PL EN


2015 | 224 | 20-27
Article title

Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym

Content
Title variants
EN
Valuation of financial assets and their impact on the financial statements of the company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich dwudziestu latach – cechujących się dynamicznym rozwojem rynków kapitałowo-pieniężnych i gospodarek wielu krajów – zwiększa się zapotrzebowanie na pełną, aktualną, porównywalną i wiarygodną informację o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o wynikach finansowych jednostek gospodarczych. Artykuł przedstawia problematykę wyceny aktywów finansowych oraz jej wpływ na wartości wykazywane w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.
EN
In the last twenty years – characterized by the dynamic development of the capital and financial markets and the economy of many countries – a demand for the full, current, comparable and reliable information about the material and the financial status as well as the financial results of the economic units has been increasing. The article presents the issues of financial assets and their impact on the value shown in the financial statements of the company.
Year
Volume
224
Pages
20-27
Physical description
Contributors
References
 • Gierusz J., Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 32 (88), SKwP, Warszawa.
 • Hendriksen E., van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaggi B., Winder J.P., Lee Ch.F. (2010), Is There a Future for Fair Value Accounting after the 2008-2009 Financial Crisis?, „Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 13, No. 3.
 • Jajuga K. (2009) Wprowadzenie do inwestycji finansowych. Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, Cedur, Warszawa.
 • Mazur A. (2011), Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009), t. 1, SKwP, IFAC, Warszawa.
 • MSR 39, http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,16,195,2113,65961,20081129,msr-39-instrumenty-finansowe-ujmowanie-i-wycena-z-wyjatkiem.html (dostęp: 25.02.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2005), Ekspozycje kredytowe banku i odpisy z tytułu utraty ich wartości – zagadnienia wybrane, „Problemy Rachunkowości”, październik – grudzień.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2011), IFRS Foundation, stan na dzień 31.01.2011.
 • Zieniuk P., (2012) Wartość godziwa w polityce rachunkowości [w:] Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 125, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32880503-35d9-41d8-80de-8a7681821700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.