PL EN


Journal
2017 | 1(32) | 9-31
Article title

Piękno miłości małżeńskiej w świetle Amoris laetitia

Content
Title variants
EN
The beauty of conjugal love in light of Amoris laetitia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie prezentuje temat piękna miłości małżeńskiej na podstawie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia. Na wstępie zauważamy, że współczesny zsekularyzowany świat wypacza pojęcie miłości, co prowadzi do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny. Ojciec święty Franciszek w swoim nauczaniu stara się przede wszystkim ukazać pozytywną stronę miłości małżeńskiej tak, aby sami małżonkowie zaangażowali się w odkrywanie jej głębi i różnorakich aspektów, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Małżonkowie w codziennych prostych i zwyczajnych gestach uwidaczniają miłość, jaką Chrystus miłuje swój Kościół. Miłość rodzi się ze spojrzenia na drugą osobę, które wywołuje podziw i zasmakowanie w cennej wartości drugiego człowieka. Miłość pozwala dostrzec kochanego człowieka jako osobę. Radość miłości odnawia się i dojrzewa po wspólnym doświadczeniu cierpienia, trudu i zmagania. Wspólna droga małżeńska oznacza przejście przez różne etapy rozwoju miłości, które wymagają „wielkodusznego daru z siebie” (AL 220). Papież Franciszek przypomina, że miłość potrzebuje czasu, który małżonkowie muszą wygospodarować do własnej dyspozycji. Miłość bowiem dojrzewa pomimo ograniczeń i niedoskonałości poprzez ofiarny wysiłek i poświęcenie. Młodzi ludzie powinni się odważyć zawrzeć nierozerwalny związek małżeński, który stanowi ochronę i narzędzie do dojrzewania do miłości. Miłość małżeńska charakteryzuje się również uczuciem przyjemności i namiętnością seksualną. Ojciec święty Franciszek w nauczaniu o znaczeniu płciowości człowieka idzie za św. Janem Pawłem II, swoim poprzednikiem. Kościół odrzuca wypaczenia seksualne i erotyczne, ale nie lekceważy samej seksualności ani nią nie pogardza. Kryzysy małżeńskie są częścią dramatycznego piękna miłości małżeńskiej. Kościół poprzez kapłanów i odpowiednio przygotowane osoby może towarzyszyć duchowo małżonkom w kryzysie, tak aby odnaleźli oni i odnowili pierwotną miłość, która ich połączyła w jeden związek.
EN
The present study presents the theme of the beauty of conjugal love on the basis of the apostolic exhortation of Pope Francis Amoris laetitia. We note that modern secularized world distorts the notion of love, leading to serious disruptions in the functioning of marriage and the family. Pope Francis strives above all to show the positive side of conjugal love. Spouses in everyday simple and ordinary gestures reveal the love that Christ loves his Church. Love is born of a look at the other person, which provokes admiration and taste in the precious value of another person. Love lets you see a loved one as a person. Joy of love renews and grows after a shared experience of suffering, effort and struggle. The common married way is to go through the various stages of the development of love that require „generous gift of self” (AL 220). Pope Francis reminds us that love needs time that the spouses must find at their disposal. Love grows in spite of limitations and imperfections through sacrificial effort and sacrifice. Young people should dare to conclude an inseparable marriage that provides protection and a tool for the development of love. Conjugal love is also characterized by feelings of pleasure and sexual passion. Pope Francis in teaching about the importance of human sexuality goes behind St. John Paul II, his predecessor. The church rejects sexual and erotic perversion but does not disregard sexuality itself nor disdains it. Marriage crisis are part of the dramatic beauty of conjugal love. The Church through priests and prepared persons can spiritually accompany the spouses in crisis so that they find and renew the original love that has brought them into a single union.
Journal
Year
Issue
Pages
9-31
Physical description
Dates
published
2017-07-25
References
 • Bajda J., Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005.
 • Barth G., Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016), s. 68-85.
