PL EN


2015 | 1(39) | 27-32
Article title

A Method for Evaluating the Peripherality of Rural Settlement Units Based on the Principles of Spatial Order and Sustainable Development

Title variants
PL
Metoda oceny stopnia peryferyjności jednostek osadniczych w aspekcie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of this study was to propose a method for evaluating the peripherality of rural settlement units based on the principles of spatial order and sustainable development. Detailed goals involved the determination of evaluation indicators, a scoring system and evaluation principles based on the results of a questionnaire survey. The proposed method was verified on the example of three survey sites.
PL
W artykule zaproponowano metodę oceny stopnia peryferyjności jednostek osadniczych w aspekcie ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono wskaźniki ewaluacyjne, syrtem scoringowy oraz zasady oceny oparte na badaniu ankietowym. Zaproponowana metoda została zweryfikowana na przykładzie trzej regionów.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Bański, J. 2008. Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Bogdanowicz, P. 1989. Człowiek i przestrzeń. Kultura, przestrzeń, sztuka. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Cymerman, R. 1993. “Współzależność między pracami urządzeniowo-rolnymi a wybranymi elementami środowiska.” Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (22).
 • Cymerman, R. 2013. Podstawy rolnictwa i wyceny nieruchomości rolnych. 3rd revised ed. Olsztyn: Educaterra.
 • Dubel, K. 1998. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Białystok: „Ekonomia i Środowisko”.
 • Dubisz, S., L. Drabik, and E. Sobol. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, P-Ś. Edited by S. Dubisz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gorzelak, G. 2009. “Fakty i mity rozwoju regionalnego.” Studia Regionalne i Lokalne no. 2 (36):5–27.
 • Gorzelak, G., D. Celińska-Janowicz, J. Hryniewicz, M. Kozak, A.O. Miszczuk, Agnieszka, A. Płoszaj, and M. Smętkowski. 2010. Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
 • Gorzelak, G., and M.W. Kozak. 2012. Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju. In Zarządzanie strategiczne rozwojem, edited by J. Górniak and S. Mazur. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Górniak, J., and S. Mazur. 2012. Zarządzanie strategiczne rozwojem, Strategicznie dla Rozwoju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Hopfer, A. 1993. “Ład przestrzenny ekorozwoju obszarów wiejskich.” Postępy Nauk Rolniczych (3).
 • Kachniarz, T., and Z. Niewiadomski. 1994. Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Agencja Wydawnicza IGPiK.
 • Kamiński, R. 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Kołodziejski, J. 1995. “Kształtowanie polityki przestrzennej państwa w procesie transformacji systemowej.” In Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2000 plus. Hipoteza. Raport. T. 1, edited by J. Kołodziejski and T. Parteka, 11–38. Warszawa: CUP.
 • Małysa-Sulińska, K. 2008. Normy kształtujące ład przestrzenny. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r., Monografie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Parysek, J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne. 2nd ed. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Szolginia, W. 1987. Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym. Warszawa: Zakład Wydawnictw IGPiK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-327886b9-b916-42eb-853f-397a2dc5ea71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.