PL EN


2014 | 1(39) | 5-25
Article title

Program rozwoju innowacyjności gospodarki – sposoby zwiększania skuteczności działań

Content
Title variants
EN
The Programme of Development of Economy Innovativeness – Ways of Increasing Measures Efficacy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka innowacyjności gospodarki należy obecnie do zadań priorytetowych. Innowacje w gospodarce są czynnikiem, który w sposób bezpośredni wpływa na konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku wewnętrznym, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Gospodarka polska w sferze innowacyjności plasuje się na odległej pozycji w odniesieniu do przodujących krajów europejskich. Ten stan rzeczy powodowany jest wieloma czynnikami natury obiektywnej (np. finansowanie B+R), ale także subiektywnej tkwiącej w podmiotach gospodarczych (obawa przed ryzykiem angażowania się w działalność innowacyjną). W artykule wskazuje się na konieczność podejmowania działań zarówno w skali gospodarki narodowej, jak i przez same podmioty gospodarcze, zwiększające dotychczasowy poziom innowacyjności. Przyczyniać się to będzie do powiększania konkurencyjności podmiotów funkcjonujących na różnych rynkach, a poprzez to do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki.
EN
The issues of economy’s innovativeness currently belong to the priority tasks. Innovation in the economy is a factor which directly affects competitiveness of the entities operating in the internal market but, first of all, in foreign markets. The Polish economy in the sphere of innovativeness is placed in a distant position as compared to the leading European countries. This state of affairs is caused by many factors of the objective nature (e.g. financing R&D), but also the subjectiveone sticking in business entities (anxiety of the risk to be involved in innovative activities). In his article, the author indicates the necessity to undertake actions both in the scale of national economy and by the business entities themselves, increasing the hitherto level of innovativeness. This will contribute to an increase of competitiveness of the entities operating in diff erent markets and, owing to that, to growth of competitiveness of the whole economy.
Year
Issue
Pages
5-25
Physical description
References
 • Chan Kim W., Manborgne R. (2010), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • European Innovation Scoreboard 2008(2010), Pro Inno Europe Innometrix.
 • Filasiewicz A. (1997), Prognoza, program, plan, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011(2011), Wydawnictwo Uczelni Vistula, Warszawa 2011.
 • Innowacje w sektorze usług (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Kowalczewski W. (2011), Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, (w:) Poskrobko B. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Oręziak L. (2008), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Płowiec U. (2009), Przechodzenie do cywilizacji wiedzy a narodowy system innowacyjności, „Zarządzanie Ryzykiem”, nr 32.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, grudzień 2011.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31fa2a65-071a-4174-a127-356ebbb8384e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.