PL EN


2015 | 5 (358) | 434-445
Article title

Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG

Content
Title variants
EN
Barriers for Enterprises’ Innovativeness in the Light of Assumptions and Implementation of the Selected Priorities of the OP IE
RU
Барьеры инновационности предприятий в свете предпосылок и осуществления избранных приоритетов ОП ИЭ
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat innowacyjności polskich przedsiębiorstw rozpatrywanej przez pryzmat szans, które stwarzają krajowe strategie stymulowania innowacji w biznesie i fundusze unijne, a w szczególności PO IG. Celem rozważań jest rozpoznanie zmian w podejściu firm do innowacyjności dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, w tym odpowiedź na pytanie, czy projekty finansowane w ramach wybranych działań PO IG są na tyle innowacyjne, by wpłynąć na stopień konkurencyjności polskich sektorów i polskiej gospodarki. Podstawą artykułu są analizy typu desk research wybranych dokumentów strategicznych i zestawień odnoszących się do stopnia realizacji PO IG oraz informacje uzyskane w wywiadach z beneficjentami PO IG. Przeprowadzone analizy pokazują, że podejście instytucjipublicznych do zapewniania warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, a zwłaszcza do stymulowania ich innowacyjności, która może przełożyć się na większą konkurencyjność sektorów i gospodarki, ulega dużym zmianom. Tym niemniej, poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wydaje się wciąż nieproporcjonalna w stosunku do podejmowanych wysiłków, a przedsiębiorcy nadal borykają się z wieloma barierami w tym zakresie.
EN
In her article, the author undertook the issue of innovativeness of Polish enterprises seen through the prism of opportunities created by the national strategies of stimulating innovations in business and EU funds, and particularly the Operational Programme Innovative Economy (OP IE). An aim of considerations is to recognise changes in the companies’ approach to innovativeness owing to financial support by EU funds, including an answer to the question if the projects financed within the framework of the selected activities carried out by the OP IE are enough innovative to affect the degree of competitiveness of the Polish sectors and Polish economy. The basis for the article is analyses of the type of desk research of the selected strategic documents and statements relating to the degree of OP IE implementation as well as the information obtained in interviews with OP IE beneficiaries. The carried out analyses show that the approach demonstrated by public institutions to ensuring favourable conditions for enterprise development, and particularly to stimulating their innovativeness, which may be translated into greater competitiveness of the sectors and economy, undergoes great changes. Nevertheless, improvement of the level of enterprise innovativeness seems to be still disproportionate to the efforts made, and entrepreneurs have still been tackling many barriers in this respect.
RU
В статье рассматривается тема инновационности польских предприятий, обсуждаемой сквозь призму шансов, какие создают национальные стратегии стимулирования инноваций в бизнесе, и фонды ЕС, в особенности же Операционная программа Инновационная экономика, ОП ИЭ. Цель рассуждений – изучить изменения в подходе фирм к инновационности благодаря финансовой помощи за счет средств ЕС, в том числе ответить на вопрос, являются ли про- екты, финансируемые в рамках избранных действий ОП ИЭ, настолько инновационными, чтобы повлиять на степень конкурентоспособности польских секторов и польской экономики. Основу для статьи составили анализы типа desk research избранных стратегических документов и сводок, касающихся степени выполнения ОП ИЭ, а также информация, полученная в интервью с бенефициарами ОП ИЭ. Проведенные анализы показывают, что подход публичных учреждений в обеспечению условий, благоприятных для развития предприятий, в особенности же для стимулирования их инновационности, которая может способствовать большей конкурентоспособности секторов и экономики в целом, претерпевает большие изменения. Тем не менее, улучшение уровня инновационности предприятий кажется по-прежнему непропорциональным по сравнению с прилагаемыми усилиями, а предприниматели по-прежнему сталкиваются со многими препятствиями в этом отношении.
Year
Issue
Pages
434-445
Physical description
Contributors
References
 • Bachnik K. (2011), Zarządzanie wiedzą w warunkach przełomowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i towarzyszących im zjawisk społecznych, (w:) Poskrobko B. (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Bachnik K. (2013), Zasoby informacyjne i zarządzanie wiedzą jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, (w:) Skowronek-Mielczarek A. (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), komunikat Komisji KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, marzec Bruksela.
 • Ewaluacja Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (2011), PSDB, Warszawa, kwiecień, https://www.parp.gov.pl/files/74/75/77/12919.pdf [dostęp: 07.01.2015].
 • Global Information Technology Report (2015), http://reports.reforum.org [dostep: wrzesień 2015].
 • http://www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/beneficjenci_i_projekty.aspx [dostęp: 05.01.2015].
 • INNOMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/ [dostęp: 28.08.15].
 • Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), http://www.pi.gov.pl/parp [dostęp: wrzesień 2015].
 • Kwieciński J., Kalamon B. (2014), Stan wykorzystania funduszy europejskich. VIII raport, Business Centre Club, Warszawa, październik.
 • Nowacki R. (2010), Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw, (w:)
 • Nowacki R. (red.) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (2012), Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector In Poland, „Amfiteatru Economica”, Vol. XIV, No. 6 (November).
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania. Raport końcowy (2010), Ecorys, PTS, listopad, Warszawa,http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Raport_ECORYS_30112010_cel_6_POIG.pdf [dostęp: 07.01.2015].
 • Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania. Raport końcowy (2011), PAG, Uniconsult, Warszawa, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/2_073.pdf [dostęp: 07.01.2015].
 • Ocena wsparcia dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (2014), XVI posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO, Warszawa.
 • Polska 2030 (2009), Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 − wersja ujednolicona (2014), załącznik I do Decyzji Komisji, październik 2013, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program_Operacyjny_Innowacyjna%20Gospodarka_wersja_ujednolicona_zatwierdzona_przez%20Komisje_Europejska_9_grudnia_2013.pdf [dostęp: 10.03.2014].
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
 • https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf [dostęp: 10.03.2015].
 • Ocena stanu realizacji 1. i 2. Priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w połowie okresu programowania (2011), raport końcowy z badania, EGO, Warszawa, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/midterm_1_2_priorytet_POIG_2012013.pdf [dostęp: 07.01.2015].
 • Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka, http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_roczne_POIG_za_2013_062014.pdf [dostęp: 30.10.14].
 • Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, sierpień,
 • http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_roczne/Documents/Sprawozdanie_2013_NSRO.pdf [dostęp: 10.10.14].
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013 (2008), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008 wraz z Załącznikiem 1.
 • Sulmicka M. (2011), Priorytety i cele rozwojowe UE do roku 2020 w kontekście aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, ekspertyza, SGH, Warszawa.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (2013).
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, MRR, Warszawa, październik 2013.
 • Kotowicz-Jawor J. (red.) (2012), Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw INE PAN, Key Text, Warszawa.
 • Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (2014), styczeń, http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/organizacja/Documents/prezentacja_DKI_firmy_23012014.pdf [dostęp: 12.11.14].
 • Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 – IMI2 JU, KPK,http://www.kpk.gov.pl/?page_id=21017 [dostęp: 28.08.15].
 • Matejun M. (red.) (2011), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-327c920d-baf4-4718-9ff7-17de993e0ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.