PL EN


2014 | 28 | 162-183
Article title

Preferencje podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Tax preferences for the innovative companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska w rankingach innowacyjności wypada słabo. Na unijnej tablicy innowacyjności z 2013 roku znalazła się grupie państw o najgorszych wynikach i została sklasyfikowana na 24 miejscu wśród 27 państw. Zanotowała tym samym spadek o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku. Słabość polskiego systemu innowacji wynika głównie z niezadowalającego zaangażowania w działalność innowacyjną firm, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Niepokojącym zjawiskiem jest niski udział wydatków prywatnych w całkowitych nakładach przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz brak istotnych zmian w wielkości tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik łącznych nakładów publicznych i prywatnych na B+R w relacji do PKB wyniósł w Polsce w 2011 r. ok. 0,77%, co stanowiło zaledwie 1/3 średniej unijnej. Preferencje podatkowe zostały określone przede wszystkim w ustawie z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1484.) i jej późniejszych nowelizacjach. Należą do nich m.in.: odliczenie wydatków na zakup nowych technologii w postaci praw niematerialnych i prawnych, uzyskanie przez przedsiębiorstwo statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz kredyt technologiczny. Celem artykułu jest ocena skuteczności istniejących preferencji podatkowych w zachęcaniu przedsiębiorstw do ponoszenia wydatków na działalność innowacyjną oraz przedstawienie zmian proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w tym zakresie.
EN
Poland is going down in the rankings of innovativeness. After a two-year period of being in the group of moderate innovators, it dropped to the weakest group of modest innovators, and ranked 24th in the Innovation Union Scoreboard 2013. The weakness of Polish innovation system is caused mainly by weak engagement of enterprises in innovation activity. This is especially true for Small and Medium Enterprise Sector. Relation of R&D expenditures to GNP was only about 0.77% in Poland and constituted only a third of GERD/GNP for the 27 State Members of European Union (over 2%). Tax preferences were set in the Polish law in order to support enterprises’ innovative activity. They include: tax reductions on purchases of new technologies, the status of Research and Development Center, and technological credit. The analysis is aimed at evaluating the effectiveness of tax preferences in Poland against other countries of the region and giving an estimation of impact of tax instruments on innovative activity of companies.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, gelb@wp.pl
References
 • Analiza uwarunkowań fiskalnych związanych z prowadzeniem prac B+R. (2010, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/19066/Raport_20130916.pdf
 • Baczko, T., Puchała-Krzywina, E., Szyl, M., Paszkowski, T. (2013). Raport o największych inwestycjach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Badania i rozwój w Polsce. (2013, czerwiec). Pozyskano z http://www.deloitte.com/assets/Dcom- Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty, %20badania,%20rankingi/pl_Poland Corporate R&DReport_PL_2013.pdf
 • Doing Business. (2013, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ poland
 • Dynamiczna Polska 2020 (2013, styczeń). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf
 • Ejsmont, A. (2011). Sposoby finansowania projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polce. W: K. Meredyka, A. Wildowicz-Giegiel (red.). Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta, J., Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Gomułka, S. (2005). Innowacje a trwałość wzrostu polskiej gospodarki. W: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce. Warszawa: raport nr 26 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.
 • Hausner, J. (2007). Pętle rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Jak najlepiej zachęcić do innowacyjności – ulgi podatkowe (2010, wrzesień). Pozyskano z http://mttp.pl/pobieranie/raport_Deloitte.pdf Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Kisiel, R., Lizińska, W. (2012). Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Klonowski, D. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Warszawa: Ernst & Young.
 • Komar, A. (1996). Systemy podatkowe krajów UE. Warszawa: PWE.
 • Liagouras, G. (2010). What can we learn from the failures of technology and innovation policies in the European periphery. European Urban and Regional Studies, 17, 3.
 • Lubowski, A. (2013). Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Mika, J.F., Piekarz, R. (2012). Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 • Misiąg, F. (2005). Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw: mity i rzeczywistość. Warszawa: PWE.
 • Nauka i technika w 2011 roku (2012). GUS. Pozyskano z http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ST_science_ and_technology_2011.pdf Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 142–152.
 • OECD (2003). The sources of Economic Growth in OECD Countries. OECD: Paris.
 • Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2007). Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2008). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Orłowski, W. (2005). Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy – analiza empiryczna. W: L. Zienkowski (red.). Co sprzyja wzrostowi gospodarczemu? Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne – teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pilarska, C. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Płowiec, U. (2008). Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII Kongresu PTE. W: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.). Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Preferencje podatkowe w Polsce (2013, 12 września). Pozyskano z http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ 766655/3305219/20130322+preferencje+podatkowe+w+Polsce.pdf
 • Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 roku (2013, styczeń). Pozyskano z www.mg.gov.pl/files/ upload/17484/PRP_do_konsultacji.doc Przedsiębiorczość w Polsce (2013, 15 wrzesień). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 19066/Raport_20130916.pdf
 • Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 roku (2013, 24 kwietnia). Pozyskano z http:// www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20 rankingi/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BiR_2013_marzec.pdf
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.
 • Siuta-Tokarska, B. (2010). Konkurencyjność i innowacyjnośćA polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych. W: .P. Balcerzak, E. Rogalska (red.). Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Strategia Europa 2020 (2012, 12 września). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo +gospodarcze/Strategia+Europa+2020 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32c280c3-77c9-44a4-8700-e56aae9152f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.