PL EN


2012 | 2 | 83-101
Article title

AUTOPERCEPCJA DOJRZAŁYCH KOBIET

Content
Title variants
Auto perception of adult women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą spojrzenia na tożsamość kobiet znajdujących się w fazie późnej dojrzałości oraz starości przez pryzmat stereotypów społecznych dotyczących starości. Badaniami objęto kobiety skupione w Uniwersytecie Złotego Wieku w Gorlicach, a także grupę studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Analizie poddano konstruowaną w toku interakcji społecznych koncepcję siebie dojrzałej kobiety. W oparciu o deklaracje kobiet określono ich zakres aktywności, stosunek do własnej starości/ starzenia się oraz do zmian zachodzących w ich wyglądzie zewnętrznym.
EN
The article is an attempt of getting an insight into identity of a woman who experiences her advanced adulthood and old age stage through the prism of social stereotypes concerning the senility. The research surveyed women attending the University of the Golden Age in the town of Gorlice and also a group of students of the Pedagogical University. The research focused on the analysis of the mature woman’s self-concept constructed in the course of social interaction. On the basis of the women’s declarations their activities range, attitude towards old age and growing old as well as the changes of the appearance have been defined.
Year
Issue
2
Pages
83-101
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczy w Krakowie
References
 • Cieślik A., Zubik A., Bańczarowska M. (2005): Starość w narracjach kobiet w drugiej połowie życia. W: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Red. E. Zierkiewicz, A. Łysak. Wyd. MarMar, Wrocław
 • Czerniawska O. (1998): Style życia ludzi starszych. W: Style życia starości. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź
 • Czerniawska O. (2008): Style życia na emeryturze. W: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy. Red. R. Konieczna-Woźniak. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Dubas E. (2008): Istnieją dwa sposoby starzenia się: piękny i brzydki. Uroda życia przedmiotem badań andragogiki i gerontologii. W: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy. Red. R. Konieczna-Woźniak. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Gajda J. (2008): Kult ciała i młodości a starość i godne starzenie się. W: Dorosłość wobec starości. Oczekiwa- nia – Radości – Dylematy. Red. R. Konieczna-Woźniak. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Gańko N. (2004): Eros na emeryturze, „Przekrój” Nr 41 (3094), 10.10.2004
 • Halicki J. (2004): Społeczne teorie starzenia się. W: Zostawić ślad na ziemi. Red. M. Halicka, J. Halicki. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
 • Hill D. R. (2009): Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa
 • Hulewska A. (2002): Stereotypy związane z płcią. Realizacja zadań rozwojowych w okresie dorosłości. W:Zadania i role społeczne okresy dorosłości. Red. K. Appelt. Wyd. Fundacji Humamora, Poznań
 • Kaźmierska M. (1988): Procesy konstytuowania siebie w wieku starszym – analiza narracji. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, XXXI
 • Kluszczyńska U. (2008): Czy starość ma płeć? Społeczny konstrukt mężczyzny starego w świetle literatury zachodniej, W: Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy. Red. R. Konieczna-Woźniak. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Kołodziej W. (2006): Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi w podeszłym wieku. W: Starzenie się a satysfakcja z życia. Red. S. Steuden, M. Marczuk. Wyd. KUL, Lublin
 • Król M. (2005): Tożsamość kobiet starszych w kontekście uwarunkowań makro- i mikrostrukturalnych. W: Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Red. E. Zierkiewicz, A. Łysak. Wyd. MarMar, Wrocław
 • Łaszyn J. (2010): Koncepcja siebie dojrzałej kobiety, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków. Niepublikowana praca magisterska, promotor: Z. Szarota
 • Nelson T. D. (2003): Psychologia uprzedzeń. Przekł. A. Nowak. GWP, Gdańsk
 • Rembowski J. (1986): Dorosłość. W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Red. K. Wojciechowski.Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław
 • Rembowski J. (1984): Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. PWN, Warszawa-Poznań
 • Rocznik Demograficzny (2010), GUS, Warszawa
 • Susułowska M. (1989): Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa
 • Synak B. (1999): Ludzie starzy. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Praca zbior. Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Szkolak D. (2011): Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. W: Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej. Red. Z. Szarota. Biblioteka Gerontologii Społecznej, tom II,KTE – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
 • Trafiałek E. (2006): Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce
 • Turner R. H. (2006): Koncepcja siebie w interakcji społecznej. W: Współczesne teorie socjologiczne. T. 1. Red .A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowska. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 • Zych A. A., Bartel R. (1988): Zur lebenssituation alternder Menschen in Polen in der Bundesrepublik Deutschland – eine komparative Survey-Studie (Sytuacja życiowa ludzi starszych w Polsce i RFN). Institut für Heil – und Sonderpadagogik Giessen, Germany
 • Zych A. A. (2010): Leksykon gerontologii. Impuls, Kraków.
 • Baza Demografia, GUS 2009; http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/CustomSelectData. aspx?s=lud&y=2009&t=00
 • Środa M., Nie udo, ale gałąź sucha, Biuletyn Ośki 4/2000, dostępne na: http://www.oska.org.pl/pl/ biblioteka/biuletyn/10,10.html
 • UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, http://www.unwomen.org/
 • World Population Ageing 2009, United Nations, New York, December 2009, s. 13, 30; dostępne na: http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/WPA2009-report.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31fb2433-823f-4e21-8bbd-93082372bf2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.