PL EN


2011 | 2/2011 | 53-89
Article title

Dzieje kultur penalnych. Perspektywa integralnokulturowa

Content
Title variants
EN
The history of penal cultures – a culturally integrated perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia historyczno-kulturowe uwarunkowania rozumienia kary i zasad odpowiedzialności karnej. W pierwszej części przedstawione są relacje tych badań do klasycznych studiów z zakresu prawa karnego i nauk pokrewnych. Wskazane jest ich znaczenie dla współczesnej kultury prawnej w Europie. W drugiej części wyjaśnione są podstawy prowadzonych badań integralnokulturowych. W trzeciej części analizuje się kategorie kulturowe kształtujące nasze rozumienie kary, związane z dziedzictwem cywilizacji europejskiej. W części końcowej przedstawia się w formie rozwiniętej definicji kary kryminalnej tematy ważne dla interdyscyplinarnych studiów kary kryminalnej. Zwraca się uwagę, że ich podjęcie jest ważne w każdym społeczeństwie niezależnie od jego historii, gdyż dotyczą spraw zasadniczych dla ładu społecznego i praw jednostek.
EN
The article shows historical and cultural determinants of understanding punishment and the rules of criminal responsibility. In the first part the relations of these research with classical research on penal law and related science is shown. Their meaning to the modern law culture in Europe is also shown. In the second part the basis for the culturally integrated research done is explained. In the third part the cultural categories that shape our understanding of punishment, related with the legacy of European civilization are shown. In the final part issues important for interdisciplinary research on criminal punishment are shown as a part of a broad definition of criminal punishment. It is noticed that raising those issues is important in every society regardless of its history, because they refer to issues crucial for social order and entities’ rights.
Keywords
Year
Issue
Pages
53-89
Physical description
Dates
published
2011-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bartnik Cz. Grzech pierworodny – protologiczne zło i Grzech pierworodny w teologii katolickiej. W: J. Walkusz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, tom VI. Lublin, Wyd. TN KUL 1993.
 • Bauman Z. Etyka ponowoczesna. Warszawa, PWN 1996.
 • Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszwa, Wyd. Sic! 2000.
 • Berger P. L., Luckman T. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa, PIW 1983.
 • Berman H. J. Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa, PWN 1995.
 • Bittner E., Platt A. The Right of the State to Punish. W: R.J. Gerber, P.D. McAnany (red.), Contemporary Punishment: Views, Explanations, and Justivications. Notre Dame–London, University of Notre Dame 1972.
 • Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge–New York–Melbourne, Cambridge University Press 1999 (pierwsze wydanie 1989).
 • Cassirer E. Esej o człowieku, wstęp do filozofii kultury. Warszawa, Czytelnik 1998.
 • Cieślak B. Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa, PWN 1994.
 • Courtois G., La vengeance chez Artistote et Sénèque à la lumière de l’anthropologie juridique. W: M. Villey (red.), Philosophie penale. „Archives de philosophie du droit”. T. 28. Paris, Sirey 1983.
 • Cyprian T., Sawicki J. Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy. Warszawa–Kraków, Wyd. E. Kuthan 1948.
 • Czarnowski S. Kultura. Warszawa, Żak 2005.
 • D. Sullivan, L. Tifft (red.), Handbook of Restorative Justice. A Global Perspective. London–New York, Routledge 2008.
 • Douglas M. Czystość i zmaza. Warszawa, PIW 2007 (I wydanie 1966).
 • Dupret B. Prawo w naukach społecznych. Warszawa, Oficyna Naukowa 2010.
 • Foucault M. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Warszawa–Wrocław, PWN 2000.
 • Foucault M. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, Aletheia 1998.
 • Gardocki L. Zagadnienia teorii kryminalizacji. Warszawa, PWN 1990.
 • Gardocki L. Zarys prawa karnego międzynarodowego. Warszawa, PWN 1985.
 • Garland D. Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory. Clarendon, Oxford 1991.
 • Garland D. The Culture of Control. Crime and Social Control in Contemporary Society. Oxford, Oxford University Press 2001.
 • Giddens A. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa, PWN 2001.
