Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2009.
 • 2. Bojarski M., Radecki W., Ochrona prawna drzew i krzewów, Wrocław 1997.
 • 3. Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 • 4. Danecka D., Radecki W., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2016.
 • 5. Daniel P., Przesłanki wyłączające wymierzenie kary administracyjnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 2.
 • 6. Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1989, z. 1.
 • 7. Górny M., Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym, w: Rolnictwo ekologiczne. Od teorii do praktyki, red. U. Sołtysiak, Warszawa 1993.
 • 8. Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017.
 • 9. Gruszecki K., Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r., „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 11.
 • 10. Gruszecki K., Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, Wrocław 2010.
 • 11. Habuda A., Konstytucyjne dylematy kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia (uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r.), w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, red. M. Błachucki, s. 156-166.
 • 12. Habuda A., Radecki W., Ochrona drzew i krzewów poza lasami, Wrocław 2016.
 • 13. Jeżyńska B., Przedsiębiorca rolny we współczesnym ustroju rolnym, w:, Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016.
 • 14. Karg J., Karlik B., Zadrzewienia na obszarach wiejskich, Poznań 1993.
 • 15. Kaźmierska-Patrzyczna A., Instrumenty prawne ochrony drzew i krzewów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2012, nr 71.
 • 16. Korzeniowski P., Dylematy teorii i praktyki dotyczące umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 4.
 • 17. Lang W., Teoretyczna charakterystyka pojęcia przestrzegania prawa, „Państwo i Prawo” 1980, z. 12.
 • 18. Łobos-Kotowska D., Działalność rolnicza w przepisach prawa publicznego i prywatnego, „Studia Iuridica” 2014, nr 59.
 • 19. Łuczyska-Bruzda M., Zadrzewienia w krajobrazie otwartym. Ekologiczne i kulturowe przesłanki zadrzewień w krajobrazie rolniczym w świetle literatury przedmiotu, „Krajobrazy” 6 (18), Warszawa 1995.
 • 20. Majewski A., Wysokość kar pieniężnych wymierzanych rolnikom za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów, „Casus” 1997, nr 3.
 • 21. Naworski J. P., Status prawny rolnika indywidualnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10.
 • 22. Radecki W. (red.), Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006
 • 23. Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2016.
 • 24. Radecki W., Usuwanie drzew i krzewów z gruntów rolnych, „Prawo i Środowisko” 2011, nr 3.
 • 25. Rakoczy B., Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.
 • 26. Staniszewska L., Rozważania w przedmiocie adekwatności i sprawiedliwości administracyjnych kar pieniężnych na gruncie ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kar z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 3.
 • 27. Staniszewska L., Wyłączenie odpowiedzialności administracyjnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2014, nr 5.
 • 28. Suski T., Usuwanie a niszczenie drzew i krzewów na gruncie ustawy o ochronie przyrody, „Prawo i Środowisko” 2016, nr 3.
 • 29. Władyko I., Wojtaczka B., Uznanie administracyjne a wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2013, nr 1.
 • 30. Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego praw administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.
 • 31. Zielińska P., Administracyjna kara pieniężna za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia - charakter odpowiedzialności, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31db066a-3840-41a0-98c4-2c1cef856b7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.