PL EN


2006-2007 | 48-49 | 75-86
Article title

Zawód bibliotekarza - między przeszłością a przyszłością

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
75-86
Physical description
Contributors
author
References
 • Biblioteka w otoczeniu społecznym: praca zbiorowa, pod red. E.B. Zybert, Warszawa: Wydaw. SBP, 2000.
 • Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163).
 • Dembowska M., Aktualne problemy zawodu bibliotekarskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów SBP w dn. 28.04.1957 r., [w:] Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa: wybór prac, Warszawa: PAN. Biblioteka: nakład autorki, 1999, s. 59-69.
 • Dz. U. Nr 21, poz. 164.
 • Dz. U. Nr 36, poz. 295.
 • Dz. U. Nr 72, poz. 494.
 • Dz. U. z 1938 r., Nr 1, poz. 6, art. 24, ust. 1.
 • Feldman B., Bibliotekarz dający się zauważyć w społeczeństwie, [tłum. K. Dziewańska], [w:] Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie, red. nauk. Maria Kocójowa, Kraków: Wydaw. UJ, 1999, s. 26-31.
 • Firlej-Buzon A., Jak wygląda bibliotekarka?, „Poradnik Bibliotekarza” 2003, nr 9, s. 3-6.
 • Głowacka E., Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, [w:] Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń: Wydaw. UMK, 2004, s. 11-23.
 • Hasło: Zawód, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6, [red. prowadzący Dariusz Kalisiewicz], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 997.
 • Hollender H., W kierunku charakterystyki kwalifikacyjnej bibliotekarza naukowego, [w:] Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie: materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji" Poznań, 15-17 listopad 1994 r., [red. meryt. Artur Jazdon, Ewa Stachowska-Musiał], Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1995, s. 215-223.
 • Howorka B., Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. Janusz Nowicki], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 11-28.
 • Jazdon A., Nowoczesna organizacja bibliotek szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Roczniki Biblioteczne” 1993, R. 37, z. 1-2, s. 3-15.
 • Jazdon A., O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. Janusz Nowicki], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 97-114.
 • Jazdon A., Realizacja hasła „ Użytkownik naszym królem ” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, [w:] Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Materiały z konferencji (Opole, 8 listopada 2001), [red. Władysław Hendzel, Wanda Matwiejczuk], Opole: Wydaw. UO, 2002, s. 31-42.
 • Kerslake E., Kinnel M., Public libraries, public interest and the information society. Theoretical issues in the social impact of public libraries, „Journal of Librarianship and Information Science” 1998, vol. 30, nr 3, s. 159-167.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności, Warszawa 1955.
 • Kneale R.A, You Don’t Look Like a Librarian, [online] http://atst.nso.cdu/library/perception [dostęp: 10.05.2006].
 • Konieczna D., Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji, [w:] Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26-27 października 2000 r. w Toruniu, [oprac. merytoryczne Anna Bogłowska, Jolanta Szewczak, Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 17-24.
 • Köppl S., Funkcje i rola bibliotekarzy akademickich-bibliotekarz dziedzinowy, [w:] Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Bibliotekę Główną UMK w dniach 26-27 października 2000 r. w Toruniu, [oprac. merytoryczne Anna Bogłowska, Jolanta Szewczak, Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 31-53.
 • Malewska A., O relacji bibliotekarz-użytkownik w holenderskiej bibliotece uczelnianej, „Bibliotekarz” 2001, nr 12, s. 13-15.
 • Mściszowa A., Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego, „Roczniki Biblioteczne” 1973, R. 17, z. 3-4, s. 813-827.
 • Nahotko M., Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji, „EBIB” 2006, nr 10 (80) [online] http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?nahotko [dostęp: 27.08.2007].
 • Obszary działania brokera informacji, [online] http://sikor.net/brooker/tekst.php [dostęp: 15.06.2007].
 • Pindlowa W., Magia nazwy. Czy trzeba zmienić nazwę zawodu bibliotekarza, aby społeczeństwo odkryło na nowo walory tej profesji?, [w:] W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 169-173.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Dz. U. 1999 Nr 41, poz. 419.
 • Sawicka D., Obalić mity, „EBIB” 2004, nr 5 (56), [online] http://www.ebib.pl/2004/56/sawicka.php [dostęp 14.08.2007].
 • Sosińska-Kalata B., Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. Janusz Nowicki], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 115-132.
 • Stachowska-Musiał E., Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. Janusz Nowicki], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 81-90.
 • Szczepańska B., Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości, „EBIB” 2002, nr 11 (40) [online] http://www.ebib.pl/2002/40/szczepanska.php [dostęp: 25.10.2006].
 • Tychek W., Autarkia... czy rewolucja, „Ebib” 2005, nr 4 (65) [online] http://www.ebib.pl/2005/65/tychek.php [dostęp 10.10.2006].
 • Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539).
 • Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 63; z późniejszymi zmianami).
 • Więckowska H., hasło: Bibliotekarstwo, [w:] Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, kom. red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1976, s. 53-54.
 • Włodarczyk J., Bibliotekarze bibliotek fundacyjnych i rodowych w okresie zaborów - próba syntezy. Z dziejów kształtowania się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich, „Roczniki Biblioteczne” 1984, R. 28, z. 1-2, s. 179-195.
 • Wojciechowski J., Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
 • Wojciechowski J., Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. Janusz Nowicki], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 29-48.
 • Wormell I., Call for Strategie Pragmatism in Modern LIS Profession, [w:] Informacja, wiedza, gospodarka, pod red. W. Pindlowej, D. Pietruch-Reizes, Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2001, s. 33-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-321086fe-207f-4fab-9f3a-cdc63355203b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.