PL EN


2017 | 20 | 1(74) | 87-91
Article title

Specyfika prawna spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi. Analiza na tle zasad techniki prawodawczej

Authors
Title variants
EN
Legal characteristics of joint stock companies managing seaports. Analysis taking into account legislative technique principles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące regulacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich na tle ustawy kodeks spółek handlowych. Analizy prawne obejmują działalność legislacyjną w obszarze tzw. spółek portowych, którą oceniono z uwzględnieniem wytycznych z zakresu zasad techniki prawodawczej. Scharakteryzowano status prawny spółek akcyjnych, które zarządzają portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz innymi portami. Wskazano, na liczne błędy legislacyjne, którymi są obarczone przepisy szczególne ustawy.
EN
The article includes de lege lata and de lege ferenda comments concerning the Polish Seaports and Harbours Act of December 20th 1996, based on the Commercial Companies Code. Legal analysis include legislative activity in the area of the so-called seaport companies, which was evaluated taking into account guidelines from legislative technique principles. Legal status of joint stock companies managing seaports crucial to national economy and other seaports was characterized. Numerous legislative errors relating to specific provisions of the Act were pointed out.
Year
Volume
20
Issue
Pages
87-91
Physical description
Dates
published
2017-04
Contributors
author
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa, ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa, Poland, piotr.nazaruk@wp.pl
References
 • M. Adamowicz, Przyszłość regulacji problematyki portów morskich, Prawo Morskie, t. XXVIII, Gdańsk 2012.
 • Z. Godecki, Legislacja morska miejscowa – krytycznie o ustawodawcy i administracji morskiej, Gdańsk 2009.
 • K. Kruczalak (red.), Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, Sopot 1997.
 • P. Lewandowski, Funkcjonowanie ustawy o portach i przystaniach morskich w kontekście stosunków prawnych podmiotu zarządzającego i podmiotów gospodarczych, „Prawo Morskie”, t. XV, Gdańsk 2001.
 • J. Młynarczyk, Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXII, Gdańsk 2014.
 • S. Sołtysiński i in., Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491–633, Warszawa 2012.
 • S. Sołtvsiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Uzasadnienie do projektu ustawy prawo spółek handlowych, „Studia Prawnicze” 1999, nr 1–2.
 • D. Szafrański i in. (red.), Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami, Warszawa 2016.
 • Szumański, Specyfika prawna spółek portowych, „Prawo Morskie”, t. XIV, Gdańsk 2000.
 • G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3207eb2d-3d00-4ec7-bc34-37fdef9f84a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.