PL EN


2013 | 9 | 214-226
Article title

Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym

Authors
Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na tle kryzysu gospodarczego, ujawniającego się m.in. budownictwie mieszkaniowym oraz rosnących kosztach utrzymania mieszkań, zwłaszcza ze względu na rosnące ceny nośników energii oraz w aspekcie relatywnie niskiego standardu mieszkaniowego w Polsce, omówiono przykład innowacyjnych poszukiwań w zakresie taniego budownictwa. Technologia budowy domów ze spienionego polistyrenu (zwanego neoporem) jest próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu deweloperów i użytkowników na domy tanie w budowie, a jednocześnie zgodne ze współczesnymi trendami, a więc odpowiadające wymogom energooszczędności i pasywności. Jest to przykład nowatorskiego myślenia, opierającego się nie na udoskonalaniu istniejących, lecz na wprowadzaniu nowych metod budowlanych, polegających na wykorzystywaniu materiału, dotychczas używanego w celach izolacyjnych do celów odmiennych – konstrukcyjnych. Omówiona w artykule metoda nie pozostaje pomysłem na papierze, ale znajduje zastosowanie w praktyce; istnieją już realizacje budynków powstałych w tej technologii, których wzniesienie wygenerowało znaczne korzyści w porównaniu z budową domów tradycyjnych. W przyszłości należy spodziewać się większej liczby podobnych przedsięwzięć, zrodzonych z zapotrzebowania na oszczędności w dobie kryzysu, świadczących zarazem o potencjale innowacyjnym polskich środowisk inżynierskich. Oczywiście muszą zostać pokonane pewne bariery mentalne, zwłaszcza dotyczące oporów przed mieszkaniem „w styropianie”, a także wymagana jest pewna elastyczność przyszłych użytkowników domów z neoporu. Zaprezentowane w artykule korzyści płynące z potencjalnego zastosowania nowatorskiej technologii z pewnością zadecydują o jej wdrożeniu. Niebagatelne znaczenie w przyszłości będzie miało wspieranie tego rodzaju inicjatyw przedsiębiorców przez środowiska naukowe i badawczo-rozwojowe, polegające głównie na ocenie i testowaniu nowych materiałów oraz technologii.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
 • Fedorak-Cisak, M., Furtak, M. (2012). Małopolskie laboratorium budownictwa pasywnego, Czasopismo Techniczne, Budownictwo, 3(109).
 • Gorzelak, G. (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? Warszawa: Regional Studies Association – Sekcja Polska.
 • Kasperkiewicz, K. (2005). Wybrane zagadnienia oceny i projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2 (134).
 • Kozik, R., Starzyk, E. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek zamówień publicznych na roboty budowlane. Budownictwo i inżynieria środowiska, 2 (2011).
 • Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 • Repelewicz, M. (2011). Styropian jako materiał konstrukcyjny, Czasopismo Techniczne, Architektura, 11(108).
 • Węglarz, A., Stępień, R. (2011). Dom pasywny. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju, przy współpracy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/UE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 • GUS (2012.10.15), Informacje bieżące, Warszawa.
 • Housing Europe Review, The Nuts and Bolts of European Social Housing Systems, 2012, 2011, CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201, poz. 1238 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania świadectw i ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201, poz. 1240).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32175607-808c-4691-a470-af6577d83da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.