PL EN


2018 | 538 | 125-140
Article title

Identyfikacja i kierunki zmian kultury organizacyjnej innowacyjnych przedsiębiorstw – analiza wybranych przypadków

Content
Title variants
EN
Organizational culture of innovative firms: identification and directions of changes – case study analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie typu kultury organizacyjnej oraz przedstawienie kierunków jej zmiany na przykładzie czterech innowacyjnych przedsiębiorstw współpracujących z polskimi i zagranicznymi uczelniami. Zaproponowany model badawczy zakłada, że diagnoza kultury organizacyjnej stanowi podstawę do przedsięwzięć rozwojowych i poszukiwania pożądanych kierunków zmiany kultury organizacyjnej w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie biznesowym. W badaniach posłużono się kwestionariuszem do oceny kultury organizacji (Organizational Culture Assessment Instrument) K.S. Camerona i R.E. Quinna, a także kwestionariuszem ankiety identyfikującym m.in. bariery i stymulatory budowania relacji międzyorganizacyjnych. Badania pozwoliły na identyfikację czterech profili kultur organizacyjnych innowacyjnych przedsiębiorstw: w trzech nie zidentyfikowano jednego dominującego typu kultury organizacyjnej, dominującą kulturę klanu zidentyfikowano w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność badawczo-rozwojową w obszarze transplantologii.
EN
The aim of this paper is to identify the type of organizational culture and to present the directions of its changes on the example of four innovative firms, which cooperate with Polish and foreign universities. The research model assumes that the diagnosis of organizational culture is the basis for undertaking development ventures and seeking directions of changing the organizational culture in the dynamically changing business ecosystem. Two research tools were used in the study. K. S. Cameron and R. E. Quinn Organizational Culture Assessment Instrument was used to identify organizational culture of innovative firms while a questionnaire was applied to identify barriers and stimulators of building interorganizational relations. Conducted research allowed to identify four profiles of organizational cultures of innovative enterprises. In the case of three enterprises, one dominant type of culture was not identified. Only in the case of the enterprise conducting research in the field of transplantation a dominance of clan culture was identified. The directions of changes in the organizational culture of two enterprises operating in the field of biotechnology are divergent. One of them desires stronger market culture and the other wishes stronger adhocracy culture in the future. The enterprise, operating in the field of material engineering, desires stronger clan culture, while the enterprise conducting research in the field of transplantation aims to maintain the dominance of clan culture.
References
 • Alvesson M., 2013, Understanding Organizational Culture, Sage Publications, London.
 • Barney J.B., 1986, Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage?, The Academy of Management Review, vol. 11, no 3, s. 656-665.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., 2015, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W., 2017, Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (176), s. 101.
 • Denison D.R., Spreitzer G. M., 1991, Organizational Culture and Organizational Development: A Competing Values Approach, Research in Organizational Change and Development, vol. 5, Issue 1, s. 1-21.
 • Kamińska B., 2012, Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 11.
 • Klimas P., 2014, Kultura organizacyjna w sieciach innowacji, [w:] Kosiń P. (red.), Przedsiębiorstwo XXI wieku – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 202, s. 101-104.
 • Klimczuk-Kochańska M., 2012, Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu, Współczesne Zarządzanie, nr 1, s. 47-48.
 • Kostera M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Naranjo-Valencia J.C., Jiménez-Jiménez D., Sanz-Valle R., 2011, Innovation or Imitation? The Role of Organizational Culture, Management Decision, vol. 49, Issue 1, s. 55-72.
 • O’Reilly III C.A., Chatman J., Caldwell D.F., 1991, People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person – Organization Fit, Academy of Management Journal, vol. 34, no 3, s. 487-516.
 • Rzepka A., 2018, Współpraca międzyorganizacyjna i jej wpływ na innowacyjność na podstawie badań empirycznych, [w:] Lipińska A., Klimas P. (red.), Kierunki badań innowacyjności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 36.
 • Schein E.H., 1984, Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management Review, vol. 25, no. 2, s. 3.
 • Schein E.H., 2010, Organizational Culture and Leadership, John Willey & Sons, San Francisco.
 • Serafin K., 2015, Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Zarządzanie, nr 222, s. 87.
 • Sułkowski Ł., 2008, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 21-22.
 • Stańczyk S., 2015, Tożsamość ekosystemów biznesu – zarys koncepcji, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (169), s. 169-170.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2015, Strategicznie o ekosystemie biznesu, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 32 (2), s. 397-400.
 • Stein H.F., 2017, Listening Deeply: An Approach to Understanding and Consulting in Organizational Culture, University of Missouri Press, Columbia.
 • Tian M., Deng P., Zhang Y, Paz Salmador M., 2018, How does culture influence innovation? A systematic literature review, Management Decision, vol. 56, Issue 5, s. 1092-1095.
 • Warrick D.D., 2017, What Leaders Need to Know about Organizational Culture, Business Horizons, vol. 60, Issue 3, s. 395-404.
 • Wojtowicz A., 2004, Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 5, s. 159.
 • Zimniewicz K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-327ded13-2b86-4d40-a060-b303f8092041
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.