 • Girling E. European Identity, Penal Sensibilities, and Communities of Sentiment. W: S. Armstrong, L. McAra (red.), Perspectives on Punishment. The Contours of Control. Oxford–New York, Oxford
 • University Press 2006.
 • Gorringe T. Gods Just Vengeance. Crime, Vilence and Rhetoric of Salvation. Cambridge, Cambridge University Press 1996.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Przybył-Sadowska E. Kulturowo-religijne aspekty kary. Kara w zależności od rodzaju wykroczenia przeciwko wymaganiom i przepisom związanym z poszczególnymi warstwami kultury. W: J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze. Warszawa, Wyd. UW 2009.
 • Handelsman M. Kara w najdawniejszym prawie polskim. W: Historia Polskiego Prawa Karnego, t. I. Warszawa, skład główny w księgarni E. Wende i S-ka 1908.
 • Hirst P. The Concept of Punishment. W: A. Duff, D. Garland (red.), A reader on Punishment. Oxford–New York, Oxford University Press 1994.
 • Husak D. Overcriminalization. The limits of the Criminal Law. Oxford–New York, Oxford University Press 2009.
 • Jeanclos I. Droit pẻnal europẻen. Dimension historique. Paris, Economica 2009.
 • Kelman H.C., Hamilton V.L. Crimes of Obedience,Toward a Social Psychology of Authority and Responsibility. New Haven-London, Yale University Press 1989.
 • Kierkegaard S. Pojęcie lęku. Warszawa, Fundacja Aletheia 1996.
 • Krajewski K. Kryminologiczne podstawy prawa karnego. W: System Prawa karnego, tom I: Zagadnienia ogólne. Warszawa, C.H. Beck 2010.
 • Królikowska J. Wstęp. W: J. Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne. Warszawa, Wyd. UW 2009.
 • Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J. Podstawy prawa karnego międzynarodowego. Warszawa, Wolters Kluwer 2008.
 • Kwaśniewski J. Kara pozbawienia wolności w świadomości społecznej oraz w świetle zasad sprawnego karania. W: „Archiwum Kryminologii”, tom XXIX–XXX 2007–2008. Warszawa, Wyd. Scholar 2009.
 • Lernell L. Podstawowe zagadnienia penologii. Warszawa, Wyd. Prawnicze 1977.
 • Lionel H., Hart A. Punishment and Responsibility. Essays in the philosophy of law, with the introduction of John Gardner. Oxford–New York, Oxford University Press 2008.
 • Makarewicz J. Polskie prawo karne, część ogólna. Lwów–Warszawa, Książnica Polska, Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych 1919.
 • Makarewicz J. Prawo karne.Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obwiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów-Warszawa, Książnica Polska, Towarzystwa Naucz. Szkół Średnich i Wyższych. Akc. Sp. Kartograficzna i Wydawnicza 1924, s. V.
 • Malinowski B. Zwyczaj i zbrodnia w społecznościach dzikich, tom 2. Warszawa, PWN 1984.
 • Mead G.H. The Psychology of Punitive Justice. „American Journal of Psychology” 1918, nr 23.
 • Mistrz Eckhart. Kazania i traktaty. Tłum. i przedmowa J. Prokopiuk. Warszawa, Pax 1988.
 • Nietsche F. Z genealogii moralności. Tłum. L. Staff. Kraków, Zielona Sowa 2003.
 • Petrażycki L. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa, PWN 1985.
 • Petrażycki L. Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa, Hoesick 1930.
 • Pieri G. Remarques sur la peine dans la mythologie grecque. W: M. Villey (red.), Philosophie pénale. „Archives de philosophie du droit”, t. 28. Paris, Sirey 1983.
 • Pin X. Droit pẻnal gẻnẻral. Paris, Dalloz 2010.
 • Platon. Fedon, przełożył z starogreckiego i komentarzem opatrzył Ryszard Legutko. Kraków, Znak 1995.
 • Pratt J. Penal populizm. London–New York 2007.
 • Rabinowicz L. Podstawy nauki o więziennictwie. Warszawa, Gebethner i Wolff 1933.
 • Radbruch G. DerÜberzeugungsverbrecher. „Zeitschrift fuer die gesamte Strafrechtswissenschaft” 1924, nr 44.
