PL EN


2017 | 6 | 10 | 27-34
Article title

EXAMINATION OF THE COMMUNICATION SKILLS AND TEAM WORKABILITY OF SPORTS STUDENTS ACCORDING TO A RANGE OF VARIABLES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
The aim of this study is to examine the communication skills and team workability of students educated in sports education in universities according to a range of variables. In the study, a personal information form was used to identify the university, department, class and sports branches of participants. The communication skills scale developed by Ersanlı and Balcı in 1998 was used to determine communication skills. For the determination of team workability, the Team Workability Scale developed by Tuncer in 2008 was used. 165 Students from Atatürk and Kafkas University participated in the study. Frequency analysis and parametric statistical analyses were used in the study. As a result of the study, it was determined that the participants had moderate levels (X=3,56±,861) of communication skills and the majority of the participants have responsibility (n=105 %64). According to the variables of the communication skills and team workability of the students who studied sports education in universities, the communication skills levels did not change statistically according to the universities and departments variables of the participants. The highest average of communication skills amongst the participants are mental skills. (X=3,86±,414). The lowest average of the communication skills of the participants are behavioral. (X=2,44±,616). On the other hand, it has been determined that the team sports athletes among the participants have high averages on Collaboration and Teamwork in team workability. (n=98 %59,39).
Year
Volume
6
Issue
10
Pages
27-34
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Faculty of Sports Science, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
author
 • Rectorate-Physical Education and Sports, Mimar Sinan Fine Arts University, ISTANBUL/TURKEY, ali.gurbuz@msgsu.edu.tr
author
 • Faculty of Sports Science, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
 • School of Physical Education and Sports, Kafkas University, KARS/TURKEY
 • School of Physical Education and Sports, Gümüşhane University, GÜMÜŞHANE/TURKEY
References
 • 1. Adair, J, E. (1986). Effective Teambuilding, Gower.
 • 2. Buckman, R. (2001). Communication skills in palliative care. Neurologic Clinics, 19(4), 989- 1004.
 • 3. Çetinkaya, Ö., Alparslan, A,M. (2011) Duygusal Zekânin Iletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştirma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16, S.1 s.363-377.
 • 4. Coursen, D., Thomas, J. (1989). Communating. In Smith S.C., Piole P.K., Bridges E.M. (Ed). School leadership. Hardwork for Exellence Eric
 • 5. Cüceloğlu, D. (2004). İnsan ve Davranışı (7. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • 6. Deniz, İ. (2003), İletişim Becerileri Eğitiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerine Etkisi, , Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 7. Egan, G. (1994). Psikolojik danışmaya giriş. Akkoyun F. (Çev), Ankara: Form Ofset.
 • 8. Ersanli, K., Balci, S. (1998), “iletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, Eylül, 10 (2), s.7-12.
 • 9. Gölönü, S. ve Karcı, Y. (2010), “İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği)”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, No.31, ss. 123-140.
 • 10. Granvold, D. K. (1994), Cognitive and Behavioral Treatment, California: Brooks-Cole Company.
 • 11. Korkut Owen, F., Bugay, A. (2014) İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mersin University Journal of the Faculty of Education, Vol. 10, Issue 2, pp. 51- 64.
 • 12. Korkut, F. (1996), “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Vol,2, No,7, pp. 18-23.
 • 13. Korkut, F. (2005), “Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No,28 pp. 143- 149.
 • 14. Korkut, F. (1997) Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Anadolu Üniversitesi, 208-218, Eskişehir.
 • 15. Korkut, F.(2004), Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 16. Moskal, B. S. (1997), “Women Make Better Managers”, Industry Week. February, pp. 17-19
 • 17. Pehlivan, B. K., (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir çalışma. İlköğretim-Online, 4(2), 17-23.
 • 18. Schein, E, H. (1965). Organizational Psychology, Prentice Hall.
 • 19. Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Çamliyer, H., (2009) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII (3) 115-124.
 • 20. Tevrüz, S. (1997) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği-Kalder Kalite Derneği.
 • 21. Tuncer, U. Ç. (2008). İnsan kaynaklarının psiko-sosyal bakımdan geliştirilmesi amacıyla hazırlanan gelişim programlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma: Man Türkiye A.Ş. örneği (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 22. Ulukan, H. (2012), İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Karaman.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-321158b7-93d6-4345-9f2c-1d5041726550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.