PL EN


2017 | 57(6) Architektura | 56-70
Article title

ANALIZA METOD REWITALIZACJI W NIEMIECKIM MIEŚCIE LIPSK I MOŻLIWOŚĆ ZAADAPTOWANIA ICH NA GRUNT MIASTA GNIEZNA

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of Revitalization Methods in the German City of Leipzig and the Possibility of Adaptation to the City of Gniezno
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Gniezno jest miastem średniej wielkości położonym w zachodniej części Polski. Wykazuje silną potrzebę zmian, do których należy podejść kompleksowo przez wprowadzanie programów rewitalizacji. Biorąc pod uwagę udane przykłady przeprowadzonych programów rewitalizacji w niemieckim mieście Lipsk autor poszukuje szansy dla miasta Gniezna i zaadaptowania sprawdzonych już metod. Praca zawiera analizę literatury dotyczącej rewitalizacji w Niemczech. Ta część ułatwi przygotowanie syntezy porównawczej, wykonanie analiz przyczynowych i logicznych, które doprowadzą autora do podsumowania i stworzenia najlepszej metody rewitalizacji dla miasta Gniezna w dalszej części swojej pracy badawczej. Autor, analizując historię Niemiec, zauważył wiele wspólnych cech z miastami polskimi. Jednak na ich losach zaważyło różnorodne podejście do tematu rewitalizacji po zniszczeniach wojennych. Dzisiaj widać to jak znacznie różnią się od siebie miasta rozdzielone jedynie linią granicy geograficznej. Autor zauważa możliwości zaadaptowania sprawdzonych niemieckich metod rewitalizacji na ziemiach polskich.
EN
Gniezno is a medium-sized city located in the western part of Poland. The city has a strong need for change, which needs to be addressed comprehensively by the introduction of revitalization programs. Taking into account the successful examples of revitalization programs carried out in the German city of Leipzig the author looks for a chance for the city of Gniezno and adopting proven methods. The work will consist of an analysis of literature on revitalization in Germany. This part will facilitate the preparation of comparative synthesis, the execution of causal and logical analyzes, which will lead the author to summarize and create the best method of revitalization for the city of Gniezno in the further progress of his research work. By analyzing the history of Germany, he noticed many common features with Polish cities. However, their fate was influenced by a variety of approaches to revitalization after the war. Today we can see how much different cities are separated by only a line of geographical boundaries. The author notes the possibility of adapting the proven German methods of revitalization to the Polish lands.
Contributors
author
References
  • Bryx M., Jadach-Sepoło A. (2009), Rewitalizacja miast w Niemczech, Tom 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
  • Chmielewski J. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  • Frick D.(1986), The quality of urban life, Walter de Gruyter, Berlin, New York.
  • Ira S. Lowry (1960), Filtering and Housing Standards: A Conceptual Analysis, “Land Economics”, Vol. 36, No. 4.
  • Jarczewski W. (2011), Rewitalizacja miast we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech - kluczowe elementy zróżnicowanych podejść i rozwiązań, III Seminarium Polskie Lokalne Grupy Wsparcia projektów URbACT, Kraków.
  • Lorens P. Martyniuk-Pęczek J. (2009), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
  • Pazder D. (2008), Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  • Topaczewska T. (2010), Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych krajach „starej” Unii Europejskiej i w Polsce, „Człowiek i Środowisko”, nr 34(1-2).
  • Węcławowicz-Bilska E. (2012), Współczesne tendencje rewitalizacji miast europejskich, „Architektura – Czasopismo Techniczne”, nr 3-A, zeszyt 12, rok 109.
  • Woliński F. (2003), Karty krajopisarskie Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, Księżnica Pomorska, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-326ab5b8-6201-49ce-af9f-9877a2384111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.