 • Ricoeur P., Drogi rozpoznania, wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Znak, Kraków 2004.
 • Ricoeur P., Jaki ma być nowy etos Europy?, W: A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa, zderzenia i spotkania. Antologia tekstów, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
 • Ricoeur P. Miłość i sprawiedliwość. Kraków, Universitas 2010.
 • Ricoeur P. Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków, Universitas 2006.
 • Ricoeur P. Symbolika zła. Warszawa, Pax 1986.
 • Robinson P.H. Distributive Principles of Criminal Law. Who Should Be Punished How Much?. Oxford-New York, Oxford University Press 2009.
 • Rusche G., Kirchheimer O. Punishment and Social Structure. New York, Russell and Russell 1968 (I wyd. 1939).
 • Simon J. Governing Thorugh Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created
 • Culture of Fear. Oxford-New York, Oxford University Press 2007.
 • Sparks R. Penality. W: E. McLauglin, J. Muncie (red.), The Sage Dictionary of Criminology. London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage 2005.
 • Szacki J. Historia myśli socjologicznej, część II. Warszawa, PWN 1981.
 • Sztuka M. (red.), Resocjalizacja wobec tajemnicy zła. Kraków, WAM 2010.
 • Tatarkiewicz W. Historia filozofii, tom I. Warszawa, PWN 1988.
 • Topolski J. Metodologia historii. Warszawa, PWN 1984.
 • Utrat-Milecki J. Podstawy Penologii. Teoria kary. Warszawa, Wyd. UW 2006.
 • Utrat-Milecki J. Badania integralnokulturowe w resocjalizacji i terapii. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Warszawa, Żak 2009.
 • Utrat-Milecki J. Ius Aequum. „Studia Iuridica”, nr XXXV/1998.
 • Utrat-Milecki J. Kara. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon Socjologii Religii. Zjawiska – badania – teorie. Warszawa, Verbinum 2004.
 • Utrat-Milecki J. Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralno kulturowa. Warszawa, Wyd. UW 2010.
 • Utrat-Milecki J. Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych. W: T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa, ISP 2003.
 • Utrat-Milecki J., Królikowska J. Badania integralno kulturowe. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, Żak 2010.
 • Utrat-Milecki J., Królikowska J. Badania integralno kulturowe. W: J. Utrat-Milecki, J. Królikowska (red.), Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych. Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, EOSP ZPiSBI IPSiR UW. Warszawa, IPSiR UW 2010.
 • Utrat-Milecki J. Obrepcja elit. W: J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Warszawa, Wyd. UW 2006.
 • Utrat-Milecki J. Penologiczne pojęcie punitywności populistycznej. W: J. Kwaśniewski (red.), „Prace IPSiR”, tom 13, 2008.
 • Utrat-Milecki J. Polityczność przestępstwa. Warszawa, IPSiR UW 1997.
 • Utrat-Milecki J. Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956. Warszawa, IPSiR 1996.
 • Utrat-Milecki J. Zarys penologii integralno kulturowej. W: J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze. Warszawa, Wyd. UW 2009.
 • Vetter H. Anaximander von Milet. W: F. Volpi (red.), Groses Werklexikon der Philosophie. Stuttgart, Verlag Alfred Kroener 2004.
 • Whitman J. Q. Harsh Justice. Criminal Punishment and the Widening Divide between America and Europe. Oxford–New York, Oxford University Press 2003.
 • Wilson W. Central Issues in Criminal Theory. Oregon, Hart Publishing Oxford-Portland 2002.
 • Wróbel W., Zoll A. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków, Znak 2010.
 • Young J. Crime and Social Exclusion. W: M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford, Oxford University Press 2002.
 • Young R., Hoyle C. Restorative Justice and Punishment. W: S. McConville (red.), The Use of Punishment. Cullompton, Willan 2003.
 • Zalewski W. Sprawiedliwość naprawcza, początek ewolucji polskiego prawa karnego? Gdańsk, Arche 2006.
 • Zaremska H. Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa, Semper 1993.
 • Zaremska H. Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie polskim XIV–XVI w. Warszawa, PWN 1986.
 • Znamierowski Cz. Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa, PAX 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-322acfc0-865d-493e-826e-aea05b7e04f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.