 • Bartnicki R., Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w Mk 10,1-12, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1(26) (2013), s. 11-30.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.
 • Biernat T., Sobierajski P., Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 2007.
 • Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją i nowoczesnością, Lublin 2009.
 • Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia, Rzym 2016.
 • Franciszek, Dwoje w jednym, Katecheza (2 kwietnia 2014 r.), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 5 (2014), s. 37-38.
 • Fromm E., O sztuce miłości, Warszawa 1972.
 • Hadryś J., Rola miłości Boga i bliźniego w procesie uświęcenia w encyklice „Deus caritas est”, „Teologia i Moralność” 1(2006), s. 113-120.
 • Healy M., Mężczyźni i kobiety są w raju, Warszawa 2008.
 • Hipsz N., Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, „Komunikat z badań CBOS” 2013 nr 32.
 • Hudziak B., Współczesne zagrożenia duchowości rodziny, w: T. B. Kulik (red.), Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, Stalowa Wola 2002, s. 73-86.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, Rzym 1988.
 • Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, Rzym 1994.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Rzym 1980.
 • Kamiński K., Małżeństwo i rodzina w świadomości nupturientów. Studium socjologiczne, Lublin 2015 (mps pracy doktorskiej).
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kozak J., Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów, Sandomierz 2014.
 • Kunka S., Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2012.
 • Kwak A., Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, w: E. Paprzycka, J. Czernecka (red.), Kobiety i mężczyźni w „postrodzinnym” świecie, Łódź 2014, s. 5-19.
 • Papież Franciszek: Komplementarność mężczyzny i kobiety tkwi u podstaw małżeństwa i rodziny, http://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/aborcja/45-rekolekcje-i-spotkania-dz/2390-papież-franciszek-komplementarność-mężczyzny-i-kobiety-tkwi-u-podstaw-małżeństwa-i-rodziny.html (odczyt z dn. 28.03.2017 r.).
 • Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, Rzym 1968.
 • Peiper J., O miłości, nadziei i wierze, Poznań 2000.
 • Rychlicki C., Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego, Płock 1997.
 • Sakramentalne małżeństwo świadczy o męstwie, http://www.kodr.pl/sakramentalne-malzenstwo-swiadczy-o-mestwie.html (dostęp z dn. 28.04.2017 r.).
 • Sawicki K., „Sztuka kochania” według papieża Franciszka, http://pl.aleteia.org/2017/01/27/sztuka-kochania-wedlug-papieza-franciszka/ (odczyt z dn. 20.04.2017 r.).
 • Skreczko A., Kultura życia rodzinnego i małżeńskiego we współczesnym kontekście społecznym, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin 2004, s. 293-305.
 • Sobczyk A. J., Koncepcja duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji Amoris laetitia, „Teologia i człowiek” 3(35) (2016), s. 181-198.
 • Sobczyk A. J., Co może i powinien zrobić kapłan w sytuacji kryzysu małżeństwa i rodziny?, „Homo Dei” 1(81) (2012), s. 58-70.
 • Sobczyk A. J., Kierownictwo duchowe i poradnictwo rodzinne. Możliwości ich wspólnego zastosowania w trakcie rekolekcji dla rodzin, „Teologia i moralność” 12 (2012), s. 173-189.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes, Rzym 1965.
 • Sztychmiler R., Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 • Wojtyła K., Propedeutyka sakramentu małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 50 (1958), s. 20-33.
 • Wojtyła K., Rodzicielstwo a communio personarum. Małżeństwo a rodzicielstwo, „Ateneum Kapłańskie” 67 (1975), s. 17-31.
 • Wojtyła K., Rodzina jako communio personarum. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 66 (1974), s. 347-361.
 • Wolski K., Nazaret – źródło świętości, Łomianki 2001.
 • Zobacz, co Papież Franciszek mówi do małżonków, www.deon.pl/slub/ceremonia-slubna/art,7,zobacz¬co¬papiez¬franciszek¬mowi¬do¬malzonkow.html (odczyt z dn. 28.03.2017 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32afdedd-d6bb-4dba-a111-fe663876bf68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.