PL EN


2015 | 3(26) | 311-321
Article title

Bezrobocie zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego – stan w Polsce od 2005 roku

Content
Title variants
EN
Unemployment as a threat to social security – the state in Poland since 2005
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Unemployment is one of the most acute social issues. Th is phenomenon is complex and multidimensional, which is a threat to public safety – it brings negative consequences for the unemployed, their families and the whole society. With unemployment are related to other problems: social discontent, the load on the budget, professional deactivation, or even social marginalization. Unemployment can lead to family breakdown, or a general reduction in public health. Th erefore, the article presents the basic concepts associated with this phenomenon, but the scale of this phenomenon is shown by tests carried out on the basis of the data of the Central Statistical Offi ce and Labour Offi ces. In addition, based on the data of the Social Opinion Research Centre, examined the opinions of economically active people about their sense of threat of losing their jobs. All this is presented phenomenon of unemployment in Poland in two areas: unemployment recorded in the years 2005–2014 and the insecurity of losing current work among economically active persons in the years 2005–2015.
PL
Uznaje się, że bezrobocie jest jedną z najbardziej dotkliwych kwestii społecznych. To zjawisko złożone i wielowymiarowe, które jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego – przynosi ujemne skutki dla bezrobotnych, ich rodzin, a także dla całego społeczeństwa. Z bezrobociem wiążą się inne problemy: niezadowolenie społeczne, obciążenie budżetu, zawodowa dezaktywacja czy nawet marginalizacja społeczna. Bezrobocie może stać się przyczyną rozpadu rodziny czy też ogólnego obniżenia zdrowotności społeczeństwa. Dlatego też w artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z tym zjawiskiem, zaś jego skalę określono za pomocą badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urzędy Pracy. Ponadto, w oparciu o dane Centrum Badań Opinii Społecznej, wskazano opinie osób aktywnych zawodowo na temat ich poczucia zagrożenia utratą pracy. Wszystko to zobrazowało zjawisko bezrobocia w Polsce w dwóch płaszczyznach: bezrobocie rejestrowane w latach 2005– 2014 oraz poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy wśród osób aktywnych zawodowo w latach 2005–2015.
Year
Issue
Pages
311-321
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkupracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.).
 • Arendt, Ł., Hryniewicka, A., Kukulak-Dolata, I., Rokicki, B. (2002), Bezrobocie– między diagnozą a działaniem.
 • Barbachowska B., Dziurzyński K., Such-Pyrgiel M., Szejniuk A., (2014), Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładziepowiatu podwarszawskiego, Journal of Modern Science Tom 2/21/2014, Wyd. WSGE, Józefów 2014, ISSN: 1734-2031, s. 179–209.
 • Batorska, U. (2005),Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 1.
 • Drabik, U. i Sobol, E. (2014), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gdula, A. (2012), Zagrożenia społeczne współczesnej polskiej rodziny, w: A. Skrabacz i S. Sulowski (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa: Elipsa. ISBN 978-83-715-1079-3
 • Gierszewski, J. (2013), Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa: Difi n.
 • Krajewska, A. (2014), Skutki bezrobocia i ubóstwa w życiu rodzin, Journal of Modern Science, nr 2/12/21.
 • Majer, P. (2012), Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego na początku XXI wieku, Journal of Modern Science, nr 1/12.
 • Rysz-Kowalczyk, B. (2002), Leksykon polityki społecznej, Warszawa: Ofi - cyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Siejka, P. (2013), Wpływ migracji zarobkowych na bezpieczeństwo rodziny, Journal of Modern Science, 4/19/213.
 • Skrabacz, A. i Sulowski, S. (2012) Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa: Elipsa.
 • Socha, M. i Sztanderska, U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Staszewska, E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Such-Pyrgiel M., Dziurzyński K., (2015). Bezpieczeństwo społeczne, (w:) Leksykon Bezpieczeństwo. Wybrane pojęcia, pod red. P. Chodaka, wyd. WSGE, Józefów, ISBN 978-83-62753-54-3, s. 141 i s. 143–144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32619457-4b52-458d-bf66-9d436c8045f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.