PL EN


Journal
2013 | 39 | 1 | 87-100
Article title

W sieci – czy, po co i jakiej? Relacje w grupach studenckich – komunikat z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Online – if, what for, and what? Relationships in Student Groups – Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to analyze the relationships in student groups which are examined from the perspective of the social network category. I investigate the group in relation to the question: if, what for, and what social networking sites do students create within dean’s groups? In the analysis, I focus on the following questions: 1) ‘What?’, i.e. on the basis of students’ information I present basic categories concerning networks, and 2) ‘What’s the result?’, i.e. I sketch the specificity of social networks in a group. I end with the summary which refers to the social network categories.
PL
W artykule podejmuję próbę analizy relacji w grupach studenckich. Patrzę na nie poprzez pryzmat kategorii sieci społecznych. Zastanawiam się nad grupą w odniesieniu do pytania czy, po co i jakie sieci tworzą studenci w grupach dziekańskich? W analizach skupiam się na pytaniach: 1) „jak jest?”, czyli wyłoniam z wypowiedzi studentów podstawowe kategorie dotyczące sieci oraz 2) „co z tego wynika?”, czyli nakreślam specyfikę sieci społecznych w grupie. Całość kończę podsumowaniem, w którym odnoszę się do kategorii sieci społecznych.
Journal
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
87-100
Physical description
Contributors
author
References
 • Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Bochno E. (2012), Czy tylko rywalizacja i wyścig szczurów? Atmosfera w grupach studenckich (doniesienie z badań), [w:] Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. A. Gromokowska-Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Bochno E., Bochno I. (2012), Sieci relacji społecznych, [w:] M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci o swoim studiowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Bochno E. (2013), Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota?, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakow.
 • Brown R. (2006), Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bruhn J. (2011), Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia, przeł. A. Plisiecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Christakis N. A., Fowler J. H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, przeł. I. Szybilska-Fiedorowicz, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Chutorański M. (2013), Urządzanie uniwersytetu, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2007), O zadaniach akademickiej pedagogiki w procesie zmiany w edukacji, [w:] „Gorące” problemy edukacji w Polsce, red. T. Lewowicki, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2010), Uniwersytet – instytucja naukowoedukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium empiryczno-teoretyczne (2010), red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2011), Kapitał społeczny w szkołach rożnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Jaskulska S., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (2012), Jednostkowe i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci o swoim studiowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Działek J. (2011), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Growiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS „Academicas”, Warszawa.
 • Jaskot K. (1996), Grupy studenckie. Studium pedagogiczne grup dziekańskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kwiatkowski M. (2003), Kapitał społeczny a edukacja, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3(23).
 • Kwiek M. (2010), Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki w edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marciniak M. (2011), Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Piechocki P. (2012), Kapitał społeczny w ujęciu sieciowym. Nowy sposób konceptualizacji oraz operacjonalizacji pojęcia, [w:] Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, red. M. Gdula, A. Grzymała-Kazałowska, R. Włoch, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Porta D., Diani M. (2009), Ruchy społeczne, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Putnam D. R. (2005), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Wydawnictwo Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.
 • Putnam D. R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sandura, S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sztompka P. (2007), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Urry J. (2005), „Społeczeństwa” i wymiar globalny, [w:] Socjologia lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wojciszke B. (2006), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zakowicz I. (2013), Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Zarycki T. (2004), Kapitał społeczny a trzy drogi do nowoczesności, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, t. XLVIII / 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-324000a3-ebf4-4282-bbd5-2b9fcf7cb826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.