PL EN


2014 | 4(928) | 51-59
Article title

Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego

Title variants
EN
Pay Expectations of Students and a Model of Human Capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu poruszono problem wynagradzania absolwentów wyższych uczelni. W pierwszej części artykułu podjęto próbę oszacowania wynagrodzenia absolwentów na podstawie modelu kapitału ludzkiego prof. M. Dobii, zwracając szczególną uwagę na znaczenie doświadczenia zawodowego. W tym celu obliczono wartości czynnika doświadczenia, kapitału doświadczenia, kapitału intelektualnego oraz kapitału ludzkiego osób z wykształceniem magisterskim w zależności od stażu pracy. Wartość kapitału ludzkiego była podstawą ustalenia godziwego wynagrodzenia. Następnie otrzymane wyniki porównano z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ostatniego roku studiów magisterskich odnośnie do ich oczekiwań płacowych w pierwszym roku pracy zawodowej.
EN
The paper examines the salaries of university graduates. The first part estimates their salaries based on Professor M. Dobija’s model of human capital, paying particular attention to the importance of professional experience. For that purpose, the value of experience, experience capital, intellectual capital and the human capital of individuals with graduate education were calculated, depending on their seniority. The value of human capital was the basis for establishing a fair salary. The results were then compared with a survey carried out among students in the last year of their Master’s studies concerning their pay expectations in the first year of professional work.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, standoh@uek.krakow.pl
References
 • Cieślak I., Dobija M. [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 735, Kraków.
 • Dobija M. [2002a], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości [w:] Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. [2002b], Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 4, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M. [2010], Ekonomia w świetle fundamentalnych praw kapitału [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hantz T. [2012], Wynagrodzenia absolwentów a ich oczekiwania płacowe, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2495 (dostęp: 24.08.2012).
 • Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej [2011], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W. [2010a], Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 16, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kozioł W. [2010b], Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurowski P. [2012], Informacja o wysokości minimum socjalnego w grudniu 2011 r., IPiSS, http://www.ipiss.com.pl/www_ms_2011_12.pdf (dostęp: 15.05.2012).
 • Teoria pomiaru kapitału i zysku [2010], red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [2012], http://www.zus.pl/default.asp?id=35 (dostęp: 20.06.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-325c441f-644b-43ba-9846-974bcca8b19e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.