PL EN


2015 | 2 (61) | 67-85
Article title

Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców radiowych – opis zjawiska

Content
Title variants
EN
Journalistic medial blogs in Polish radio web space – the phenomenon’s description
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie „dziennikarski blog odmedialny”, a następnie podjęto próbę opisania tego zjawiska w radiowej przestrzeni internetowej. Wskazano także potencjał wykorzystywania odmedialnych blogów dziennikarskich i oceniono ich rzeczywistą eksploatację. Zweryfi kowano także tezę mówiącą o tym, że dziennikarskie blogi odmedialne mogłyby być użyteczne dla nadawców, pod warunkiem spełnienia kryteriów odnoszących się do specyfi ki tych blogów (np. ulokowania ich w przestrzeni internetowej mediów, sposobu prowadzenia, aktualizacji, interaktywności, spójności wizualnej i treściowej, ekspozycji dziennikarzy-blogerów i reprezentowanych przez nich audycji). Analizę przeprowadzono na podstawie 54 rozgłośni z całego kraju występujących w badaniach Radio Track.
EN
This paper described the concept of "journalistic medial blog" and then attempted to describe this phenomenon in the radio web space. It also identifi ed the potential of using journalistic medial blogs and rated their actual usability. The article also verifi ed the thesis saying that journalistic medial blogs could be useful for broadcasters under fulfi lling specifi c conditions driven by these blogs (eg. like locating them in the web space of the media, maintaining or upgrading the interactivity and visual coherence between blogs and media, exposing journalists and their programmes in these blogs). The conducted analysis was based on 54 radio stations from all over the country, occurring in Radio Track research.
Keywords
Year
Issue
Pages
67-85
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31e179cf-d505-4c3f-9738-a989278a86ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.