PL EN


2011 | 79 | 4 | 466-486
Article title

Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowanie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Retrospective Citation Index in Humanities. Concept, Method, Applications
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – The method of obtaining a citation index through the transformation of a bibliographical database is discussed. Subsequent stages of database construction are presented and evaluated critically. The following phases are described: systems design, method of database construction, citations construction, conversion, use and maintenance. Research method – The article is based on the author’s experience gained during the process of constructing the Citation Index for Polish Media Historiography (ICHMP). It includes bibliometric indicators taken from ICHMP and the literature of the field. Results - ICHMP index contains 24627 documents interrelated with 63811 citations. The most outstanding advantage of the method in question is its high effectiveness. The database indicators are comparable to those of ISI Index, for instance the citation impact equals 6,7, maximum citations per one publication equal 415 and the winning author has 1075 citations. Conclusions – The concept discussed (conventionally named a retrospective index) may be used with success in other humanities fields. Main benefits of the solution involve low cost, high effectiveness and vast computational capabilities.
PL
Teza/cel artykułu - W artykule opisano metodę budowy indeksu cytowań uzyskanego poprzez przekształcenie bibliograficznej bazy danych. Przedstawiono poszczególne etapy tworzenia takiej bazy i poddano je krytycznej ocenie. Opisano kolejno fazy: projektowania systemu, metodykę tworzenia bazy danych, tworzenia cytowań ich konwersji oraz eksploatacji. Metody badań - Tekst opiera się na autorskich doświadczeniach zebranych podczas tworzenia Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich (ICHMP). W opracowaniu wykorzystano wskaźniki bibliometryczne zaczerpniętych z ICHMP oraz (kontekstowo) z literatury przedmiotu. Wyniki - Zbudowany według tej metody indeks (ICHMP) zawierał 24627 dokumentów powiązanych siatką 63811 cytowań. Największą zaletą opisanej koncepcji jest wysoka skuteczność. W bazie osiągnięto wskaźniki porównywalne do indeksów filadelfijskich, np. citation impact’ wyniósł 6,7; maksimum cytowań na 1 publikację – 415, zaś autor-rekordzista zgromadził 1075 cytowań. Wnioski - Przedstawiona koncepcja (umownie: indeks retrospektywny) może być z powodzeniem zastosowane w innych dziedzinach humanistycznych. Głównym walorem rozwiązania są: niskie koszty, duża skuteczność oraz ogromne możliwości obliczeniowe.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
466-486
Physical description
Contributors
 • The Institute of Information and Library Studies, Pedagogical University in Cracow, wmkolasa@gmail.com
References
 • Anzenbacher, Arno (1992). Wprowadzenie do filozofii. Wyd. 2. Kraków: UNUM.
 • Archambault, Éric; Gagné, Étienne Vignola (2004). The Use of Bibliometrics in the Social Sciences and Humanities. Montreal: Science-Metrix.
 • Bakkalbasi, Nisa; Bauer, Kathleen; Glover, Janis & Wang, Lei (2006). Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science [online]. Biomedical Digital Libraries, vol. 3 [dostęp: 11.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <doi:10.1186/1742-5581-3-7>.
 • Chen, Kuang-hua (2004). The construction of the Taiwan Humanities Citation Index. "Online Information Review", vol. 28, pp. 410-419. Dostępny w World Wide Web: <doi:10.1108/14684520410570535>.
 • Derfert-Wolf, Lidia; Garczyńska, Maria; Matuszewski, Szymon; Rychlewska, Maria (2005). Projekt rejestrowania cytowań w artykułach indeksowanych w „Bazie danych o zawartościpolskich czasopism technicznych” BazTech: koncepcja ogólna, 2005 [online]. E-LIS [dostęp: 21.05.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/7260>.
 • Di Donato, Francesca (2004). Verso uno „European Citation Index for the Humanities”: Che cosa possono fare i ricercatori per la comunicazione scientifica [online]. E-LIS. [dostęp: 12.05.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/5629>.
 • Drabek Aneta; Waga Małgorzata (2009). Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. "Sprawy Nauki", nr 4, s. 27-30.
 • Drabek Aneta; Tomaszczyk Jacek (2008). Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. UŚ, s. 365-375.
 • Garfield, Eugene (1955). Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas. "Science" (New York), vol. 122, no. 3159, pp. 108-111.
 • Garfield, Eugene (1979). Citation indexing – its theory and application in science, technology, and humanities. New York: Wiley.
 • Garfield, Eugene (2004). Historiographic Mapping of Knowledge Domains Literature. "Journal of Information Science", vol. 30, no. 2, pp. 119-145. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1177/0165551504042802>.
 • Giles, C.Lee; Bollacker, Kurt D.; Lawrence, Steve (1998). CiteSeer: An Automatic Citation Indexing System. [In.:] Digital Libraries 98 – Third ACM Conference on Digital Libraries, New York: ACM Press, pp. 89-98. Dostępny w World Wide Web: <10.1145/276675.276685>.
