PL EN


2013 | 98 | 259-268
Article title

Kompetencje pracowników źródłem sukcesu podmiotów leczniczych

Title variants
EN
Employee Competence as a Source of Medicinal Agents' Success
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza i kompetencje pracowników są postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego organizacji i dlatego zdobycie umiejętności właściwego zarządzania kompetencjami pracowników jest ważnym zadaniem dla menedżerów również w przypadku podmiotów leczniczych. Elementy sprzyjające sukcesowi to ciągły rozwój przedsiębiorstwa, zasoby, procesy i otoczenie. W przypadku podmiotów leczniczych należy zwrócić uwagę na korzyści nakierowane na pracowników (możliwość stworzenia zgranego zespołu) lub klienta (satysfakcja klientów, możliwość zaspokojenia jego potrzeb). Zasoby niematerialne są tak samo ważne jak materialne, a zasoby ludzkie są w tym przypadku kluczem do sukcesu. Bardzo ważna jest także motywująca rola konkurencji, a także poszukiwanie możliwości nawiązywania partnerstwa. Stworzenie dobrego, zaufanego zespołu jest dla wielu firm miernikiem sukcesu. Praca powinna zachęcać pracowników do rozwoju, dlatego coraz więcej specjalistów zajmujących się rozwojem organizacji i ich pracowników wskazuje na konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Rozwój zasobów pracowników realizuje się m.in. przez różnorodne formy szkolenia poszerzające wiedzę, umiejętności i kształtujące zachowania pracowników oraz planowanie i realizację indywidualnych karier zawodowych. Promocja aktywnej postawy przedsiębiorców w zakresie szkoleń jest kluczowa w procesie popularyzacji programów zarządzania kadrą pracowniczą.
EN
The knowledge and competence of employees are seen as valuable components of a human capital of an organization and therefore, obtaining the ability for proper management of workers' competencies is an important task for managers in the case of medicinal agents. Elements conducive to success are: continuous company development, resources, processes and environment. In the case of medicinal agents attention should be drawn to the benefits aimed at employees (the possibility of creating a harmonious team) or customers (customer satisfaction, the ability to satisfy their needs). Intangible assets are as important as the material and human resources and, in this case, they are the key to success. Also very important is the motivating role of competition, as well as searching for the possibility to establish partnerships. The creation of a good trusted team is, for many companies, a measure of success. The work should encourage employees to develop, and thus more and more specialists who are interested in the development of organization and their employees indicate the needs of constantly raising qualification. The development of employee resources is implemented by various forms of training that expand knowledge, skills and shape the behaviuor of employees, as well as planning and realization of individual professional careers. The promotion of an active attitude towards training is crucial in the process of popularizing programmes of employee management.
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • Drucker P., Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Warszwa 1992.
 • Edersheim E.H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Ekspertyza: Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce. http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/raport_12.pdf,5.01.2013.
 • Encyklopedia zarządzania. Przywództwo sytuacyjne. http://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo_sytuacyjne, 5.01.2013.
 • Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor, 2010: Raport z badań czynników sukcesu mikroprzedsiębiorstw.
 • Garstecki B.: Coaching z myślą o twoim sukcesie. http://coachone.pl/635- artykuly-34285.htm, 5.01.2013.
 • Górniak J., Mazur S. (red.): Jakich pracowników poszukują przedsiębiorcy?. http://www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl/images/Raporty/Raport _VI.pdf, 5.01.2013.
 • Górniak J., Mazur S. (red.): Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. http://www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl/images/Raporty/Raport _VII.pdf, 5.01.2013.
 • Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Majewska-Opiełka I., Sukces firmy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Michałek W.: Funkcje zarządzania w układzie szczeblowym. www.wikiconsulting.pl, 8.01.2013.
 • Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia. http://www.szkolenia.abc.com.pl/home/401- 21/des/_gfx/01_042010_katalog_szkolen_14_06_10.pdf, 5.01.2013.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, za E. Skrzypek: Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. www.instytut.info/Vkonf/site/32.pdf, data dostępu 5.01.2013.
 • Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. Difin, Warszwa 2008.
 • Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za Walczak W., Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników. "E-mentor" nr 1 (38) / 2011.
 • Rasińska R., Głowacka D.M., Nowomiejski J., Wpływ kultury organizacji na kształtowanie postaw menedżerów w opiece zdrowotnej. Prace naukowe WSB w Gdańsku, tom XII/2011, Działania współczesnych przedsiębiorstw - determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe red. T. Falencikowski.
 • Rasińska R., Realizacja zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym w opiniach studentów w: Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej (red. M. Morawski). Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ricky W. Griffin, 1999: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 • Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. www.instytut.info/Vkonf/site/32.pdf, 5.01.2013
 • Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenie kompetencji interpersonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Stoner J.A.F, Wankel Ch., 1992: Kierowanie, PWE, Warszawa 2010.
 • Walczak W., Kompetencje jako element wiedzy, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 5/2010, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
 • Walczak W., Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników, "E-mentor" nr 1 (38)/2011.
 • Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie. Bruksela 2008, http://europa.eu/documentation/official-docs/greenpapers/ index_pl.htm, 5.01.2013.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ed20f0-a53d-4287-9627-d084d57c98e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.