PL EN


2013 | 5: Kontekst rosyjski | 125-149
Article title

Społeczność rosyjskojęzyczna w obwodzie lwowskim

Authors
Title variants
EN
Russian-speaking community in the Lviv region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the problem of the Russian-speaking community in the Lviv district in Ukraine. Basing on ethnographic field research conducted in Drohobych, Borislav and Chervonograd the author speaks in support of the thesis that the Russian in Western Ukraine should be described as a group that differs from the rest of population not only by language, but also by many other signs of cultural identity, especially memory which is in conflict with the dominant Ukrainian national historical discourse. The author also notices the differences in identity discourses: the Russian – speaking people mostly support the thesis of “Slavic unity” in which the essence of being Ukrainian bases on some ethnographic differences. The identity of the Russian-speaking people does not fit into the mainstream of pure ethnic distinctions, which, in turn, for the Russian – speaking group are not necessarily natural and obvious categories to describe social reality. In cities, where the research was conducted, the Russian – speaking people feel themselves as a minority, forced to defend their interests in the view of limited opportunities to preserve their identity which may lead to the collapse of the core values of the group. These problems even intensify with coming to power – at the local level – nationalistic “Svoboda” party.
Year
Pages
125-149
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • A na razie mamy półkolonialne państwo, w którym nie ma wielu ważnych ogniw życia społecznego. Rozmowa z Mykołą Riabczukiem, [w:] Wiele twarzy Ukrainy, rozmawiali I. Chruślińska, P. Tyma, wstęp M. Czech, Lublin 2005.
 • Babiński G., Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997.
 • Barth F., Grupy i granice etniczne. Społeczna organizacja różnic kulturowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. E. Nowicka, M. Kempny, Warszawa 2004.
 • Brocki M., Problemy podstaw wiedzy antropologicznej. Refleksje metodologiczne, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań 2011, Etnologia i Antropologia Kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 26.
 • Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. J. Łuczyński, Warszawa 1998, Zmieniająca się Europa’89.
 • Demel G., jUkraiński naród radziecki. Kilka uwag z perspektywy wielokulturowej, cz. 1, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2011, t. 39; cz. 2, 2012, t. 40.
 • Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008, Wykłady z Socjologii, t. 5.
 • Horska N., Aktywność narodowa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie (1991-2004), Toruń 2009.
 • Hrycak J., Dylematy ukraińskiego nation-building, tłum. A. Wylegała, [w:] idem, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009, Seria Biblioteka Nowej Europy Wschodniej, t. 4.
 • Hrycak J., Jeszcze raz o stosunku Ukraińców do Polaków (z Rosją w tle), tłum. K. Kotyńska, [w:] idem, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009, Seria Biblioteka Nowej Europy Wschodniej, t. 4.
 • Hrycak J., Requiem dla Lwowa. Jak nas widzą, jak nas piszą, tłum. K. Kotyńska, [w:] idem, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009, Seria Biblioteka Nowej Europy Wschodniej, t. 4.
 • Karnaukh A., Rosyjskojęzyczni Ukraińcy – mniejszość we własnym państwie, [w:] „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007], red. J. Mucha, B. Pactwa, Tychy 2008, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Kogut E., Wyodrębnienie się zbiorowości Ukraińców języka rosyjskiego, [w:] „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007], red. J. Mucha, B. Pactwa, Tychy 2008, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Kuzio T., Western Multicultural Theory and Practice and its Applicability to the Post-Soviet States, „Journal of Contemporary European Studies” 2005, vol. 13, no. 2.
 • Kwaśniewski K., Marginalność etniczna i narodowa, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2000, z. 16-17.
 • Laitin D.D., Identity in Formation. The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad, Ithaca 1998.
 • Obrębski J., Problem grup i zróżnicowań etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, [w:] idem, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, red. A. Engelking, Warszawa 2005.
 • Olszański T.A., Historia Ukrainy XX w., Warszawa [1994].
 • Olszański T.A., Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, Warszawa 2012, s. 13-14, Prace OSW, nr 40.
 • Pecuch M., Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie. Studium porównawcze, Gorzów Wielkopolski 2009.
 • Radzik R., Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej. Podstawowe pojęcia układu etniczno-narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 2.
 • Riabczuk M., Dwie Ukrainy, tłum. M. Dyhas [et al.], Wrocław 2004.
 • Riabczuk M., Od Małorosji do Ukrainy, wstęp i oprac. B. Berdychowska, tłum. K. Kotyńska, O. Hnatiuk, Kraków 2002.
 • Smolicz J.J., Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, tłum. L. Korporowicz, [w:] idem, Współkultury Australii, Warszawa 1999.
 • Stępień S., Polacy i inne mniejszości narodowe na Ukrainie w świetle spisu powszechnego z 5 grudnia 2001 r., „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8.
 • Straczuk J., Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 2006, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna.
 • Stryjek T., Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007, Seria Wschodnia.
 • Symboliczne znaczenie Lwowa, [w:] Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, wstęp A. Michnik, Gdańsk–Warszawa 2009, Przewodnik Krytyki Politycznej, t. 15.
 • Szporluk R., Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, wstęp i red. A. Nowak, tłum. S. Czarnik, A. Nowak, Kraków 2003, Arkana Historii.
 • Szporluk R., Russia, Ukraine and the Breakup of the Soviet Union, Stanford 2000.
 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.
 • Wawrzonek M., Koncepcja „russkiego miru” i jej recepcja na współczesnej Ukrainie, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011, Rosja. Wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – religia, t. 3.
 • Wilson A., Ukraińcy, tłum. M. Urbański, Warszawa 2002.
 • Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006.
 • Wylegała A., Territorialism in a Variety of Ways. Identity Choices among Young Russian-speaking Inhabitants of Lviv, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2007, z. 31.
 • Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011, Monografie FNP. Seria Humanistyczna.
 • Бузина Олесь, Тайная история Украины-Руси, Киев 2011.
 • Грицак Ярослав, Хто такі українці і чого вони хочуть? (Замість післямови), [w:] idem, Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад, Київ 2011.
 • Колодій Антоніна, Національний вимір суспільного буття, Львів 2008.
 • Крисаченко Валентин, Дунаміка Населення. Демографічні, популяційні та глобальні виміри, Київ 2005.
 • Купчанко B., Концепція мультикультуралізму та її застосованість до українських реалій, [w:] Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування.
 • Матеріали науково-практичної конференцфї за міжнародною участю (4 квітня 2008 року., м. Львів), Ч. 2, Львів 2008.
 • Лозинський Роман, Етнічний склад населення Львова (у контексті снспільного розвитку Галичини), Львів 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32a8c7c0-4324-40b9-9a68-2add134b5f5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.