PL EN


2016 | 5 | 51-63
Article title

TRANSAKCJE RADNEGO MIASTA UNIEJOWA STANISŁAWA PIECZYŃSKIEGO W ŚWIETLE NAJSTARSZYCH AKT NOTARIUSZA WARCKIEGO Z 1809 ROKU

Authors
Content
Title variants
EN
TRANSACTIONS OF STANISŁAW PIECZYŃSKI, A COUNCILLOR OF UNIEJÓW, IN 1809 RECORDS OF A PUBLIC NOTARY OF WARTA
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 1808 roku wprowadzono na ziemiach polskich instytucję publicznego notariatu. Pierwsze transakcje zawarte w 1809 r. w Uniejowie zapisano w księdze notarialnej powiatu warckiego. Większość z akt zarejestrowanych w 1809 r. dotyczyła inwestycji jednego z najbogatszych mieszczan uniejowskich Stanisława Pieczyńskiego. S. Pieczyński zakupił wówczas 20 składów stajowych ziemi przy drodze niewieskiej oraz browar w Uniejowie. Kupił także zrujnowany dom mieszczan Ptaszkiewiczów oraz od burmistrza Uniejowa posesję dawniej należącą do miejscowego duchownego. Pieczyński przekazał również w postaci legatu znaczną sumę na utrzymanie szpitala w Uniejowie, w którym przebywali najubożsi mieszkańcy miasta. Suma ta została ulokowana na hipotece domu burmistrza. Transakcje S. Pieczyńskiego świadczą o jego zamożności pozwalającej na inwestowanie w nieruchomości i działalność dobroczynną.
EN
In 1808, the institution of public notary was introduced on Polish territories. The first transactions conducted in 1808 were entered in the notarial register of the Warta district. The majority of those records concerned the investments of one of the richest citizens of Uniejów, Stanisław Pieczyński. He made many purchases at that time, mostly in Uniejów, including land, a brewery, a ruined house owned by burghers named Ptaszkiewicz, and a property formerly belonging to a local clergyman. S. Pieczyński also donated a large sum of money to a hospital in Uniejów which catered for the poorest inhabitants of the city. These transactions are testimony to his affluence, which allowed him for investing in real estate and for charitable actions.
Year
Volume
5
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
 • dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a.
References
 • Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Akta notariusza J. Strachowskiego w Warcie, sygn. 1.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa 1995.
 • Dziennik praw, t. 1, Warszawa 1810.
 • Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953.
 • Jaroszek K., Notariusze działający na terenie Królestwa Polskiego w latach 1808–1915 (wykaz kancelarii notarialnych przechowywanych w archiwach państwowych), [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2004.
 • Korobowicz A., Witkowski W., Ustrój i prawo na ziemiach polskich od rozbiorów do odzyskania niepodległości, Lublin 1994.
 • Kozak Sz., Rzeszowskie akta notarialne 1871–1918. Studium historyczno-źródłowznawcze, Rzeszów 2004.
 • Kulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź–Uniejów 1995.
 • Malec D., Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007.
 • Pełka B., Lata zaborów. Wzrost ludności miasta i zmiany w strukturze zawodowej, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź–Uniejów 1995.
 • Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974.
 • Prinke R.T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.
 • Różański M., Duchowieństwo parafi alne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopografi czne, Łódź 2010.
 • Różański M., Duchowieństwo parafi i w Szadku w XVIII w. w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski”, t. 8, 2008.
 • Skupieński K., Notariat i akta notarialne jako przedmiot badań historyka, [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2004.
 • Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. 1, Warszawa 1900; t. 2, Warszawa 1902; t. 6, Warszawa 1915.
 • Sobociński W., Senkowska-Gluck M., Księstwo Warszawskie, [w:] Historia Państwa i Prawa, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981.
 • Szkutnik P., Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 r., „Biuletyn Uniejowski”, t. 4, 2015.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983.
 • Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
 • Teksty źródłowe do dziejów województwa płockiego. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, t. 1, z. 1: Dekanat płocki, wyd. M.M. Grzybowski, Płock 1987.
 • Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, 1839–[1843], 1:126000.
 • Żerek-Kleszcz H., Dzieje miasta w XVII i XVIII w., [w:] Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź–Uniejów 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3208896e-8706-4eae-b754-f1de3a29bfcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.