PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 241-251
Article title

Obszary działalności Józefa Weyssenhoffa – literackie, bibliofilskie, kolekcjonerskie i inne

Content
Title variants
EN
Józef Weyssenhoff’s Activity Areas – Literature, Bibliophily, Collectibles and Others
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje publikację Ewy Danowskiej pt. Józef Weyssenhoff (1860–1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy (Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015). Uczona zapoznaje czytelników z nieznanymi aspektami działalności tego poczytnego pisarza schyłku XIX i początków XX stulecia, arystokraty z Kresów Wschodnich – Józefa Weyssenhoffa. Poznajemy jego podróże, członkostwo w elitarnych klubach warszawskich, życie osobiste, okres sprawowania prestiżowej funkcji redaktora naczelnego i wydawcy miesięcznika „Biblioteka Warszawska” (1891). Następnie rozwój talentu literackiego, preferencje polityczne, pasje kolekcjonerskie (militaria, numizmatyka, bibliofilstwo).
EN
Article presents the publication by Ewa Danowska, Joseph Weyssenhoff (1860–1932) – author, bibliophile, collector. Unknown face of the artist (Published by Jan Kochanowski University, Kielce 2015). The researcher acquaints us with the unknown aspects and activities of this bestselling writer from the late 19th and early 20th century, nobleman from the Eastern Borderlands – Joseph Weyssenhoff. We read about his travels, membership in elite Warsaw clubs, personal life and the period during which he held the prestigious function of editor-in-chief and publisher of the monthly “Warsaw Library” (1891). Then, the development of his literary talent, political preferences, passions for collectibles (military, numismatic, bibliophilic).
Year
Volume
9
Issue
Pages
241-251
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
References
  • Danowska Ewa, Józef Weyssenhoff (1860–1932) – pisarz, bibliofil, kolekcjoner. Nieznane oblicze twórcy, Kielce 2015.
  • Leksykon numizmatyczny, Łódź 1994.
  • Leśniewska Józefa Ewa, Józef Weyssenhoff – pan na Samoklęskach, Sytach i Gołębiu, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, pod red. Moniki Gabryś i Krzysztofa Stępniaka, Lublin 2008, s. 22–55.
  • Obiezierska Helena, Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa, Poznań 1965.
  • Piszczczykowski Mieczysław, Józef Weyssenhoff – poeta przyrody, Lwów 1930.
  • Skiwski J. E. Józef Weyssenhoff, „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 21, s. 328–329.
  • Szymańska Kazimiera Zdzisława, Józef Weyssenhoff. Ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa, Częstochowa 2001.
  • Szypowska Irena, Weyssenhoff, Warszawa 1976.
  • Weyssenhoff Józef, Mój pamiętnik literacki, Poznań 1925, s. 61 [online]. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=30109&from=publication.
  • Weyssenhoff Józef, Ulica. Powieść humorystyczna, „Gazeta Warszawska” 1930, nr 334–381; 1931, nr 2–69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32185513-96d2-4a3b-a38c-7c4b55895e66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.