PL EN


2005 | 1(19) | 95-107
Article title

Polityka gospodarcza samorządu województwa pomorskiego w latach 1999–2004

Authors
Content
Title variants
EN
Development Policy of the Pomorskie Region Self-government in the Years 1999–2004. Summary Attempt of Development Strategy in the Context of Selected Undertakings
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny wybranych priorytetowych działań realizowanych w latach 1999-2004 przez władze samorządu województwa pomorskiego pierwszej i częściowo drugiej kadencji. Przykładowe przedsięwzięcia i obszary interwencji mieszczą się w tzw. priorytecie II Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Niniejsze opracowanie jest próbą opisu i oceny tej polityki. Czy przedsięwzięcia te wpłynęły na wzrost konkurencyjności gospodarki regionu? Zadanie to jest trudne, ze względu na to, że strategia rozwoju województwa pomorskiego zawiera jedynie ogólne zapisy dotyczące monitoringu jej realizacji (Gorzelak, Jałowiecki 2001, s. 51). Do 2004 roku władze samorządowe nie zdecydowały się na opracowanie systemu monitorowania strategii. Zgodnie ze strategią, do 2010 roku region pomorski ma wykorzystać szansę tkwiącą w jego potencjale rozwojowym. Pesymistyczny scenariusz rozwoju regionu zakłada jego peryferyzację, optymistyczny zaś wzrost konkurencyjności gospodarki regionu, napływ inwestycji, kapitału oraz zasobów ludzkich.
EN
The article attempts to assess the development policy of the self-government authorities of Pomorskie region. Since the third level of territorial self-government has been established upon the state reform of territorial administration, one may ask how the intra-regional policy develops in Poland. The self-government of the region has been bound by the law to draw up a document specifying the trends of the region development a strategy of the region. The strategy provisions constitute a good point of reference for the assessment of the undertakings within the development policy taken on by the regional authorities. The assessment of the development policy in the years 1999-2004 corresponds to the first term of office and a half of the term of office of the regional authorities elected during an election. The article covers many aspects and concentrates on the description of the selected undertakings with the aim to create a regional innovation system, to support medium and small business, to create regional capital market, to develop farming and operation of the special economic zones. The author makes an attempt to show that the regional self-government, giving as an example the Pomorskie region self-government, tries to create its own development policy in compliance with the strategy in the circumstances of stiff standards imposed by the central authorities.
Contributors
References
 • Ćwikliński H., Pawłowski G., 2004, Instytucjonalno-procesowe uwarunkowania stymulacji egzogenicznych czynników rozwoju województwa pomorskiego (w:) W. Kosiedowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Włocławek: Oficyna Wydawnicza LEGA.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001, "Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (5).
 • Hausner J., 2001, "Modele polityki regionalnej w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (5).
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, uchwała nr 639/XLVI/2002 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2002 r.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego, projekt dokumentu przedstawiony Komitetowi Sterującemu, Gdańsk, sierpień 2004 roku.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006, uchwała nr 354/XXIV/2004 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2004 r.
 • "Regiony - województwo pomorskie", 2003, Rzeczpospolita, 3 czerwca.
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, uchwała nr 271/XXI72000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 r.
 • Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013, uchwała nr 327/XXIII/2004 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r.
 • Szultka St., Tamowicz P., 2003, Mapa przedsiębiorczości Województwa Pomorskiego, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 64, póz. 414.
 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003, nr 203, póz. 1966.
 • www.parr.slupsk.pl, 30 października 2004 r.
 • www.strefa.gda.pl, 30 października 2004 r.
 • www.woj-pomorskie.pl, 30 października 2004 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32415948-aaaf-4935-a425-c7ce2960268b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.