PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 32-43
Article title

Filmy promujące wystawy czasowe – między marketingiem a edukacją kulturalną

Content
Title variants
EN
Movies promoting exhibitions – between marketing and cultural education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych trailerów popularyzujących wystawy czasowe w największych muzeach świata i uwypuklenie funkcji edukacyjnych tych filmów. Filmy promujące wystawy czasowe, poprzez swoją formę i treść mają za zadanie zaciekawić odbiorcę i zachęcić go do wizyty w muzeum. Cel ten realizowany jest przez przygotowanie filmowej obudowy wystawy i zastosowanie w niej dwojakich, często przeplatających się ze sobą środków: wprowadzenie zaskakującej fabuły, nierzadko o charakterze interaktywnym. Odbiorcy biorą udział w jej powstawaniu lub też w samym projekcie. Drugim sposobem jest wyraźne zaakcentowanie celów edukacyjnych poprzez objaśnianie tajników wiedzy specjalistycznej, takiej jak wiadomości o konserwacji, koncepcji wystaw czy metodach aranżacji. Wreszcie omówienie wiodących dzieł czy też skoncentrowanie się na mniej znanych szczegółach, co przybliża odbiorcy postać twórcy, proces tworzenia dzieła jak i artefakty, dzięki czemuspełniony zostaje wstępny warunek edukacyjny. Realizowanie tych dwóch ścieżek w filmachpromujących ekspozycje czasowe, zostało przedstawione na wybranych przykładach, zarówno z muzeów polskich i zagranicznych.
EN
This article aims to analyse selected trailers from temporary exhibitions which were popularized by the largest museums of the world, and also bring out their educational function. Currently, exhibitions, promoting films through its form and content, are designed to interest people and encourage them to visit the museum. This is done by preparing a film exhibition and using two different means which are often interwoven with one another, namely the introduction of a surprising story which is interactive in nature. The visitors take part in the formation or the project itself. The second approach is to have a clear educational emphasis and to explain the expertise and insider secrets of how it is maintained, and also the concepts of the exhibitions as well as the methods of arrangement. Finally there is a discussion of the leading works, and sometimes also a focus on lesser-known details which brings the participant, the creation’s producer as well as the process of creating and artifacts themselves closer to one another. In this way, by introducing the exhibition the prerequisites of an educational aspect are met. These two ideas in films promoting temporary exhibitions have been shown in selected examples, both in Polish and foreign museums.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bauman Zygmunt. 2001. „Wieczność w opałach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych płynnej nowoczesności”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Normatywizm – etyczność – zaangażowanie. Numer specjalny. 11–32.
 • Dewey John. 1975. Sztuka jako doświadczenie. Wrocław.
 • Gaj Ryszard. 1999. Wystawa w muzeum – medium edukacji pozaszkolnej. W Sztuka i pedagogika II. Krakowskie sesje naukowe. J. Samek (red.). Kraków.
 • Gaj Ryszard. 2002. „Muzeum miejscem edukacji”. Krakowskie Studia Małopolskie nr 6.
 • Illeris Knud. 2006. Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. A. Jurgiel i in. (przeł.). Wrocław.
 • Kosińska Marta, K. Sikorska, A. Skórzyńska (red.). 2012. Edukacja kulturalna jako projekt publiczny. Poznań.
 • Malewski M. 2010. Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław.
 • Opłocka U. 2014. Na drodze do profesjonalizmu. W Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Przygotowanie do zawodu nauczyciela. B. Kutrowska, A. Pereświet-Sołtan (red.). Wrocław. 66–100.
 • Pater Renata. 2016. Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży. Kraków.
 • Szaradowski Piotr. 2010. „Przestrzeń ekspozycji czasowej w muzeum a działania edukacyjne”. Muzealnictwo nr 51. 71–78.
 • Szeląg Marcin (red.) 2012. Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej. Warszawa.
 • Szeląg Marcin. 2013. Koncepcje edukacyjne w polskich muzeach w świetle Raportu o stanie edukacji muzealnej. W Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia. W. Wysok, A. Stępnik (red.). Lublin.
 • Zduńczyk Emilia. 2015. „Człowiek w muzeum, czyli rzecz o edukacji, wychowaniu i rozrywce”. Kwartalnik Naukowy nr 1. 169–184.
 • Das Paradies auf Erden. Flämische Landschaften von Bruegel bis Rubens. https://www.youtube.com/watch?v=WlEt3TtplTk [dostęp: 20.02.2017].
 • Hieronymus Bosch: Touched by the Devil Official Trailer 1 (2016) – Documentary. https://www.youtube.com/watch?v=4zC3UuGxitU [dostęp: 20.02.2017].
 • Schulterblick beim Restaurator – Das Paradies auf Erden. https://www.youtube.com/watch?v=6h3sxEiZP9Y [dostęp: 20.02.2017].
 • Schulterblick beim Restaurator – Das Paradies auf Erden. / 2. https://www.youtube.com/watch?v=x1jBzWrrdsc [dostęp: 20.02.2017].
 • Trailer Wystawy – Olga Boznańska. https://www.youtube.com/watch?v=lTyn9NygExs) [dostęp: 20.02.2017].
 • Olga Boznańska – niewidzialne oblicza. https://www.youtube.com/watch?v=y4oF3LnSAYo [dostęp: 20.02.2017].
 • Exposition ”Vermeer et les maîtres de la peinture de genre” (teaser). https://www.youtube.com/watch?v=pOSiCIyL6K0 [dostęp: 10.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32a21f3d-719d-4848-a94e-77ea22e50859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.