PL EN


2011 | 6 | 150-170
Article title

Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzystujących społeczną przestrzeń Internetu

Authors
Content
Title variants
EN
Idea of programmed instruction in development prospects for education forms using the social space of the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne formy kształcenia zawierające się w potocznie zwanym e-learningu posiadają rozwiniętą sferę zarządzania wirtualną przestrzenią kształcenia – tzw. platformę edukacyjną. Można ją uznać za instytucję organizującą kształcenie, np. kurs on-line podnoszący kwalifikacje. Organizacja procesu nauczania-uczenia się to zupełnie coś innego i wypada przedstawić zarys nauczania programowanego, od którego wywodzą się wszelkie formy organizowania – preparacji treści kształcenia dla edukacji on-line. Wiele projektów i wdrożeń z zakresu nauczania programowanego zostało zaimplementowanych w nauczaniu wspomaganym komputerowo (CAI – ang. Computer Assisted Instruction), a te z kolei stanowiły bazę do realizacji kursów, szkoleń i zajęć lekcyjnych w formie e-learningu. Taką perspektywę rozwoju dla e-learningu zaprezentowano w niniejszym opracowaniu.
EN
Contemporary forms of education included in commonly referred to e-learning have a well-developed management sphere of the virtual education space – so-called education platform. The platform can be considered as an institution organising education, such as an on-line course raising qualifications. The organisation of a teaching-learning process is absolutely a different issue and it seems to be advisable to present the outline of programmed instruction from which originate all forms of organisation – preparation of contents of education for on-line education. A number of projects and implementations on programmed teaching have been introduced to computer assisted instruction, which in turn constituted a base for realisation of courses, trainings and lessons in form of e-learning. Such development prospects for e-learning are presents in this study.
Year
Volume
6
Pages
150-170
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Back A., Seufert S., Kramhöller S., Technology enabled management education, Iomanagement, 21(3)/1998.
 • Bürg O., Kronburger K., Mandl H., Implementation von e-learning in unternehmen – Akzeptanzsicherung als zentrale Herausforderung (Forschungsbericht nr 170), München 2004.
 • Ertl B., Winkler K., Mandl H., E-Learning: Trends and future development [w:] Advances in computer-supported learning, red. F. Neto, F. Brasileiro, Hershey 2007.
 • Haben M., E-learning in large German companies – Most of the concepts are not effective, Computerwoche, 30(22)/2002.
 • Janczyk J., Nauczanie w systemie klasowo-lekcyjnym [w:] Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, red. S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musioł, Toruń 2003.
 • Janczyk J., Poszerzona przestrzeń społeczna Internetu w kontekście konstruktywistycznej e-edukacji [w:] Fenomen Internetu red. A. Szewczyk, E. Krok, t. I, Szczecin 2008.
 • Jaskuła B., Projektowanie i zastosowanie dydaktycznych systemów komputerowych, Rzeszów 1995.
 • Kupisiewicz C., Nauczanie programowane, Warszawa 1966.
 • Kwiatkowski St. M., Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Warszawa 1994.
 • Mandl H., Winkler K., E-Learning – Trends und zukünftigeentwicklungen [w:] Grundfragen multimedialen lehrens und lernens, red. K. Rebensburg, Norderstedt 2004.
 • Moser M., Web Based Training Systems and Document Annotation – Implementations for Hyperwave, Graz 1998.
 • Nowacki T., Karwat T., Kazimierski W., Suchanek A., Podstawy nauczania programowanego, Warszawa 1966.
 • Okoń W., Nauczanie „podające” a nauczanie programowane, „Kwartalnik Pedagogiczny” 4/1963.
 • Okoń W., U podstaw problemowego uczenia się, Warszawa 1964.
 • Piecha J., Komputery w dydaktyce, Warszawa 1990.
 • Szybiak J., Z dziejów szkoły [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 1991.
 • Volery T., Lord D., Critical success factors in online education, „The International Journal of Educational Management”, 14(5)/2000.
 • Whitehead A.N., The aims of education and other essays, London 1962.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31fc994d-afc0-46a7-8eb4-5f00592385fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.