PL EN


2019 | 3(43) | 47-57
Article title

Strategic audit as a means of implementation of the state financial control in Ukraine

Content
Title variants
PL
Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the modern world, the main place among financial management systems belongs to the state financial control, because it provides law and effective use of state resources. In a market economy, state financial control requires the introduction of a strategic audit in order to find ways to increase the productivity and effectiveness of the state in all spheres of its activity. The formation of a strategic audit in Ukraine shows an increase in its role in the development of the national economy and in raising the status of social and political life. The article explores the legal nature of strategic audit in Ukraine, defines the concept of “strategic audit”, examines the main elements of the strategic state audit, formulates the main objectives of the strategic audit and raises the importance and necessity of strategic audit implementation for effective state financial control. On the basis of the analysis of foreign experience in the sphere of financial control, the directions of development of strategic audit in the domestic economy are proposed.
PL
Prowadzona przez instytucje państwowe kontrola wydatkowania środków publicznych odgrywa we współczesnych systemach zarządzania finansami ogromną rolę, zapewniając zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i efektywne wykorzystanie środków budżetowych. W gospodarce rynkowej kontrola środków publicznych stwarza potrzebę przeprowadzenia audytu strategicznego, w celu znalezienia sposobów na zwiększenie wydajności i skuteczności państwa we wszystkich obszarach jego działalności. Utworzenie instytucji audytu strategicznego finansów publicznych na Ukrainie pokazuje wzrost roli tego narzędzia w rozwoju gospodarki narodowej, a także podnoszenie poziomu życia społecznego i politycznego w tym kraju. W artykule zaprezentowano prawne uwarunkowania audytu strategicznego na Ukrainie, zdefiniowano pojęcie audytu strategicznego, poddano analizie główne elementy strategicznego audytu środków publicznych, sformułowano jego cele i znaczenie dla skutecznej kontroli wydatkowania środków publicznych. Na podstawie analizy przyjętych w innych krajach rozwiązań w zakresie kontroli finansowej zaproponowano kierunki rozwoju audytu strategicznego na Ukrainie.
Year
Issue
Pages
47-57
Physical description
Dates
published
2019-09
Contributors
 • State Higher Educational Institution “Banking University” Lviv Educational Institute, Ukraine
 • State Higher Educational Institution “Banking University” Lviv Educational Institute, Ukraine
References
 • Alekseeva, Y. V., Bohataya, Y. N. = Алексеева, И. В., Богатая, И. Н. (2012). Стратегический аудит в системе аудиторско-консалтинговых услуг. Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», 1 (37), 51–61.
 • Anhelyna, Y. A. = Ангелина, И. А. (2013). Стратегический аудит в системе государственного финансового контроля. Теория и практика общественного развития, 3, 5.
 • Arsanukaev, A. Kh. = Арсанукаев, А. Х. (2015). Исследование эволюции стратегического аудита. Учёт и статистика, 2 (38), 38–45.
 • Audit Chamber of Ukraine official website = Офіційний сайт Аудиторської палати України. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.apu.com.ua.
 • Bazyuk, V. R, Lahdan, A. V. = Базюк, В. Р., Лагдан, А. В. (2018). Вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення державного фінансового аудиту. Актуальні проблеми сьогодення, 5, 24–30.
 • The European Confederation of Institutes of Internal Auditing. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: http://www.eciia.eu/what-we-do/.
 • The Institute of Internal Auditors. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: https://global.theiia.org/.
 • Metodychni rekomendatsiyi z provedennya Rakhunkovoyu palatoyu finansovoho audytu = Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту. (2015). No. 5-5 [online, accessed: 2018-10-01]. Рахункова палата України. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf.
 • Mukoyid, I. L., Shevchuk, O. D. = Мукоїд, І. Л., Шевчук, О. Д. (2012). Особливості проведення державного аудиту в Україні. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки, 4 (70), vol. 2, 230–234.
 • Polishchuk, V. V. = Поліщук, В. В. (2014). Напрямки вдосконалення системи державного фінансового контролю: впровадження стратегічного аудиту. Публічне управління: теорія та практика, 145–149.
 • Synytsyna, D. H., Nalbandyan, N. A. = Синицина, Д. Г., Налбандян, Н. А. (2017). Анализ аудиторской деятельности в зарубежных странах. Молодой ученый, 50, 180–183.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2018). Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [online, accessed: 2018-10-01]. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, no. 9, ст. 50. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2019). Electornic database of legislative acts of Ukraine = Електронна база законодавчих актів України: офіційне інтернет-представництво [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.zakon.rada.gov.ua.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-329efb63-12c0-41b9-b0ad-7258ce7fe01a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.