Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(60) | 175-197

Article title

Selected Dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third Millennium

Authors

Title variants

PL
Wybrane aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa według nauczania Jana Pawła II w perspektywie Trzeciego Millennium

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
From the point of view of moral theology it seems necessary to study the essence of responsible parenthood in the spirit of the following dimensions. The religious aspect draws the spouses’ attention to their moral responsibility to see in each act of procreation the salvific plan of God the Creator. The moral aspect means that a responsible parental attitude is supposed to be realized through the spouses by way of a properly formed conscience, so that they could behave in conformity with the natural moral norms and with the calling that results from Divine Revelation. The cognitive dimension, concerning the biological dimension of human life, indicating as of primary importance man’s endowment by God with concrete biological capacities; he should use them in conformity with his nature. The volitive aspect indicates the indispensable task to control one’s own drives and passions by means of reason and will. Spouses (parents) are called to it as rational and free creatures. The social aspect stresses the dialogical dimension of life towards community in the context of the common good. Christian parents are obliged to take into consideration their unique conditions in which they experience the family community of persons, assuming that the conditions can have the character of a different kind.
PL
Z punktu widzenia teologii moralnej konieczne wydaje się przebadanie istoty odpowiedzialnego rodzicielstwa w duchu następujących wymiarów. Aspekt religijny wskazuje małżonkom na moralną odpowiedzialność widzenia w każdym akcie prokreacji zbawczego planu Boga Stwórcy. Moralny aspekt oznacza, że odpowiedzialna postawa rodzicielstwa ma się realizować poprzez małżonków za pomocą właściwie formowanego sumienia, by postępowali zgodnie z naturalnymi normami moralnymi i z powołaniem wynikającym z Bożego Objawienia. Wymiar poznawczy, dotyczący biologicznego wymiaru życia ludzkiego, wskazuje na pierwszorzędne Boże obdarowanie człowieka konkretnymi zdolnościami biologicznymi, które powinien on wykorzystać w zgodzie ze swoją naturą. Wolitywny aspekt wskazuje na nieodzowność opanowania własnych popędów oraz namiętności za pomocą rozumu i woli, do czego też małżonkowie (rodzice) są powołani jako istoty rozumne i wolne. Aspekt społeczny podkreśla dialogiczny wymiar życia małżonków w kierunku społeczności w kontekście dobra wspólnego. Chrześcijańscy rodzice są zobowiązani uwzględnić swoje niepowtarzalne warunki, w których przeżywają rodzinną wspólnotę osób. przy czym warunki te mogą mieć charakter różnego rodzaju.

Contributors

author
  • Centrum Bioetyki i Katedra Filozofii Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-323ef4e6-6160-4af2-a02c-775590a40086
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.