PL EN


2016 | 2 (361) | 216-227
Article title

Transformacja w polskim handlu detalicznym – identyfikacja i analiza faz transformacji

Content
Title variants
EN
The Transformation in Polish Retailing
RU
Трансформация в польской розничной торговле – выявление и анализ фаз трансформации
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu: określenie faz transformacji polskiego handlu detalicznego w latach 1989-2014 oraz okresu ich trwania i wskaźników służących do ich definiowania. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: analiza danych wtórnych. Główne wyniki badań: transformację handlu detalicznego w Polsce można opisać za pomocą czterech faz, tj. prywatyzacji, internacjonalizacji, koncentracji i innowacji. Jedynie w przypadku fazy prywatyzacji można określić czas jej trwania w okresie 1989-1992, natomiast w przypadku pozostałych faz można wyznaczyć ich początek i przyjąć założenie, że są jeszcze w trakcie realizacji. Implikacje praktyczne: fazy transformacji w handlu detalicznym, w Polsce nie mają charakteru sekwencyjnego, ale nakładają się na siebie. Identyfikacja fazy lub kluczowego trendu w handlu detalicznym stanowi istotną wskazówkę dla podmiotów rynkowych w definiowaniu strategii rynkowych. Implikacje społeczne: analiza pozwala na wyznaczenie stopnia rozwoju handlu detalicznego i tym samym określenia jego wkładu w jakość życia konsumentów. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Purpose of the article: identification of phases of the transformation in Polish retailing between 1989 and 2014, their duration and indicators used to define them. Research of methodology/research approach: an analysis of secondary data. Key research findings: the transformation of retailing in Poland can be described by four phases, i.e. privatisation, internationalisation, concentration, and innovation. Only in the case of privatisation phase, its duration can be specified (the years 1989-1992). For the remaining phases it is possible to determine their beginning and operate under the assumption that they are still in progress. Practical implications: the nature of transformation phases of retailing in Poland is not sequential but overlapping. Identification of the phases or the key trend in retailing is a strong indication for retailing companies in defining market strategies. Social implications: the analysis of phases of transformations in retailing allows determining of the level of retail development and thus determining of its contribution to the quality of consumers’ lives. Article category: research article.
RU
Цель статьи: определить фазы трансформации польской розничной торговли в 1989-2014 гг. и период их продолжения, а также показатели, с помощью которых можно их определять. Вид использованной методологии исследования/исследовательского подхода: анализ вторичных данных. Основные результаты исследований: трансформацию розничной торговли в Польше можно описать с помощью четырех фаз, т.е. приватизации, интернационализации, концентрации и инноваций. Лишь в случае фазы при- ватизации можно определить срок ее продолжения в период 1989-1992 гг., тог- да как в случае остальных фаз можно определить их начало и принять предпосылку, что они все еще осуществляются. Практические импликации: фазы трансформации в розничной торговле в Польше не имеют последовательного характера, а они находят друг на дру- га. Выявление фазы или основного тренда в розничной торговле – существенное указание для рыночных субъектов в определении рыночных стратегий. Социальные импликации: анализ позволяет определить степень развития розничной торговли и, тем самым, определить ее вклад в качество жизни потребителей. Категория статьи: исследовательская.
Year
Issue
Pages
216-227
Physical description
Contributors
References
 • Alexander N., Myers H. (2000), The retail internationalisation process, “International Marketing Review”, Vol. 17, No. 4/5.
 • Anitsal I,M., Anitsal M.M. (2011), Emergence of entrepreneurial retail forms, “Academy of Entrepreneurship Journal”, Vol. 17, No. 2.
 • Borusiak B. (2011), Innowacyjne formaty handlu detalicznego, (w:) Borusiak B., Innowacje w marketingu i handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Burke R.R. (2006), The third wave of marketing intelligence, (w:) Krafft M., Mantrala M., Retailing in the 21st century, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Chan P., Finnegan C., Sternquist B. (2011). Country and Firm Level Factors in International Retail Expansion, “European Journal of Marketing”, Vol. 45, No. 6.
 • Coe N.M., Wrigley N. (2007), Host economy impacts on transnational retail: the research agenda, “Journal of Economic Geography”, Vol. 7, No. 4.
 • Euromonitor − Global Market Information Database (2004-2014), https://www.portal.euromonitor.com [dostęp: 25.10.2015].
 • Grzesiuk A. (2005), An Attractive Target Market: Retailing in Poland, “European Regional Review”, Vol. 47.
 • Kalyanam K., Lal R., Wolfram G. (2006), Future store technologies and their impact on grocery retailing, (w:) Krafft M., Mantrala M., Retailing in the 21st century, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Karasiewicz G., Nowak J. (2010), Looking back at the 20 years of retailing change in Poland, “The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research”, Vol. 20, No. 1.
 • Reinartz W., Dellaert B., Krafft M., Kumar V., Varadarajan R. (2011), Retailing innovations in a globalizing retail market environment, “Journal of Retailing”, Vol. 87, Supplement 1.
 • Sławińska M. (2006), Stan i kierunki rozwoju handlu w Polsce, (w:) Mikołajczyk J., Handel − znaczenie we współczesnej gospodarce, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
 • Sławińska M. (2011), Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Borusiak B., Innowacje w marketingu i handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sorescu A., Frambach R.T., Singh J., Rangaswamy A., Bridges C. (2011), Innovations in retail business models. “Journal of Retailing”, Vol. 87, Supplement 1.
 • Szromnik A. (2001). Dylematy zmian strukturalnych w handlu w Polsce na przełomie wieków, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Tordjman A. (1994), European retailing: convergences, differences and perspectives, “International Journal of Retail and Distribution Management”, Vol. 22, No. 5.
 • Trojanowski M. (2013). Rozwój sprzedaży wysyłkowej w Polsce a postawy konsumentów – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-321c69e0-e39c-4a0a-bde9-8c07958c9df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.