PL EN


Journal
2017 | 2(33) | 231-247
Article title

Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka Come una madre amorevole

Authors
Content
Title variants
EN
Removal from the ecclesiastical office according to the motu proprio of Pope Francis’s As a loving mother
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Papież Franciszek 4 czerwca 2016 roku ogłosił motu proprio Come una madre amorevole. W dokumencie tym precyzuje już istniejące normy dotyczące usunięcia osoby z urzędu kościelnego z poważnych przyczyn, które są zawarte odpowiednio w kan. 193 KPK/83 i kan. 975 KKKW. Zgodnie z jego postanowieniami przyczynę tę stanowią zaniedbania w sprawowaniu urzędu przez biskupów diecezjalnym i innych podmiotów wymienionych w motu proprio, które przyniosły poważną krzywdę osobie fizycznej lub określonej wspólnocie wiernych. Wśród tych poważnych przyczyn jest niedbałość sprawujących określone urzędy w reagowaniu na przypadki nadużyć seksualnych wobec małoletnich oraz osób dorosłych, które mają habitualne upośledzenie używania rozumu. Ponadto nowe przepisy regulują, w jaki sposób mogą oni zostać usunięci z zajmowanego stanowiska. Jeśli wystąpią poważne oznaki zaniedbania w sprawianiu powierzonego urzędu, to jedna z upoważnionych Kongregacja Kurii Rzymskiej, po otrzymaniu takich informacji, przeprowadza administracyjne dochodzenie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w papieskim dokumencie. Po jego zakończeniu, w przypadku uznania usunięcia tytulariusza z urzędu za stosowne, Kongregacja może wydać odpowiedni dekret o usunięciu lub zachęcić piastującego urząd do złożenia rezygnacji w ciągu piętnastu dni. Jeśli zainteresowany nie przedłoży rezygnacji w przewidzianym terminie, to dykasteria będzie mogła wydać dekret o usunięciu. Decyzja Kongregacji o usunięciu z urzędu wymaga szczególnego zatwierdzenia przez biskupa Rzymu.
EN
Pope Francis proclaimed motu proprio As a loving mother on the 4th of June 2016. In the document, the Pope specifies the already existing norms for the removal of a person from the Church office for serious reasons, which are contained in can. 193 CIC/83 and can. 975 of the CCEO. According to the document, this failure is seen in the negligence in exercising the office by diocesan bishops and other subjects mentioned in the motu proprio, which have caused serious harm to the physical person or specific community of the faithful. Among these serious causes is the negligence on the part of those who exercise certain authority to respond to cases of sexual abuse of minors and adults who have a habitual impairment in the use of reason. In addition, the new regulations govern how they can be removed from their posts. If there are serious signs of negligence in the performance to the assigned office, one of the authorized Congregations of the Roman Curia, upon receiving such information, shall carry out administrative inquiries in accordance with the indications contained in the papal document. Upon its conclusion, if the removal of the titular from the office is considered appropriate, the Congregation may issue a suitable decree of removal or encourage the one who holds the authority to resign within fifteen days. If the person concerned fails to submit the resignation within the prescribed time, then the dicastery will be permitted to issue a decree of removal. The decision of the Congregation to remove one from the office requires a special approval of the Bishop of Rome.
Journal
Year
Issue
Pages
231-247
Physical description
Dates
published
2017-12-01
References
 • Astigueta D. G., L’investigazione previa, w: A. D’Auria, C. Papale (red.), I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Quaderni di Ius Missionale, Città del Vaticano 2014, s. 79-108.
 • Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicanorum coetibus o ustanowieniu ordynariatów personalnych dla anglikanów przystępujących do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, 4.11.2009, art. I §3, w: M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, t. 2, Lublin 2013, s. 63-73.
 • Codex Canonum Ecclesiarum Orientarium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 18.10.1990, AAS 82 (1990), s. 1061-1363; tekst łacińsko-polski: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), cz. II, s. 1-301; tekst łacińsko-polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delicta gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18.05.2001, AAS 93 (2001), s. 785-788. Tekst w języku polskim: List Kongregacji Nauki Wiary, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 10(68) (2001), s. 415-417.
 • Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010, AAS 102 (2010), s. 419-430. Tekst w języku polskim w: „L’Osservatore Romano” 10(326) (2010), s. 53-59.
 • Congregatio pro Episcopus, Decretum de Administratione Apostolica personali Sancti Ioannis Mariae Vianney condenda, 18.01.2002, AAS 94 (2002), s. 305-308.
 • Franciscus, Litterae apostolicae motu proprio datae Come una madre amorevole, AAS 108 (2016), s. 715-717.
 • Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, 28.06.1988, w: Enchiridion Vaticanum 11 (1988-1989), s. 492-635. Tłumaczenie polskie w: W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006, s. 217-257.
 • Iohannes Paulus II, Litterae apostolicae motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela quibus Normae de gravioribus delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, 30.04.2001, AAS 93 (2001), s. 737-739.
 • Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Spirituali militum curae na temat ordynariatów wojskowych, 21.04.1986, w: W. Kacprzyk, M. Sitarz (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006, s. 211-216.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia wraz z Aneksami nr 1-3, Warszawa 2014.
 • Papale C., Formulario commentato del processo canonico, Città del Vaticano 2012.
 • Stokłosa M., Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32927a0b-0cb4-46b5-8dd6-30a2d436a097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.