PL EN


Journal
2017 | 6 | 619-643
Article title

Problemy z pomiarem PKB w gospodarce usługowo-cyfrowej: implikacje dla polityki prowzrostowej

Authors
Title variants
EN
Some Problems of GDP Measurement in a Service-Digital Economy: Implications for Growth-Oriented Policies
RU
Несовершенство замера ВВП в цифровизированной экономике: выводы для политики, нацеленной на экономический рост
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma dwa cele: poznawczy i teoretyczny. Celem poznawczym jest określenie wpływu niedokładnych i kontrowersyjnych metod pomiaru rzeczywistego i potencjalnego PKB na prowzrostową politykę fiskalną i innowacyjną. Celem teoretycznym jest krytyczna ocena teoretycznych (postkeynesowskich i endogenicznych) podstaw prowzrostowych wydatków budżetowych. Jeśli chodzi o cel pierwszy, autor wskazuje, że niedokładne metody pomiaru PKB mogą powodować zbędne lub zawyżone wydatki budżetowe, a metody kontrowersyjne – wielkość wydatków odmienną od tej odpowiadającej metodom niekontrowersyjnym. Jeśli chodzi o cel drugi, to autor uważa, że teoretyczne podstawy prowzrostowych wydatków budżetowych są niepełne, bo pomijają kwestię metod pomiaru zmiennych celu omawianych polityk.
EN
The article has two aims: cognitive and theoretical. The cognitive aim consists in analyzing the impact of inaccurate and controversial methods of measuring the actual and potential GDP on growth-oriented fiscal and innovative policies. The theoretical aim consists in the critical appraisal of theoretical (post-Keynesian and endogenous) foundations of growth-oriented government expenditures. As to the first aim, the author argues that inaccurate methods of GDP measurement can lead to unnecessary or excessive budgetary expenditures while controversial methods of GDP measurement can result in too high or too low budgetary spending. As to the second aim, the author maintains that theoretical foundations of growth-oriented government expenditures are incomplete because of over-looking the question of imprecision involved in measuring the aim variables of those policies.
RU
Статья преследует две цели: познавательную и теоретическую. Познавательная цель заключается в определении влияния неточных и сомнительных методов замера реаль- ного и потенциального ВВП на фискальную и инновационную политику государства. Теоретической целью является критическая оценка теоретических (посткейнсианских и эндогенных) основ бюджетных расходов, нацеленных на экономический рост. Что ка- сается первой цели, автор указывает, что неточные методы замера ВВП могут вызывать ненужные или завышенные бюджетные расходы, а сомнительные методы могут приво- дить к слишком высоким или слишком низким расходам. Что касается второй цели, то автор считает, что теоретические основы нацеленных на экономический рост бюджет- ных расходов являются недостаточными, так как не учитывают вопроса влияния несо- вершенства замера переменных на цели обсуждаемой политики.
Publisher

Journal
Year
Issue
6
Pages
619-643
Physical description
Contributors
author
 • Prof. zw. dr hab. Adam Lipowski – emerytowany profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, econ@supermedia.pl
References
 • Boskin M. i in., The CPI Commission, Findings and Recommendations, „American Economic Review” 1997, nr 2.
 • Brynjolfsson E., Mc Afee A., Computing Bounty: GDP and Beyond, w: Understanding the Growth Slowdown, red. B. Lindsey, Cato Institute, Washington 2015.
 • Brynjolfsson E., Joo Hee Oh, The Attention Economy: Measuring the Value of Free Digital Services on the Internet, MIT Working Paper, 2012.
 • Coyle D., GDP: A Brief but Affectionate History, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2014.
 • DeLong J., How Fast is Modern Economic Growth? FRBSF, 11.06.1995 (http://www.bradford-delong.net).
 • De Soto J.H., Pieniądz bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
 • Economic Analysis of the Digital Economy, red. A. Goldfarb i in., NBER, The University of Chicago Press, Chicago–London 2015.
 • Gordon R.J., The Boskin Commission Report: A Retrospective One Decade Later, NBER Working Paper, 12311, 2006.
 • Gordon R.J., The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since Civil War, Princeton University Press, Princeton 2016.
 • Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Johnson S., Doubts Raised over Poland’s Success Story, „Financial Times”, 6.04.2016.
 • Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kozłowski J., B+R i innowacje jako źródło wzrostu gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2005, nr 25.
 • Koźmiński A.K. i in., W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowanie syntetycznego wskaźnika ALK, „Ekonomista” 2016, nr 1.
 • Krugman P., Wells R., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012.
 • Krugman P., Zakończcie ten kryzys, Helion, Gliwice 2013.
 • Lipowski A., Czy w gospodarce usług możliwa jest nieuznaniowa aktywna polityka makroekonomiczna?, „Ekonomista” 2014, nr 6.
 • Łaski K., Wykłady z makroekonomii, PTE, Warszawa 2015.
 • Mączyńska E., Produkt krajowy brutto – kwestia wiarygodności, w: Gospodarka Polski. Prognozy i opinie, INE PAN, Raport nr 23, Warszawa 2013.
 • Measuring the Digital Economy. A New Perspective, OECD, Paris 2014.
 • Nordhaus W.D., Tobin J., Is Growth Obsolete?, NBER, Columbia University Press, New York 1972.
 • Nordhaus W.D., Do Real Output and Real-Wage Measures Capture Reality? The Price of Light Suggests Not, Cowles Foundation Discussion Paper 1078, 1994.
 • OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD, Paris 2015.
 • Prescott E.C., Wielka moc konkurencji, „Rzeczpospolita” 9.07.2015.
 • Prokurat S., Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy, Helion, Katowice 2016.
 • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2016.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, „Journal of Economic Perspectives” 1994, nr 1.
 • Rot M., Deflator zaniża wzrost gospodarczy? „Dziennik Ekonomiczny, Analizy makroekonomiczne”, PKO BP, 18.04.2016.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, WN PWN, Warszawa 2012.
 • Schmidt E., Cohen J., The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business, Random House, New York 2013.
 • Skidelsky R., The Relevance of Keynes, „Cambridge Journal of Economics” 2011, nr 1, t. 35.
 • Skousen M., Struktura produkcji, Fijor, Warszawa 2011.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
 • Wyżnikiewicz B., Z daleka widać gorzej, „Rzeczpospolita”, 12.05.2016.
 • Zienkowski L., Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, „Elipsa”, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3282ab79-3130-4789-8d12-0e1b7247caf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.