Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 22–28

Article title

WYJŚCIE Z CIENIA: POLITYKA UCHODŹCZA W SYTUACJI KRYZYSU

Selected contents from this journal

Title variants

EN
OUT OF THE SHADOWS: THE REFUGEE POLICY IN THE SITUATION OF CRISIS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje stan europejskiej i polskiej polityki uchodźczej przed wybuchem kryzysu uchodźczego w 2015 r. oraz reakcje na sytuację zdefiniowaną jako kryzysowa. Przed 2015 r. polityka uchodźca była realizowana w sferze publicznej ignorancji i nie była przedmiotem debaty publicznej. W Polsce sprzyjało to technokratycznemu zarządzaniu i wdrażaniu polityki Unii Europejskiej . Wyjście z cienia i zainteresowanie opinii publicznej spowodowało, że uchodźstwo zostało skonstruowane jako problem społeczny, wobec którego konieczne jest aktywne tworzenie polityki. W polskiej polityce uchodźczej dominującym ujęciem jej przedmiotu stało się bezpieczeństwo, a kwestia humanitarna zeszła na dalszy plan. Wyjście ze sfery ignorancji umożliwia aktywną reformę, ale towarzyszy mu objęcie ignorancją innych aspektów danego zjawiska.
EN
The article offers an overview of the European and Polish refugee policy before the so called refugee crisis of 2015 and the reactions to what has been defined as a critical situation. Prior to 2015 refugee policy has been carried out in the sphere of public ignorance and has not been an issue of public debate. In Poland this promoted the tech­no­cratic management and implementation of the EU pol­icy. Stepping of the issue out of the shadows and the ensuing interest of public opinion resulted in the construction of exile as a social problem that calls for urgent policy making efforts. The dominant framing of its subject matter for the emergent Polish refugee policy has been security, while humanitarian concerns has been backgrounded. Stepping out of the ignorance sphere facilitated active reform, yet it also made some policy subject matter features to fall into the sphere of ignorance.

Year

Volume

44

Issue

Pages

22–28

Physical description

Contributors

 • Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
author
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals: A Judicial Analysis (2016), European Asylum Support Office, International Association of Refugee Law Judges, Publications Office, Luxembourg [dostęp 07.02.2017].
 • Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded) (2016), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza-&lang=en%20[dost%C4%99p%2023.11.2016] [dostęp 7.02.2017].
 • Badora B. (2016), Stosunek do przyjmowania uchodźców, Komunikat z badań 169/2016, CBOS, Warszawa.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration (2016), COM (2016) 385 final, European Commission, Strasbourg.
 • Costello C., Mouzourakis M. (2016), The Common European Asylum System – Where Did it All Go Wrong?, w: M. Fletcher, E. Herlin-Karnell, C. Matera (red.), The European Union as an Area of Freedom, Security and Justice, Routledge, p. 263–300.
 • Dąbrowski P. (2009), Ustawa z dnia 13 czer­wca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1–104), CMR Working Papers 41/99.
 • Duszczyk M., Matuszczyk K. (2016), The Beginning of the End. Will the Migrants Cause the EU to Collapse?, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw.
 • EU-Turkey Joint Action Plan (2015), European Commission, Brussels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • EU-Turkey Statement, 18 March 2016 (2016), European Council, Council of the European Union, Brussels, www.consilium.europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • Feldman G. (2011), The Migration Apparatus: Security, Labor, and Policymaking in the European Union, Stanford University Press, Stanford.
 • First Measures under the European Agenda on Migration: Questions and Answers (2015), European Commission, Brussels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • Hall P. (1993), Policy Paradigms: Social Learning and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, „Comparative Politics”, No. 3.
 • Hofmann M. (2016), The Emergence of a New Foreign Migration Policy in Europe, Vienna Migration Conference, ICMPD Working Paper No. 11, ICMPD.
 • Hurwitz A. (1999), The 1990 Dublin Convention: A Comprehensive Assessment, „International Journal of Refugee Law”, No. 4, https://doi.org/10.1093/ijrl/11.4.646 [dostęp 7.02.2017].
 • Joint Foreign and Home Affairs Council: Ten Point Action Plan on Migration (2016), European Commission, Brussels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • Łodziński S., Szonert M. (2011), Polityka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w latach 1990–2011, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4.
 • Łodziński S., Szonert M. (2016), Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016 (kwiecień), CMR Working Papers 90/148.
 • Oleksiewicz I. (2008), Uchodźcy w Unii Europejskiej: aspekty prawne i polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Rzeszów.
 • Pawlak M. (2013), Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjaliza­cji UW, Warszawa.
 • Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P. (2015), Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji, „Trzeci Sektor”, nr 2.
 • Refugee Crisis: European Commission Takes Decisive Action (2015), European Commission, Brussels, europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • Relocation and Resettlement: Member States Need to Sustain Efforts to Deliver on Commitments (2016), European Commission, Brussels, europa.eu [dostęp 23.11.2016].
 • Schaeffer P. (2010), Refugees: On the Economics of Political Migration, „International Migration», No. 1.
 • Situation Overview: European Migration Crisis, Western Balkans (2015), REACH Research Centre, Geneva, www.reachresourcecentre.info [dostęp 6.01.2017].
 • Special Meeting of the European Council, 23 April 2015 – statement (2015), European Council, Council of the European Union, Brussels, www.consilium.europa.eu [dostęp 6.01.2017].
 • Spijkerboer T. (2016) Europe’s Refugee Crisis: A Perfect Storm. https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/europe’s-refugee [dostęp 6.01.2017].
 • Stark O. (2004), On the Economics of Refugee Flows, ZEF – Discussion Papers on Development Policy No. 84, Center for Development Research.
 • Szonert M. (1999), Działalność Departamentu do spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA na rzecz uchodźców, w: S. Łodziński, J.J. Milewski (red.), Do stołu dla zamożnych: ruchy migracyjne w Afryce oraz ich znaczenie dla Polski, Instytut Krajów Rozwijających się, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 213–223.
 • Towards a Reform of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Avenues to Europe (2016), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2016) 197 final, European Commission, Brussels.
 • Wagner M., Baumgartner P., Dimitriadi A., O’Donnell R., Kraler A., Perumadan J., Yabasun D. (2016), The Implementation of the Common European Asylum System, Policy Department C: Citizen’s Rights and Constitutional Affairs European Parliament.
 • Wagner M., Kraler A. (2016), International Refugee Protection and European Responses, ICMPD Working Paper no 12, ICMPD.
 • Weinar A. (2006), Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców: 1990–2003, Scholar, Warszawa.
 • Ząbek M., Łodz­iński S. (2008), Uchodźcy w Polsce: próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 • Zielińska I. (2015), Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych, Nomos, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-329f12dc-4406-4a6d-a561-3465974c6782
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.