Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 71-79

Article title

ZAIKS, ZPAV, a może STOARD lub SAWP, czyli o tantiemach w turystyce słów parę

Authors

Content

Title variants

EN
ZAIKS, ZPAV, STOARD or SAWP – few words about royalties in tourism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z ciążącym na właścicielach hoteli i obiektów gastronomicznych obowiązkiem uiszczania na rzecz wskazanych w tytule artykułu organizacji opłat, w związku z publicznym odtwarzaniem muzyki. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo autorskie, budząc jednak szereg wątpliwości i sporów, często kończących się sprawami sądowymi. W publikacji omówiono najważniejsze, podstawowe problemy, które wiążą się z przedstawioną problematyką, dotyczące przede wszystkim uprawnień i prawnych podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszających artystów i twórców muzyki. Na podstawie orzecznictwa sądowego oraz dorobku pi-śmiennictwa, podjęto próbę określenia rzeczywistego zakresu obowiązków hotelarzy i restauratorów w zakresie opłacania tzw. tantiem, a także wskazania sytuacji, kiedy obowiązek ten będzie wyłączony. Publikacja oparta jest przede wszystkim na analizie orzecznictwa sądowego oraz dorobku doktryny prawa cywilnego. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The article is devoted to issues related to the obligation of defray payment imposed on owners of hotels and gastronomic facilities in aid of associations which are named in the title of this paper. These obligations, concerning the public performance of music, follow from copyright law, but nonetheless they are raising a number of questions and arguments, which often have to be patch up by courts. The paper discusses the most important, basic problems that are associated with the said issues, mainly concerning the powers and legal foundations of the associations of music producers and artists. In reference to judgments of polish courts and the outcome of literature, this paper presents also real extent of hoteliers and restaurateurs responsibilities with regard to the payment of the so-called royalties, and an indication of a situation where this obligation is not in force. The article is primarily based on an analysis of court decisions and the outcome of the civil law doctrine. This is a conceptual article.

Year

Issue

4

Pages

71-79

Physical description

Contributors

  • UMCS w Lublinie

References

  • Czajkowska-Dąbrowska M. (2011), Komentarz do art. 105 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Bart J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX, Warszawa.
  • Kępiński M. (2013), Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,(w:) Bart J. (red.), System prawa prywatnego, tom 13, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3214211f-c529-4921-8a23-12f6776fd53a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.