PL EN


2012 | 3 | 55-59
Article title

Jakość życia pacjentów cierpiących na choroby kardiologiczne. Badania własne przeprowadzone na terenie województwa opolskiego.

Content
Title variants
EN
The quality of life of people suffering from cardiac diseases. Own research conducted in the province of Opole.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Główną przyczyną śmierci ludzi na całym świecie są choroby układu krążenia. Z tego powodu priorytetem działań pracowników ochrony zdrowia jest wdrażanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, a także zapewnienie osobom cierpiącym na choroby kardiologiczne odpowiedniej, maksymalnie wysokiej jakości życia, która winna być badana i oceniana z dwóch pozycji: subiektywnej i obiektywnej. Cel pracy. Analiza opinii pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia dotyczącej ich jakości życia oraz poznanie najważniejszych wartości, które według ankietowanych wpływają na ich jakość życia. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą sondażu diagnostycznego na niereprezentatywnej próbie złożonej z losowo wybranych 50 mieszkańców województwa opolskiego, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie autorskiej ankiety złożonej z 19 pytań. Kryteriami doboru pacjentów było występowanie u nich chorób kardiologicznych. Do analizy wyników wykorzystano program Statistica 10. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 40% (20 osób) ankietowanych choruje na nadciśnienie tętnicze, a następnie według kolejności na chorobę niedokrwienną serca (16% – 8 osób) oraz jego niewydolność (14% – 7 osób). Spośród wszystkich badanych 23 (46%) osoby deklarują, że na postawioną diagnozę zareagowały strachem i niepokojem, natomiast u 13 (26%) respondentów przeważało zainteresowanie. Rodzina i utrzymanie z nią stałych kontaktów oraz brak chorób i dolegliwości bólowych są najistotniejszymi elementami świadczącymi o wysokiej jakości życia badanych (po 60% – 30 osób). Jednocześnie połowa respondentów (50% – 25 osób) twierdzi, że ich zadowolenie z życia, w porównaniu do stanu przed wystąpieniem choroby, pogorszyło się, a największymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu są szybkie chodzenie (64% – 32 osób) oraz wchodzenie po schodach (56% – 28 osób). Wnioski. 1. Najczęstszą chorobą kardiologiczną występującą wśród badanych jest nadciśnienie tętnicze. 2. Dla ankietowanych największy wpływ na ich jakość życia ma rodzina i bliski z nią kontakt oraz brak chorób i dolegliwości bólowych. 3. Połowa ankietowanych stwierdza, że ich zadowolenie z życia pogorszyło się w porównaniu do stanu przed wystąpieniem choroby.
EN
Background. The main worldwide causes of death of elderly people are cardiac diseases. Therefore, it is of priority on the agenda of medical service employees to implement primary and secondary preventive measures, and also to ensure that people suffering from cardiac deceasesare provided an appropriate, i.e. maximally high, quality of life, a problem that should be investigated and assessed from two points of view, i.e. subjective and objective. Objectives. Analysis of answers of patients suffering from protracted cardiac diseases regarding their quality of life, and identification of factors of the most importance that influence the quality of life. Material and methods. The research has been conducted based on an unrepresentative sample poll consisting of 50 randomly selected residents of the Opole province, who agreed to answer a questionnaire comprising of 15 questions that has been created by the authors. The criteria for selecting respondents were based on a presence of cardiac diseases. The analysis of results has been conducted with a use of Statistica 10 software. Results. Based on the analysis conducted it was found that 40% (20 persons) of the respondents suffer from an arterial hypertension, and then respectively, from heart ischemia (16% – 8 persons) and from heart failure (14% – 7 persons). Among all respondents 23 (46%) answered that they reacted with fear and anxiety when a diagnosis was presented to them, whilst in the case of 13 (26%) respondents it was interest that prevailed. Family and continuous contact with family, as well as lack of illnesses and pain related diseases are the most significant factors that determine the high quality of life (both 40% – 20 persons). At the same time, half of respondents (50% – 25 persons) stated that their life satisfaction decreased, when compared to the situation from before the illness had occurred, and the major constraints in everyday functioning are fast walking (64% – 32 persons) and walking the stairs (56% – 28 persons). Conclusions. 1. An arterial hypertension was the most frequent cardiac disease occurring among respondents. 2. For interviewees factors that influence the quality of life the most are family and contact with family as well as lack of illnesses and pain related diseases. 3. Half of respondents stated that their life satisfaction decreased, when compared to the situation from before the illness had occurred.
Year
Issue
3
Pages
55-59
Physical description
Contributors
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
 • Trojanowska A. Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie. Zdrowie Publ 2011; 121(1): 99–103.
 • Michalak A, Michalak K, Bocian R, i wsp. Jak zmienia się ocena stanu jakości życia u chorych po operacji z powodu tętniaka aorty brzusznej. Piel Chir Angiol 2009; 3: 93–112.
 • Muszalik M. Dobra miara szczęścia. Jakość życia związana ze zdrowiem. Mag Piel Położn 2006; 6: 8–9.
 • Zboina B. Jakość życia osób starszych. Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój; 2008: 24–40.
 • Lelakowski J, Kuniewicz M, Rydlewska A, Kafara M. Jakość życia po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości nawrotowych częstoskurczów nadkomorowych i ekstrasystoli komorowej w obserwacji własnej. Pol Merk Lek 2010; 168: 438–442.
 • Ogińska-Bulik N, Juczyński Z, Heszen I, Życińska J. Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Akademica; 2008: 89–101.
 • Kurpas D, Ciąglewicz J, Hans-Wytrychowska A, i wsp. Jakość życia chorych w przewlekłych schorzeniach układu krążenia oceniana kwestariuszem SF- 36. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12, 3: 709–711.
 • Naszydłowska E, Kozieł D, Trawczynska M. Udział pielęgniarki w podnoszeniu jakości życia pacjentów z cukrzycą. Piel XXI Wieku 2003; 3: 53–56.
 • Bishop GD. Psychologia zdrowia. Styl życia a zdrowie człowieka. Wrocław. Wydawnictwo Astrum; 2000: 103–109.
 • Wrońska I, Stępień R, Wiraszka G. Jakość życia w naukach medycznych. Piel XXI Wieku 2004; 1: 5–9.
 • Wrześniewski K. Czy jakość życia kobiet z chorobą niedokrwienną jest gorsza niż jakość życia mężczyzn? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2008: 334–341.
 • Kazimierska B, Smolis-Bąk E, Kowalik I, i wsp. Porównanie wydolnościfizycznej oraz jakości życia pacjentów po przebytym niepowikłanym zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką wieńcową i wcześnie rehabilitowanych w szpitalu z osobami zdrowymi. Post Rehabil 2010; 24: 43–48.
 • Heszen-Niejodek I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; 1997: 273–277.
 • Szwałkiewicz E. Rola opiekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 113–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32797b11-3793-47bc-a4da-66929971f93c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.