PL EN


2005 | 1 | 213-220
Article title

Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachodzące przemiany społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne w Polsce i na świecie, zwłaszcza procesy globalizacji i integracji z Unią Europejską oraz postępujący z coraz większym nasileniem rozwój cywilizacyjny, wymuszają na społeczeństwie przygotowanie się do nowych warunków życia. Zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywa przyswojenie wiedzy o wymienionych procesach, zrozumienie mechanizmów nimi rządzących i nabycie umiejętności, pozwalających na sprawne funkcjonowanie jednostki w nowej rzeczywistości...
Contributors
author
References
 • Banach Cz., 1993. Kierunki zmian w polskiej szkole wobec integracji Europy. [w:] Szkoła i nauczyciel a integracja Europy (red. Gerlach R., Podoska-Filipowicz E.) WSP, Bydgoszcz
 • Banach Cz., 1999. Reforma systemu edukacji w Polsce – na tle tendencji europejskich. Nowa Szkoła, nr 9
 • Banach Cz., 2001. Strategia i zadania edukacji w integracji Polski z Europą [W:] Szkoła: edukacja europejska (red. Koprownicki J.). Wyd. Naucz. Nowe w Szkole, nr 5
 • Błeszyńska K., 2001. Problemy i dylematy edukacji dla wielokuturowości. [W:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Wyd. Trans Humana, Białystok, s. 111-125
 • Butryn D., 2001. A new shape of the European dimension in Poland during the education reform. [w:] International Conference on European Dimension of Teaching Geography in the Middle, South-Eastern and Eastern European Countries in Transition. Uniwersity of Maribor.
 • Dziennik Ustaw nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r.
 • Kalinowska –Witek B., 2000. Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Nowa Szkoła, nr 2
 • Licińska D., 1999. Słownik szkolny – człowiek i jego działalność. WSiP, Warszawa
 • Lipko S., 1973. Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej, PZWS, Warszawa
 • Makieła Z., 2004. Nowy przedmiot nauczania dla geografów – podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w drodze do jednoczącej się Europy. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 166-168
 • Olszewska-Dyoniziak B., 1991. Człowiek – kultura – osobowość. Wyd. Universitas, Kraków
 • Piróg D., 2002. Potrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej na etapie gimnazjum (na przykładzie badań w wybranych gimnazjach województwa małopolskiego) –rozprawa doktorska przechowywana w ZDG
 • Rabczuk W., 1994. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. IBN, Warszawa
 • Sielatycki M., 1993a. Edukacja europejska w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, nr 4
 • Sielatycki M., 1993b. Edukacja europejska w polskiej szkole. Problemy OpiekuńczoWychowawcze nr 2
 • Sielatycki M., 1999. Europejski wymiar nauczania w zreformowanej geografii szkolnej. [w:] Problemy integracji europejskiej w nauczaniu geografii w zreformowanym systemie szkolnym (red. Kostrowicka A., Tomalkiewicz J.), UW, Warszawa
 • Sielatycki M., 2000. Europejski wymiar nauczania w polskich szkołach. [w:] Edukacja europejska w zreformowanej szkole (red. S. Bednarka) MEN, Wyd. DTSK Silesia, Wrocław
 • Suliborski A., 1991. Istota i funkcja geografii a system edukacji. [w:] Geografia w Szkole, nr 5, s. 272-275
 • Zioło Z., 2002. Model aktualizacji treści kształcenia geograficznego. [w:] Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 33-45
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31ee667c-0bad-42bc-b3e3-a9e6deee37b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.