PL EN


2012 | 19 | 2 | 65-80
Article title

Koncepcja polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec Europy Środkowej i Wschodniej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The politics of Law and Justice party toward Eastern and European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano politykę realistyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005–2007 oraz prezydentury Lecha Kaczyńskiego (2005–2010) wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej. Autor analizuje „politykę jagiellońską”, zestawiając ją z „polityką piastowską” repre-zentowaną przez rządy Platformy Obywatelskiej. W ocenie polityków PiS realizacja polskich stra-tegicznych interesów była możliwa jedynie w koalicji z państwami Europy Środkowej i Wschod-niej, które łączy nie tylko rodowód historyczny, ale także położenie na obszarze styku kultur, mię-dzy Wschodem a Zachodem. Politykę wschodnią w warunkach integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej ujęto w zestawieniu ze strategicznym partnerstwem z Ukrainą oraz Gruzją. Zadaniem Polski, zdaniem PiS, było częstsze korzystanie z instrumentów Unii Europejskiej. Rolą Polski w opinii decydentów politycznych PiS było kształtowanie wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej, to gwaran-towało jej bowiem podmiotowość w relacjach Federacji Rosyjskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Budowa silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej była możliwa ze względu na rolę, jaką Polska mogła odegrać jako ambasador państw Europy Środkowej i Wschodniej na arenie euro-pejskiej. Ścisłe sojusze z Ukrainą i Gruzją wiązały się z kwestiami strategicznymi, między innymi bezpieczeństwem energetycznym. Niepodległa i suwerenna Gruzja oraz Ukraina były gwarantem suwerenności Rzeczypospolitej.
Contributors
author
 • Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii,UMCS Lublin
References
 • Antoszewski A., Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
 • Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.
 • Crawford C., East Central European Politics Today, Manchester 1996.
 • Hrycak J., Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego na-rodu, Lublin 2000.
 • Traczyk M., Między imperium a świętą Rosją, Gdańsk 2009.
 • Olszański T. A., Wybory prezydenckie na Ukrainie październik–grudzień 2004, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa 2005, nr 21.
 • Cichocki B., Polityka Polski wobec Rosji, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2009.
 • Dzierżek D., W. Paruch, Europa Środkowa – idee i koncepcje, [w:] Pol-ska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, red. Nowak E., Riedel R., Lublin 2010.
 • Kowal P., Dwie strefy cienia: próby restauracji wpływów dawnego ZSRR w Europie a relacje Rosji z UE i NATO, [w:] Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, red. A. Orzelska, Warszawa 2009.
 • Nowak A., Polska polityka wschodnia: historyczne inspiracje i współ-czesne dylematy, [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej: Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. Kleczkowski J., Żukowski T., Warszawa–Kraków 2010.
 • Paruch W., Myśl polityczna we współczesnej polskiej politologii: modernizacja przedmiotu, strategii i metody badań, [w:] Politologia w Polsce: Stan i perspektywy, red. Cichosz M., Zamorska K., Wrocław 2006.
 • Strachota K., Górecki W., Kaukaz Południowy i Azja Centralna po woj-nie rosyjsko-gruzińskiej – konsekwencje geopolityczne, „Komentarze Ośrodka Stu-diów Wschodnich” 2008/10.
 • Szeptycki A., Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?, [w:] Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. Bieleń . S., Warszawa 2010.
 • Żurawski vel Grajewski P., Polska polityka wschodnia, [w:] Rzeczpo-spolita na arenie międzynarodowej: Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicz-nej, red. J. Kleczkowski, T. Żukowski, Warszawa–Kraków 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3273869e-8e87-40e1-b5e3-0e1fa908f248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.