PL EN


2014 | 2(71) |
Article title

KATEGORIA CZASU W OSADZONYM W BADANIACH W DZIAŁANIU PROCESIE EDUKACYJNYM ZORIENTOWANYM NA MIEJSCA (ŻYWEJ) PAMIĘCI

Authors
Content
Title variants
EN
The category of time in the educational process oriented at the places of (living) memory embedded in action research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule pochylono się nad problematyką wielowymiarowości kategorii czasu w procesie edukacyjnym. Ukazano jej znaczenie dla uczenia (się) miejsc żywej pamięci, które umożliwiają odniesienie się do przeszłości w teraźniejszości dla przyszłości. W tekście zaprezentowano immanentne własności miejsc (żywej) pamięci, ich równoczesnego funkcjonowania na poziomie czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, które utwierdzone zostało dzięki zaistniałej na gruncie nauk historycznych zmianie paradygmatycznej (nadejściu w historii „czasu pamięci”). W jego końcowej części zaprezentowano fazy procesu dydaktycznego zbudowanego wokół miejsc żywej pamięci, sformułowano tezę, że osadzenie go w ramach badań w działaniu podnosi jego efektywność.
EN
The article analyzes the issue of multidimensionality of the category of time in the educational process. Its meaning for learning places of living memory, which enables to relate to the past in the present for the future, was discussed. The paper presents the immanent properties of places of (living) memory, their simultaneous functioning at the level of the past, present and future time, which is consolidated by the paradigm change in historical studies (emergence of “time of remembrance” in history). The final part shows the stage of didactical process built around the places of living memory and formulates the thesis that embedding it within action research enhances its effectiveness.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
 • Barwińska D. (2007), Kształcenie w miejscach pamięci a społeczeństwo wiedzy. Pedagogika miejsc pamięci (Gedenkstättenpädagogik), [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wrocław.
 • Bauman Z. (2012), Sztuka życia, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Tożsamość ze spiżarni, tożsamość ze sklepu, [w:] A. Gromkowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań – Leszno.
 • Cackowski Z. (1995), O problemach aksjologicznych, które wymagają od pedagogów namysłu, „Rocznik Pedagogiczny”, t. 17.
 • Červinková H. (2012), Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku, „Forum Oświatowe”, nr 1(46).
 • Hudzik J. (2000), Pamięć i czas w kulturze, filozofii i pedagogice: zarys zagadnienia w ujęciu hermeneutycznym, Gdańsk.
 • Kończal K. (2007), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, nr 41(41).
 • Kranz T. (2009), Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin.
 • Kwiatkowska H. (2001), Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne, [w:] A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, Toruń.
 • Levine R. (2014), Różnimy się czasem, „Polityka”, nr 9 (2947).
 • Majchrzak K. (2013), Gra miejska „Studenci UMK wobec miejsc (nie)pamięci”, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14.
 • Majchrzak K. (2014), O potencjale pamięci, [w:] A. Semenowicz, H. Solarczyk,
 • A. Szwech (red.), Inspiracje pedagogią freinetowską, t. I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, Toruń.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław.
 • Mizińska J. (1997), Sztuka zapominania, [w:] Pamięć, miejsce, obecność, red. J.P. Hudzik, J. Mizińska, Lublin.
 • Nora P. (2001), Czas pamięci, „Res Publica Nowa”, nr 7.
 • Nora P. (2009), Między pamięcią i historią: Les lieux de Memoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum”, nr 2.
 • Nora P. (2007), W poszukiwaniu europejskich miejsc pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, nr 41.
 • Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E., Zielińska-Pękał D. (2012), Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Kraków.
 • Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2013), Badania w działaniu w pedagogice społecznej – między tradycją a współczesnymi zadaniami, [w:] H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Wrocław.
 • Szpociński A. (2008), Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Teksty Drugie”, nr 4.
 • Święty Augustyn (1982), Wyznania, Warszawa.
 • Traba R. (2009), Historia wzajemnych oddziaływań (Beziehungsgeschichte) i konstrukcja „miejsc żywej pamięci (lieux de memoire)? Przypadek Polski i Niemiec, [w:] Z. Noga, M. Wessel Schulze (red.), Pamięć polska, pamięć niemiecka od XIX do XX wieku. Wybrane problemy, Toruń.
 • Theiss W. (2006), Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca), [w:] M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca, Wrocław.
 • Traba R. (2007), Polifonia pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, nr 41.
 • Unger P. (2009), Tradycja też jest miejscem pamięci, [w:] S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek (red.), Miejsca pamięci w edukacji historycznej, Toruń.
 • Wołodźko E. (2010), Badania w działaniu. Refleksja – wiedza – emancypacja, [w:] H. Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, Olsztyn
 • Czas, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3889272/czas.html, (20.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3266d381-b4f6-4163-8bf3-d70c66b62ec0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.