PL EN


2016 | 3 (67) | 45-69
Article title

Agencje antykorupcyjne na świecie – problemy prawne i organizacyjne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Anti-corruption agencies in the world - legal and organizational problems
RU
Антикоррупционные агентства в мире – правовые и организационные проблемы
Languages of publication
Abstracts
PL
Tworzenie niezależnych agencji, biur lub komisji antykorupcyjnych staje się częstą praktyką stosowaną przez państwa zmierzającą do kompleksowej walki z korupcją. Tego rodzaju rozwiązania instytucjonalne wprowadziło wiele państw w Europie, Afryce, Azji i Ameryce, również w Polsce utworzono antykorupcyjną agencję pod nazwą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na potrzebę tworzenia agencji antykorupcyjnych zwrócono również uwagę na płaszczyźnie międzynarodowej. Szereg konwencji dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji zobowiązuje strony do tworzenia odpowiedniego organu lub organów, których głównym celem będzie zapobieganie i zwalczanie korupcji. W opracowaniu dokonano przeglądu rozwiązań instytucjonalnych przyjmowanych w różnych państwach, zwracając szczególną uwagę na wiodące w świecie agencje antykorupcyjne (w Hong Kongu, Singapurze i Australii) oraz na te państwa, które wg indeksu percepcji korupcji szacującego ogólny poziom korupcji w państwie nie osiągnęły najwyższych wyników, by wykazać, że instytucje takie per se nie likwidują korupcji. Istotną rolę bowiem odgrywa wiele innych czynników, w szczególności trójwymiarowa strategia: wykrywania, zapobiegania i edukacji społecznej.
EN
Creating independent agencies, offices or anti-corruption commissions becomes a common practice used by the states aiming to a comprehensive fight against corruption. This kind of institutional arrangements introduced in many countries in Europe, Africa, Asia and America, also in Poland created an anti-corruption agency called the Central Anticorruption Bureau. The need for creation of anti-corruption agencies also highlighted at international level. A number of international documents on preventing and combating corruption contain a requirement to create the appropriate agency or unit whose main purpose is to prevent and combat corruption. The paper reviews the institutional solutions adopted in different countries, with special emphasis on the leading anti-corruption agencies in the world (in Hong Kong, Singapore and Australia) and those countries, where according to the Corruption Perceptron Index, which estimates the level of corruption in the country, have not reached the highest results, to demonstrate that such institutions per se do not eliminate corruption. Many other factors play more important role, like, three-dimensional strategy: detection, prevention and public education.
RU
Создание независимых агентств, офисов или комиссии по борьбе с коррупцией становится общепринятой практикой, которая используется государством с целью борьбы с коррупцией. Такого рода институциональные механизмы введены во многих странах Европы, Африки, Азии и Америки, а также в Польше создано агентство по борьбе с коррупцией – Центральное антикоррупционное бюро. Необходимости создания антикоррупционных органов также уделено особое внимание на международном уровне. Ряд конвенций по предотвращению и борьбе с коррупцией требует, чтобы стороны создавали соответствующий орган или органы, основная цель которых заключается в предотвращении и борьбе с коррупцией. В исследовании рассматриваются институциональные решения, принятые в разных странах, уделяя при этом особое внимание на ведущие мировое агенства по борьбе с коррупцией (в Гонконге, Сингапуре и Австралии) и те страны, которые, согласно индексу восприятия коррупции, оценивая общий уровень коррупции в стране, не достигли наивысших результатов, чтобы показать, что такие агентства как таковые не ликвидируют коррупцию. Bажную роль играют многие другие факторы, в частности трехмерная стратегия: выявление, предотвращение и социальное образование.
Publisher
Year
Issue
Pages
45-69
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-324ca2ef-c28a-49a9-9da0-85db37e714cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.