PL EN


2013 | 2(32) | 7-15
Article title

Polish Regionalism — Present Challenges and Threats

Title variants
PL
Regionalizm w Polsce — wyzwania i zagrożenia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After the accession of Poland to the European Union our country started to be defined as a decentralized state with a regional structure. The aim of this paper is to compare Polish legal solutions to the Italian and Spanish solutions regarded as classic models of regionalism. The effect of the analysis is the conclusion that the biggest obstacle for the development of regionalism in Poland is the lack of proper legal regulations including constitutional regulations. It is responsible for the fact that Polish voivodships do not have guarantees of territorial integrity. Theoretically there is even a possibility to replace them with other units of territorial division. Other restrictions for regional development are: insufficient level of financing and the lack of formed social ties in newly formed voivodships. Due to these factors voivodships do not play their own political role. The situation could be changed as a result of an enlargement of regional competences and granting voivodships limited autonomy similarly to the situation in Italy and Spain.
PL
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej pojawiło się określenie ustroju terytorialnego naszego kraju jako państwa zdecentralizowanego o strukturze regionalnej. Zadaniem tego opracowania było porównanie polskich rozwiązań prawnych z rozwiązaniami Włoch, Hiszpanii, które w nauce są uznawane za klasyczne modele regionalizmu. Efektem tej analizy jest stwierdzenie, że największą barierą dla rozwoju regionalizmu w Polsce jest brak odpowiednich uregulowań prawnych w tym konstytucyjnych. Powoduje to, że polskie województwa / regiony, nie mają gwarancji integralności terytorium. Teoretycznie istnieje nawet możliwość ich zastąpienia innymi jednostkami podziału terytorialnego. Innymi ograniczeniami dla rozwoju regionalnego są: niewystarczający poziom finansowania i brak ukształtowanych więzi społecznych w nowoutworzonych województwach, co powoduje, że województwa nie pełnią samodzielnej roli politycznej. Zmiana tego stanu rzeczy mogłaby nastąpić jedynie w wyniku rozszerzenia kompetencji i przyznania regionom / województwom, wzorem Włoch i Hiszpanii, ograniczonej autonomii.
Contributors
  • University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, worlowski@wszia.edu.pl
  • University of Management and Administration in Zamość
References
  • Banasiak, S. 1968. Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945–1950. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
  • Ciesielski, S. 1999. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947. Warszawa: “Neriton”, Instytut Historii PAN.
  • Faulenbach, B. 2002. “Die Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße. Zur wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion in Deutschland.” Aus Politik und Zeitgeschichte (B 51–52): 44–54.
  • Jeffery, C. 2000. “Sub-National Mobilization and European Integration: Does it make any difference?” Journal of Common Market Studies no. 38 (1): 1–23. doi: 10.1111/1468–5965.00206.
  • Loughlin, J. 2001. Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities. Oxford: Oxford University Press.
  • Weatherill, S. 2005. “Finding a Role for the Regions in Checking the EU’s Competence.” In The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe, edited by S. Weatherill and U. Bernitz. Oxford: Hart.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32925053-8a98-4c7d-b9f7-e645d1299813
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.