PL EN


2016 | 1 (65) | 31-51
Article title

Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania informacji o środowisku zawartych w protokołach pokontrolnych

Authors
Title variants
EN
PROTECTION OF PERSONAL DATA AND OTHER REASONS OF REFUSAL OF SHARING ENVIRONMENTAL INFORMATION EMBODIED IN POST-CONTROL PROTOCOLS
Защита личных данных и другие основания для отказа в доступе к информации об окружающей среде, содержащейся в контрольных протоколах
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kontrolowanie działań osób fizycznych oddziałujących na środowisko jest obowiązkiem władz publicznych; organy administracji sporządzają protokół z takiej kontroli, zawierający – poza danymi o emisjach także dane osobowe samego podmiotu kontrolowanego oraz tzw. osób trzecich, a także dane wrażliwe. Protokoły pokontrolne mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, dostęp do nich stanowi konstytucyjnie gwarantowane publiczne prawo podmiotowe. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego i regulacja ustawowa - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wprowadza katalog przesłanek odmowy udostępnienia określonych danych. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja kryteriów i zasad odmowy udostępniania danych stanowiących informacje o środowisku zamieszczonych w treści protokołu pokontrolnego i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, formułowane wobec „każdego” oraz w sytuacji współdziałania z innymi organami administracji. Stawiam w nim zasadniczą tezę o odmienności zasad udostępniania treści protokołów w zależności od zakresu podmiotowego i przedmiotowego żądania dotyczącego udostępnienia protokołu pokontrolnego.
EN
Controlling of human activity impacting the environment is an obligation of public authorities. After that public authority is obliged to create a post-control protocols, that may consist different types of data: on emission, personal data of the controlled person and of the so called “third party”, but also sensitive personal data. Post-control protocols belong to the legal category of environmental information – a constitutional subjective public right. The scope and borders of that right is limited by the Act on Access to Environmental Information, Public Involvement and Environmental Impact Assessment. The aim of this paper is verifying of criteria and rules of access to the protocols and the legal obligations of self-government bodies in this field. They differ in scope - public authority (Police etc.) is authorized to get access to the hole documentation, in contrast to the public (“everybody” in polish law system) what may meet some limits in the free access to the post-control protocols, which is the leading thesis of the article.
RU
Контроль за действиями лиц, влияющих на окружающую среду, является обязанностью органов государственной власти. Органы администрации составляют протокол такого контроля, содержащий в дополнении к данным о выбросах также персональные данные контролируемого обекта и так называемых третьих лиц, а также конфиденциальные данные. Протоколы размешены в категории информации об окружающей среде, доступ к ним конституционно гарантирует публичное субъективное право. Этот закон не означает, однако, абсолютное и законодательное регулирование - Закон о предоставлении информации об окружающей среде и ее защите, участии общественности в области охраны окружающей среды и оценки воздействия на окружающую среду - вводит перечень оснований для отказа в доступе к определенным данным. Целью данного исследования является проверка критериев и принципов отказа от совместного использования данных, представляющих информацию об окружающей среде, содержащуюся в тексте контрольного протокола и обязанности органов местного самоуправления в этой области, сформулированы для „каждого” и в ситуации сотрудничества с другими органами администрации. Поставлено основной тезис о различии принципов открывания протоколов в зависимости от субъективных и объективных запросов для доступа к контрольному протоколу.
Year
Issue
Pages
31-51
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32609870-f6b6-490f-922f-698be0bf2ac9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.