PL EN


2014 | 24 | 2 | 67-91
Article title

Wykorzystywanie testów genetycznych w sprawach z zakresu spornej filiacji

Authors
Title variants
EN
Genetic tests in cases of disputable filiation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Disputable filiation cases play a significant role in civil lawsuits. Hearing of evidence in the above-mentioned cases is tightly connected with proofs of biological nature, with DNA testing playing a special role, which, when properly done, permits an exclusion of fatherhood with 100% certainty or its determination with nearly 100% certainty.
PL
Sprawy z zakresu spornej filiacji odgrywają szczególną rolę wśród procesów cywilnych. Procedura dowodowa w powyższych sprawach jest nieodzownie związana z dowodami natury biologicznej, wśród których szczególną rolę odgrywa dowód z badań DNA, który prawidłowo przeprowadzony pozwala ze stuprocentową pewnością na wykluczenie ojcostwa oraz z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością jego ustalenie.
Contributors
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, emilia.sarnacka@umb.edu.pl
References
 • [Brak autora]: Historia ustalania ojcostwa, „Genetyka i Prawo” 2012, nr 1, s. 4-6.
 • Berent J.: Biostatystyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego, Łódź 2003.
 • Bonar M., Czosnykowska M., Kowalczyk E. [i in.]: Pomijanie matki w testach DNA ustalających ojcostwo może prowadzić do błędu, „Przypadki Medyczne” 2012, nr 18, s. 65-70.
 • Ciepła H., Czech B., Domińczyk T. [i in.]: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Dzienis P.: Glosa do postanowienia SN z 5.05.2000, II CKN 869/2000, „Przegląd Są-dowy” 3 (2002), s. 122-132.
 • Fras M., Abłażewicz D.: Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”, 6 (2008), s. 31-68.
 • Gajda J.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Gromek K.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Jamróz A.: Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1998.
 • Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J. [i in.]: Postępowanie cywilne, Warszawa 2000.
 • Kapelańska-Pręgowska J.: Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, Warszawa 2011.
 • Kodeks postępowania cywilnego, t. I: Komentarz do artykułów 1-50514, red. A. Zieliński, Warszawa 2005.
 • Kodeks postępowania cywilnego, t. I: Komentarz do artykułów 1-50514, red. K. Piasecki, Warszawa 2003.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubiecki, Kraków 2005.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003.
 • Komunikat Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kry-minologii” 2012, nr 62, s. 125-126.
 • Lach A., Linkowska K., Grzymkowski T.: Zgoda na badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, nr 60, s. 177-182.
 • Miścicka-Śliwka D.: Badanie mężczyzny w kierunku oceny jego zdolności do zapłodnienia, [w:] Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, red. W. Stojanowska, Warszawa 2000, s. 54-56.
 • Miścicka-Śliwka D.: Dowód z badań DNA w procesach o sporne ojcostwo w świetle dotychczasowego stanu wiedzy teoretycznej, [w:] Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, red. W. Stojanowska, Warszawa 2000, s. 67-109.
 • Miścicka-Śliwka D.: Wartość dowodowa analiz DNA a wartość dowodowa innych ekspertyz hemogentycznych, [w:] Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, red. W. Stojanowska, Warszawa 2000, s. 84-90.
 • Osowy P.: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2002.
 • Postępowanie cywilne, red. H. Mądrzak, Warszawa 2003.
 • Redelbach A.: Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.
 • Rogalla U.: Rodzicielstwo do ustalenia, „Genetyka + Prawo” 2013, nr 1, s. 6-7.
 • Smyczyński T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1999.
 • Stojanowska W.: Częstość i kolejność przeprowadzonych dowodów biologicznych oraz osobowych w badanych sprawach, [w:] Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, red. W. Stojanowska, Warszawa 2000, s. 199-212.
 • Stojanowska W.: Dowód z badań DNA jako podstawa konstrukcji postulowanego modelu nowoczesnego procesu o ustalenie ojcostwa w świetle obowiązujących przepisów, orzecznictwa Sądu Najwyższego i wyników badań, [w:] Dowód z badań DNA a inne dowody w procesie o ustalenie ojcostwa, red. W. Stojanowska, Warszawa 2000, s. 213-243.
 • Szczerkowska Z.: Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa, Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-321f3a7e-ed1c-4e03-ab15-43dd7e8455bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.