 • Giri, Rabishankar; Das, Anup Kumar (2011). Indian Citation Index: a new web platform for measuring performance of Indian research periodicals. "Library Hi Tech News", vol. 28, no. 3, pp. 33-35. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1108/07419051111145154>.
 • Gong, Fang; Xu, Juan, Fu, Jian, Deng, Sanhong, Bai, Yun (2007). Influences of Chinese educational journals: research based on 2000-2004 CSSCI. "Frontiers of Education in China", vol. 2, no. 4, pp. 545-567. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1007/s11516-007-0041-8>.
 • Hua, Weina (2001). The development of the Chinese Social Sciences Citation Index. "The Indexer", vol. 22, no. 3, pp. 128-129.
 • Kolasa, Władysław Marek; Jarowiecki, Jerzy (2005). Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • Kolasa, Władysław Marek (2009). Uwagi metodologiczne do tworzenia Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich. Wersja 1.7. Kraków: IINiB UP [online]. Scribd [dostęp:11.06.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.scribd.com/doc/11368274>.
 • Kolasa, Władysław Marek (2011a). Analiza cytowań w naukach historycznych: wybrane problemy i prawidłowości [referat wygłoszony na konferencji „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski 4-5.04.2011].
 • Kolasa, Władysław Marek (2011b). Specific character of citations in historiography (using the example of Polish history). Scientometrics [online first 13.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1007/s11192-011-0553-0>.
 • Konieczna, Danuta (2002). Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie „Litteraria” w latach 1969-1999, "Zagadnienia Naukoznawstwa", z. 1/2, s. 137-145.
 • Kozłowski, Jan (1994). Miejsce nauki polskiej w świecie. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 • Lawrence, Steve; Giles C. Lee; Bollacker, Kurt (1999). Digital libraries and autonomous citation indexing. IEEE Computer, vol. 32, no. 6, pp. 67-71. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1109/2.769447>.
 • Lopez, Patrice. (2009). GROBID: Combining automatic bibliographic data recognition and term extraction for scholarship publications. "Lecture Notes in Computer Science", vol. 5714, pp. 473-474. Dostępny w World Wide Web: <doi: 10.1007/978-3-642-04346-8>.
 • Marshakova-Shaikevich, Irina V. (1996). Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydaw. UŚ.
 • Marshakova-Shaikevich, Irina V. (2001). Nauka polska u progu XXI wieku: analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej, "Roczniki Biblioteczne", R. 45, s. 147-165.
 • Marshakova-Shaikevich, Irina V. (2009). Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 • Nowak, Piotr (2000). Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowychz dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex.
 • Nowak, Piotr (2004). Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi: możliwości i ograniczenia. "Roczniki Naukowe PWSZ im. Komeńskiego", nr 2, ser. A, Miscellanea, t. 2, s. 5-18.
 • Nowak, Piotr (2008). Bibliometria, webometria: podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Nwagwu, Williams E. (2010). Cybernating the academe: Centralized scholarly ranking and visibility of scholars in the developing world. "Journal of Information Science", vol. 36, no. 2, pp. 228-241. Dostępny w World Wide Web: <doi:10.1177/0165551509358482>.
 • Osiewalska, Anna (2008). Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych. [W:] Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. UŚ., s. 244-256.
 • Price, Derek John de Sola (1967). Mała nauka – wielka Nauka. Warszawa: PWN.
 • Stefaniak, Barbara, Swoboda, Izabela (2004). Polskie indeksy cytowań – potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia. W: Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa: Biblioteka Narodowa, s. 244-254.
 • Stern, Madeleine (1983). Characteristics of the Literature of Literary Scholarship, "College & Research Libraries", vol. 44, no. 4, pp. 199-209.
 • Torres-Salinas, Daniel; López-Cózar, Emilio; Jiménez-Contreras, Evaristo (2009). Redes de citación de las revistas españolas de Ciencias Sociales 1994-2006. "Revista Espanola de Documentacion Cientifica", vol. 32, no. 2, pp. 34-50. Dostępny w World Wide Web: <doi:10.3989/redc.2009.2.686>.
 • Waga, Małgorzata; Drabek, Aneta (2002). Arton – baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą). "Zagadnienia Naukoznawstwa", R. 38, z. 1/2, s. 147-151.
 • Webster, Berenika M. (2000). Socjologia polska w świetle Social Sciences Citation Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981-1995. "Zagadnienia Naukoznawstwa", R. 36, z. 2/3, s. 391-417.
 • Webster, Berenika M. (2001). O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych) ze szczególnym uwzględnieniem socjologii) [online]. "Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB", nr 11 (29) [dostęp: 12.05.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/bwebster.html>.
 • Wincławska Berenika M., Wincławski Włodzimierz (1995). Indeks cytowań socjologii polskiej: założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników. "Zagadnienia Naukoznawstwa", R. 31, z. 3/4, s. 243-246.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32c1544f-0b89-494a-a765-208b501ce494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.