PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 351-362
Article title

Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Personal strategies in contemporary enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnych warunkach przedsiębiorstwa muszą stosować strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Celem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie i zatrzymanie w przedsiębiorstwie najlepszych pracowników, zapewnienie im możliwości rozwoju, właściwych wynagrodzeń, utrzymanie wysokiego poziomu sprawności zawodowej i psychofizycznej pracowników w długim okresie, a także tworzenie odpowiednich stosunków międzyludzkich oraz osiągnięcie takich indywidualnych zachowań, które odpowiadałyby sprawnej realizacji zadań organizacji. W związku z powyższym, celem referatu jest przedstawienie: cech współczesnych przedsiębiorstw, ewolucji funkcji personalnej, modeli strategii personalnej, etapów jej implementacji oraz kierunków dalszych zmian w zakresie urzeczywistnienia strategii personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach.
EN
Taking current conditions into account, the enterprises have to apply a strategic approach to human resources management. The purpose of a human resource strategic management is to recruit and retain the best employees, to provide them with appropriate development opportunities and adequate remuneration, to maintain high level of professional and mental efficiency of the employees within a long period of time as well as creation of appropriate social contacts and achieving individual behaviour, which would correspond to a company goals. That being so, the purpose of this paper is to present: the feature of contemporary enterprises, evolution of personal function, models of personal strategy and stages of its implementation as well as further changes in the scope of realization of personal strategy in current enterprises.
Year
Issue
Pages
351-362
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Armstrong M. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer. ISBN 83-8859-700-0.
 • Berliński L. 2008. Modelowanie strategii kadrowych w przedsiębiorstwie. W: Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.). Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy. Łódź: Politechnika Łódzka. ISBN 978-83-6121-506-6.
 • Golnau W. (red.). 2008. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-7556-024-4.
 • Gomołka Z. (red.). 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-464-5.
 • Griffin R.W. 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-14018-6.
 • Janowska Z. 2000. Strategia firmy a strategia personalna. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 871. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Kostera M. 1994. Zarządzanie personelem. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0938-X.
 • Leksykon zarządzania. 2004. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-438-0.
 • Lisiecki M. 2001. Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania. ISBN 83-8622-854-7.
 • Listwan T. 2001. Strategie personalne. W: Krupski R. (red.). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje- metody. Wrocław: AE Wrocław. ISBN 83-7011-470-9.
 • Listwan T. (red.). 2002. Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7247-841-4.
 • Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Poltext. ISBN 83-8884-005-3.
 • Moszkowicz M. (red.). 2005. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-2081-584-3.
 • Nalepka A., Kozina A. 2007. Podstawy badania struktury organizacyjnej. Kraków: AE. ISBN 978-83-7252-346-4.
 • Pocztowski A. 2004. Funkcja personalna w przedsiębiorstwach w nowej gospodarce. W: Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer. ISBN 83-8935-526-4.
 • Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-2081-662-9.
 • Sapeta T. 2007. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Pocztowski A. (red.). Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 978-83-7252-379-2.
 • Ścibiorek Z. 2006. Inwestowanie w personel. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7441-399-2.
 • Wiernek B. 2006. Personel firmy jako zasób strategiczny. W: Zbiegień-Maciąg L. (red.). Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7484-028-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-320b7de3-8284-4999-a6e9-ec1b540bb941
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.