PL EN


2016 | 6 |
Article title

Ochrona prawa do prywatności a relacjonowanie przebiegu rozprawy głównej w polskim procesie karnym

Content
Title variants
EN
Protection of the right to privacy and the coverage of the court main hearing in the Polish criminal proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ochrony prawa do prywatności w polskim procesie karnym w kontekście relacjonowania przebiegu rozprawy głównej przez media. Analizie zostały poddane zarówno warunki dopuszczalności relacjonowania rozprawy, przedmiot ingerencji, jak i podmioty, których prawo do prywatności może być naruszone w toku relacjonowania rozprawy głównej przez media. Prawo do prywatności jest współcześnie chronione nie tylko przez normy prawa cywilnego, ale również przez prawo konstytucyjne, stąd obowiązek przestrzegania i poszanowania prawa do prywatności ciąży także na organach prowadzących postępowanie karne. Jak wynika z zamieszonych w artykule rozważań, możliwe jest pogodzenie pozornie sprzecznych celów procesu karnego z koniecznością poszanowania prawa do prywatności, a sfera prywatna jednostek podlega ochronie również w procesie karnym. Wśród zagrożeń dla efektywnej ochrony prawa od prywatności należy jednak wskazać brak sankcji za złamanie zakazu publikacji danych osobowych czy wizerunku, którego nie przewidują ani normy prawa karnego ani prawa prasowego.
EN
The subject of this thesis focuses on an issue of privacy protection in the light of the coverage of the court main hearing by the media in the Polish criminal proceedings. The article examines both the conditions permitting the coverage of the trial, the subject of interference and the entities whose right to privacy may be violated in the course of the trial coverage by the media during criminal proceedings. Since the right to the privacy is currently protected not only by provisions of the civil law but also by the constitutional law, the obligation to observe and respect it also burdens the authorities conducting criminal proceedings. The research concludes that it is possible to reconcile seemingly conflicting objectives of the criminal proceedings, at the same time respecting the right to privacy. It is so because the sphere of one’s privacy is also protected in the criminal proceedings. The effective protection of the right to privacy is threatened with the lack of sanctions for breaching the ban on publication of personal details or image, which is not stipulated in the criminal law or the press law.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32b007da-49c2-4877-8dec-20bb8929a6de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.