PL EN


2014 | 197 | 11-21
Article title

Niektóre instrumenty aktywizacji uczestników rynku pracy

Content
Title variants
EN
Some Instruments of Activation in the Labour Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study identifies the basic legal instruments relating to the transfer of knowledge in the labour market. Lack of proper coordination of the education system with the needs of the economy makes it necessary to take appropriate action. First of all they relate to training and professional people who have difficulty in finding jobs.
Year
Volume
197
Pages
11-21
Physical description
Contributors
References
 • Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. PWE, Warszawa 1993.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z.: Popyt i pracodawcy na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 • Domański R.: Kapitał ludzki. "Europa" 1998, nr 4.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_1kw_2013.pdf [17.09.2013].
 • Jeruszka U.: Edukacja zawodowa a rynek pracy. "Polityka Społeczna" 1999, nr 8.
 • Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1997.
 • Konwencja nr 168 MOP z 1988 r. W: Konwencje i zalecenia MOP 1919-1994. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Koźmiński A., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 • Kulczyński J.: Kwalifikacje a rozwój gospodarczy. PWN, Warszawa 1970.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T.: Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łobesko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Maksim M.: Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko- -pomorskim. TNOiK, Toruń 2008.
 • Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • Orczyk J.: Szkolenie jako instrument kierowania rozwojem pracowniczym w organizacji. W: Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Red. J. Orczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K.: Wissen Managen. Wie Unternehmen Ihre Wertvollste Ressource Optimal Nutzen. Gabler, Frankfurt 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Dz.U. nr 61, poz. 502 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania. Dz.U. nr 82, poz. 537.
 • Szylko-Skoczny M.: Zwrot w polityce rynku pracy. W: Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności. Red. R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. IPiSS, Warszawa 2006.
 • Tyc J.: Działalność urzędów pracy w zakresie dostosowania kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. W: Edukacja a rynek pracy. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 1999.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K.: Efektywność polityki rynku pracy w Polsce. Wojewódzki Urząd Pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32b700db-f65c-4486-8ae5-6d4d673cf334
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.